Documents

0_bolile_profesionale.ppt

Description
Bolile profesionale  Boala profesională - afecţiune ce se produce ca urmare a exercitării unor meserii sau a unei profesii, fiind cauzată de:  factori nocivi (fizici, chimici sau biologici) caracteristici locului de muncă  suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.  Factorii nocivi prezenţi la locul de muncă pot fi generaţi de următoarele cauze:  a. Organizarea defectuoasă a muncii:  - poziţia forţată a corpului, timp
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bolile profesionale   Boala profesională - afecţiune ce se produce ca urmare a exercitării unor meserii sau a unei profesii, fiind cauzată de:  factori nocivi (fizici, chimici sau biologici) caracteristici locului de muncă  suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă  Factorii nocivi  prezenţi la locul de muncă pot fi generaţi de următoarele cauze:  a. Organizarea defectuoasă a muncii:  - poziţia forţată a corpului, timp îndelungat, în supraîncordare  - efort exagerat  - regim neraţional de muncă (lipsa echilibrului între muncă !i repaus)  b. Nerespectarea regulilor de igienă privind procesul muncii. ste necesară neutralizarea !i îndepărtarea unor factori precum:  - factori fizici:  temperatură anormală, radiaţii termice, umiditate crescută sau scăzută, raze ultraviolete, zgomot  - factori chimici : substanţe toxice, praf industrial, fum  - factori biologici:  infecţii sau invazii microbiene, parazitare, animale bolnave   c. Nerespectarea regulilor de igienă în sălile de producţie:  - insuficienţa volumului de aer  - deficienţe ale sistemului de ventilaţie, de încălzire, de iluminat  - amena#area defectuoasă a locului de muncă  - influenţa nocivă a factorilor atmosferici  Bolile profesionale apar ca rezultat al persistenţei, timp îndelungat, a unor noxe profesionale, la care se adaugă insuficienţa măsurilor de protecţie sau nerespectarea lor   $n funcţie de natura factorului de risc care le-a generat , bolile profesionale se pot clasifica în următoarele grupe:  intoicaţii , provocate de inhalare, ingerare sau contact al epidermei cu substanţe toxice  dermatoze profesionale , alergii profesionale , boli prin epunere la energie radiantă  boli prin epunere la temperaturi ridicate sau scăzute , boli prin epunere la zgomot sau vibraţii , boli prin epunere la presiune atmosferică ridicată sau scăzută  pneumoconioze, provocate de inhalarea pulberilor netoice , cancerul profesional  boli infecţioase !i parazitare , boli prin suprasolicitarea , alte boli care nu intră în categoriile anterioare#  $. %ntoicaţiile  %intre îmbolnăvirile profesionale cele mai înt&lnite sunt intoicaţiile  !i alergiile.  %ntoicaţiile  &upă timpul de epunere la acţiunea factorului de risc , există:  a. intoicaţii acute  ' care se manifestă după sau în timpul unei expuneri foarte scurte (de la c&teva secunde la  sau  minute) la substanţe ca hidrogenul sulfurat, hidrogenul arsenic* acestea pot antrena, în special, o pierdere de cuno!tinţă, o comă sau un stop cardio-respirator*  b  intoicaţii cronice  ' care sunt boli profesionale provocate, de regulă, de doze relativ mici, dar care acţionează timp îndelungat asupra organismului 'emple de intoxicaţii cronice:arsuri, afecţiuni respiratorii, afecţiuni digestive, afecţiuni oculare
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks