Documents

BOE Date13

Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
as
Transcript
    P£ÁðlP ¸ÀPÁðgÀ PÁSÁð£UÀ¼Ä ¨ÁAiÄègÀÄU¼ÀÄ PÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPv ªÀÄvÄÛ ¸Á¸Àöå E¯ÁS  ¸ÀASÉ å:©J¯ïDgï-4/©NE/¹Dgï-22/13-14 Phone No:080-26531203/04 Fax No : 080-26531202 Mail Id: vinmouli@gmail.com   PÁSÁð£É UÀ¼À Ä, ¨ÁAiÀ ÄègÀ ÄUÀ¼À Ä, PÉ ÊUÁjPÁ ¸À ÄgÀPÀ  ë vÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸Áé ¸À Ü å ¤zÉ Ãð±ÀPÀgÀ Ä ºÁUÀ Æ Czs À åPÀ  ë gÀ Ä, ¨ÁAiÀ Äègï D¥ÀgɠõÀ£ï EAf¤AiÀ Ä¸ïð ¥ÀjÃPÁë  ªÀ ÄAqÀ ½, PÁ«ÄðPÀ ¨s ÀªÀ£À , 2£É Ã ªÀ ÄºÀr,  §£É ßÃgÀ ÄWÀlÖ gÀ ¸É  Û , ¨ÉAUÀ¼À ÆgÀ Ä-29,  ¢£ÁAPÀ : 31-10-2013 [  ¨ÁAiÄègï D¥gõÀ£ï EAf¤AiÀĸïð ¥jÃPAiÀÄ C¢¸ÀÆZÀ£É §U. ****** ªÀ ÄÄA¢£À , PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁAiÀ Äègï D¥ÀgɠõÀ£ï EAf¤AiÀ Ä¸ïð ¥ÀjÃPÉ  ë AiÀ Ä£À Äß £ÀqÉ ¸À®Ä ¨ÁAiÀ Äègï D¥ÀgɠõÀ£ï EAf¤AiÀ Ä¸ïð ªÀ ÄAqÀ ½AiÀ ÄÄ Gzɠݠò¹gÀ ÄvÀ  Û zÉ. ¸À zÀj ¥ÀjÃPÉ  ë  UÉ ««zs À f¯É è UÀ ½AzÀ CºÀ ð D¨s À åyðU½AzÀ §gÀ ÄªÀ CfðUÀ¼À ¸ÀASÉ åAiÀ Ä DzÁgÀ zÀ ªÉ Äïɠ ¥ÀjÃPÁë  ¸À Ü¼ÀªÀ£À Äß ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¢£ÁAPÀªÀ£À Äß ¤UÀ ¢ü¥Àr¹ C¨s À åyðUÀ ½UÉ w½¸À¯ÁUÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä. D¸ÀPÀ  Û C¨s À åyðUÀ¼À Ä ¥ÀjÃPÉ  ë AiÀ Ä Cfð £ÀªÀ ÄƣɠUÀ ½UÁV ºÀvÀ ÄÛ gÀ Æ¥Á¬ÄUÀ¼À CAZÉ aÃn ºÀ aÑ zÀ ¸À é «¼Á¸ÀªÀ Å¼À î ®PÉ ÆÃmÉAiÉ ÆA¢UÉ  PÁAiÀ ÄðzÀ²ð, ¨ÁAiÀ Äègï D¥ÀgɠõÀ£ï EAf¤AiÀ Ägïì ¥ÀjÃPÁë  ªÀ ÄAqÀ ½, PÁ«ÄðPÀ ¨s ÀªÀ£À , 2£É Ã ªÀ ÄºÀr, ¨ÉAUÀ¼À ÆgÀ Ä qÉ Êj ¸ÀPÀ ð¯ï ºÀwÛgÀ ,  §£É ßÃgÀ ÄWÀlÖ gÀ ¸É  Û , ¨ÉAUÀ¼À ÆgÀ Ä-29, EªÀjUÉ ªÀ Ä£À « ¸À °è¹ ¥ÀqÉ zÀ ÄPɠƼÀ î §ºÀ ÄzÀ Ä. ¥ÀjÃPÉ  ëAiÀ Ä Cfð £ÀªÀ ÄƣɠUÀ¼À£À Äß eÁ®vÁt www.karnataka.gov.in/surakshate   CxÀªÁ www.labour.kar.nic.in   UÀ ½AzÀ qË£ï¯É ÆÃqï ªÀ iÁrPɠƼÀ î §ºÀ ÄzÁVzÉ.  C®è zÉ E¯ÁSÉAiÀ Ä ªÉ ÄʸÀÆgÀ Ä, ªÀ ÄAUÀ¼À ÆgÀ Ä, zÁªÀtUÉgÉ , ²ªÀªÉ ÆUÀ Î , ºÀ Ä§â ½î , ¨É¼À UÁ«, ºÁUÀ Æ UÀ Ä®â UÁ𠫨s ÁVÃAiÀ Ä PÀbÉ ÃjUÀ½AzÀ  RÄzÁÝV ¸À ºÀ ¥ÀqÉ zÀ ÄPɠƼÀ î §ºÀ ÄzÁVzÉ. ¥ÀjÃPÉ  ëUÉ ¤UÀ ¢¥Àr¹gÀ ÄªÀ ªÀAiÉ ÆëÄw, «zÁåºÀ ðvÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ C£À Ä¨s ÀªÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀ ÄvÀ  Û zÉ. 1.   ªÀAiÀ Ä¸À Äì : C¨s À åyðAiÀ Ä ªÀ ÄAiÀĸÀ Äì 23 ªÀ µÀ ðQÌAvÀ PÀrªÉ Ä EgÀ¨ÁgÀ zÀ Ä. 2.    «zÁåºÀ ðvÉ : ªÀ iÁ£À åvÉ ¥ÀqÉ zÀ «zÁå¸ÀA¸É Ü¬ÄAzÀ ªÉ ÄPÁå¤PÀ¯ï CxÀªÁ J¯É QÖ çPÀ¯ï CxÀªÁ PÉ «ÄPÀ¯ï CxÀªÁ ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï  CxÀªÁ ¥É ÆæqÀPÀ  ë £ï CxÀªÁ E£À ìlÄæªÉ ÄAmɠõÀ£ï EAf¤AiÀ ÄjAUï£À °è ¥À zÀ « CxÀªÁ r¥É Æè ÃªÀ iÁ «zÁåºÀ ðvÉAiÀ Ä£À Äß AiÀ Ä±À¹éAiÀ iÁV ¥À ÆtðUɠƽ¹gÀ¨É ÃPÀ Ä.  3.    