Documents

6th_Tamil

Description
Description:
Categories
Published
of 223
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Mwh« tF¥ò bjhF 1 Kjš gUt«  œ jäœ  N LISH ENGLISH  II ghlüš cUth¡fK« bjhF¥ò« fšÿç¢ rhiy, br‹id - 600 006.khãy¡ fšéæaš MuhŒ¢Á gæ‰Á ãWtd« ghlüš tiyjs« www.textbooksonline.tn.nic.in © jäœehL muR Kjš gÂ¥ò - 2012ÂU¤Âa gÂ¥ò - 2013 (bghJ¥ ghl¤Â£l¤Â‹Ñœ btëæl¥g£l K¥gUt üš)ÂU¤Âa gÂ¥ò bt¥ - 2014  III  eh£L¥g©- bghUŸ    ÏªÂa¤ jhna !  k¡fë‹ Ï‹g J‹g§fis¡ fâ¡»‹w Úna všyhUila kd¤ÂY« M£Á brŒ»whŒ. ã‹ ÂU¥bga® gŠrhigÍ«, ÁªJitÍ«, T®¢ru¤ijÍ«, kuh£oa¤ijÍ«, Âuhél¤ijÍ«, xçrhitÍ«, t§fhs¤ijÍ« cŸs¡ »s®¢Á mila¢ brŒ»wJ. ã‹ ÂU¥bga® éªÂa, Ïkakiy¤ bjhl®fëš vÂbuhè¡»wJ; aKid, f§if MWfë‹ Ï‹bdhèæš x‹W»wJ; ϪÂa¡ flyiyfshš tz§f¥gL»wJ.mit ã‹dUis nt©L»‹wd;    ã‹ òfiH¥ guλ‹wd. ÏªÂahé‹ Ï‹g J‹g§fis¡ fâ¡»‹w jhna! cd¡F bt‰¿ !  bt‰¿ !  bt‰¿ !  eh£L¥g©  IV THE NATIONAL ANTHEM
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x