C£À Ä¨s ÀªÀ : ¥À zÀ «Ãzs ÀgÀjUÉ JgÀqÀ Ä ªÀ µÀ ð ºÁUÀ Æ r¥É Æè ÃªÀ iÁ «zÁåºÀ ðvÉ ºÉ ÆA¢gÀ ÄªÀªÀjUÉ LzÀ Ä ªÀ µÀ ð (**) ¨ÁAiÀ Äègï D¥ÀgɠõÀ£ï ªÀ ÄvÀ ÄÛ CxÀªÁ ªÉ ÄAmÉ£À£ïì£À °è F PɼÀPÀAqÀ PÀ¤µÀ × »ÃnAUï ¸À¥s É Ãð¸ï EgÀ ÄªÀ ¨ÁAiÀ Äègï ªÉ Äïɠ¸É ÃªÉ ¸À °è¹zÀ   C£À Ä¨s ÀªÀ ºÉ ÆA¢gÀ Ä¨É ÃPÀ Ä. 1000 ZÀ zÀgÀ «ÄÃlgïUÀ ½VAvÀ PÀrªÉ Ä »ÃnAUï ¸À¥s É Ãð¸ï EgÀ zÀ MAzÀ Ä ¨ÁAiÀ Äègï  CxÀªÁ ¨ÁAiÀ ÄègÀ ÄUÀ¼À ¸ÀªÀ ÄƺÀ «zÀ Ý °è ¨ÁAiÀ ÄègÀ ÄUÀ¼À MlÄÖ »ÃnAUï ¸À¥s É Ãð¸ï 1000 ZÀ zÀgÀ «ÄÃlgï EzÀÄÝ CªÀ ÅUÀ¼À °è PÀ¤µÀ × MAzÀ Ä ¨ÁAiÀ Äègï »ÃnAUï ¸À¥s É Ãð¸ï PÀ¤µÀ × 500 ZÀ zÀgÀ «ÄÃlgï  (**) £ÁåµÀ£À¯ï ¥ÀªÀgï mÉ  æ Ã¤AUï E£ïìlÆåmï¤AzÀ ¥À zÀ « CxÀªÁ ¸ÁßvÀPÉ ÆÃvÀ  ÛgÀ r¥É Æè ÃªÀ iÁ ºÉ ÆA¢zÀªÀjUÉ PÀ¤µÀ ×  PÉ®¸À zÀ C£À Ä¨s ÀªÀ zÀ CªÀ ¢ü MAzÀ Ä ªÀ µÀ ð ¤UÀ ¢AiÀ iÁVgÀ ÄvÀ  Û zÉ. ¥ÀjÃPÉ  ë  UÉ PÀ Ä½vÀ ÄPɠƼÀÄîªÀ C¨s À åyðUÀ¼À Ä ¥ÀjÃPÁë  ±À Ä®Ì gÀ Æ. 1500-00 r.r. ªÀ ÄÄSÁAvÀgÀ  PÁSÁð£ÉUÀ¼ ªÀÄvÄ ¨ÁAiÄègÀÄU¼À  ¤zÃð±ÀPÀgÀÄ ¨ÉAU¼ÀÆgÀÄ  CªÀgÀ ºÉ ¸Àj£À°è gÁ¶Ö ç ÃPÀ ÈvÀ /±ÉqÀ Æå¯ïØ ¨ÁåAPïUÀ¼À °è ¥ÀqÉ zÀ Ä ¸ÀAzÁAiÀ Ä ªÀ iÁqÀ §ºÀ ÄzÀ Ä. E®èªÉ Ã ZÀ®£ï ªÀ ÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀjÃPÁë  ±À Ä®ÌªÀ£À Äß ¸ÀAzÁAiÀ Ä ªÀ iÁrzÀ °è  “  0230 PÁ«ÄðP ªÀÄvÄÛ GzÆåÃU 103 ¹ÃªÀiï ¨ÁAiÄègÀÄU¼ ¥j«ÃPuÁ ±ÀÄ®Ì ”  ¯ÉPÀ Ì ²Ã¶PÉAiÀ Ä°è dªÉ Ä ªÀ iÁqÀvÀPÀ Ì zÀ ÄÝ. ºÉ aÑ£À ªÀ iÁ»wAiÀ Ä£À Äß F PÀbÉ Ãj¬ÄAzÀ CxÀªÁ ¸À ºÁAiÀ ÄªÁt ¸ÀA. 080-26531203 CxÀªÁ E-ªÉ Äïï: vinmouli@gmail.com   ¸ÀA¥À Qð¹ ¥ÀqÉAiÀ Ä§ºÀ ÄzÀ Ä. ¨s Àwð ªÀ iÁrzÀ CfðUÀ¼À£À Äß F PÀbÉ ÃjAiÀ Ä°è ¹é ÃPÀj¸À ÄªÀ PɠƣÉAiÀ Ä ¢£ÁAPÀ : 20-12-2013 DVgÀ ÄvÀ  Û zÉ. C£ÀAvÀgÀ vÀ®Ä¦zÀ   CfðAiÀ Ä£À Äß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀ ÄªÀ Å¢®è.  (PÉ.«. ZÀAzÀ  æªÀ i˽) PÁAiÀ ÄðzÀ²ð ¨ÁAiÀ ÄègÀ ÄUÀ¼À D¥ÀgɠõÀ£ï EAf¤AiÀ Ägïì  ¥ÀjÃPÁë  ªÀ ÄAqÀ ½, ¨ÉAUÀ¼À ÆgÀ Ä.    GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF FACTORIES, BOILERS, INDUSTRIAL SAFETY & HEALTH  No. BLR-4/BOE/CR- 22 /2013-14 Office of the Director of Factories, Boilers, Industrial Safety & Health and Chairman, Boiler Operation Engineers Examination Board, Phone No: 080-26531203/204 2 nd  Floor, Karmika Bhavan, Govt ITI Campus, Fax No : 080-26531202 Near Dairy Circle, Bannerghatta Road, Email-ID: vinmouli@gmail.com Bangalore  –  560029, Date: 31-10-2013 NOTIFICATION REGARDING BOILER OPERATION ENGINEERS EXAMINATION The Boiler Operation Engineers Examination Board has decided to conduct the next Boiler Operation Engineers Examination. The exact date and place of the said examination will be decided depending on the number of applications received from the deserved candidates from various districts of the state. The candidates desirous of appearing for the said examination, may obtain the application form from The secretary , Boiler Operation Engineers Examination Board, Karmika Bhavan, 2 nd  Floor , Near Dairy Circle, ITI Compound, Bannergatta Road, Bangalore-560 029   by sending a requisition with self addressed Rs. 10/- postal stamp affixed envelope. Alternately the applications may be downloaded from website www.karnataka.gov.in/surakshate or www.labour.kar.nic.in . The application may also be collected from the Divisional offices of the Department situated at Mysore (0821-2514549), Mangalore (0824-2454982), Davangere (08192-234707), Hubli (0836-2363225), Belgaum (0831-2421292) Gulbarga (08472-220620) and Shimoga (08182-224508) The Qualification and Experience required for a candidate to appear for examination is as follows. Age , Qualification and Experience 1.   Age : Shall not be less than 23 Years 2.(a) Qualifications and Experience : Possesses a Degree or Diploma in Mechanical or Electrical or Chemical or Power Plant or Production or Instrumentation Engineering from a recognized Institution.   (b) Has served for not less than two years in case of Degree holders and for five years in case of Diploma holders in Operation and/ or Maintenance of a Boiler of not less than 1000 Sq Meters Heating Surface** OR A battery of boilers of not less than 1000 Sq Meters Heating Surface in aggregate out of which at least one boiler is of not less than 500 Sq Meters Heating Surface. ** For degree or post graduate diploma holders from National Power Training Institute requirement of minimum working experience is one year.. The candidate desirous of appearing for above examination shall pay Rs. 1500/- towards Examination fee by way of Demand Draft in favour of The Director of Factories and Boilers in Karnataka payable at Bangalore. Examination fee may also be remitted by Treasury Challan paid into the Head of account “ 0230 Labour and Employment, 103 Fee for Inspection of Steam Boilers ” .   The last date for receipt of duly filled application form is 20-12-2013. Further details can be availed from this office or Help Line Tel No. 080-26531203/ 204 or email-id: vinmouli@gmail.com  (K.V. Chandramouli) Secretary, Boiler Operation Engineers Examination Board, Bangalore
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks