Documents

A Doua Sansa Primar Matematica Cadru Didactic 3

Description
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“ Aniþa Dulman MATEMATICÃ Matematica ºi viaþa Ghidul cadrului didactic Nivelul III Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã. Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primu
Categories
Published
of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“Programul „A doua ºansã“Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã. Aniþa DulmanNivelul III Ghidul cadrului didactic Matematica ºi viaþa MATEMATICà Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentrugrupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai MinisteruluiEducaþiei ºi Cercetãrii , pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalãa programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca , coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi , autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina , autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman , autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru , autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristiana Ilie , autoare „Istorie. Geografie“ Iudit Sera , autoare „Limba englezã“ dr. Doina–Olga ªtefãnescu , autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen , expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“ Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Gabi Iancu Corecturã: Mirabela Mitricã Foto copertã: Central Audiovisual Library of the European Commision © European Community, 2005Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuridezavantajate“, componenta „A doua ºansã“Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene. © Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii  Ghidul cadrului didactic ã Matematicã III3 Cuvânt de bun venit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Matematicã – nivelul III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Cum poate fi prezentatã prima sesiune introductivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Un start bun. Exerciþii ºi probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Numerele naturale de la 0 la 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Numerele naturale 0 – 1 000 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Adunarea ºi scãderea cu numere naturalede la 0 la 1 000 . . . . . . . . . . . . .18Adunarea ºi scãderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 . . . . . . . . . . . .20 Înmulþirea cu factorii 2, 3, 4, 5, 1, 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Înmulþirea cu factorii 6 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Înmulþirea. Exerciþii ºi probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Împãrþirea la 2, 3, 4, 5, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Împãrþirea la 6, 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Împãrþirea la 10 ºi la 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Probleme cu cele patru operaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Forme geometrice plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Forme geometrice spaþiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Unitãþi de mãsurã pentru lungime, capacitate ºi masã . . . . . . . . . . . . . . . . .40Unitãþi de mãsurã pentru timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44TEST DE EVALUARE pentru intrare în nivelul III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Probã de evaluare formativã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52TEST DE SINTEZà pentru evaluarea sumativãla sfârºitul nivelului III . . . . . . .53Exerciþii ºi probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Lecþia 1Lecþia 2Lecþia 3Lecþia 4Lecþia 5Lecþia 6Lecþia 7Lecþia 8Lecþia 9Lecþia 10Lecþia 11Lecþia 12Lecþia 13Lecþia 14Lecþia 15Lecþia 16Lecþia 17 Cuprins  4Programul „A doua ºansã“ ã Nivel primar Cuvânt de bun venit Stimatã învãtoare,Stimate învãþãtor, Felicitãri pentru cã faceþi parte din marea echipã a proiectului „A douaºansã – Învãþãmânt primar“!Prezentul ghid face parte dintr-o serie de materiale educaþionale elaborate în cadrul proiectului Acces la educaþie pentru grupuri defavorizate care vor fiutilizate în cadrul componentei A doua ºansã pentru învãþãmântul primar  decãtre cadre didactice, directori, inspectori ºcolari care conduc saucoordoneazã clase de tip „a doua ºansã“. În acelaºi timp, ele pot fi folositeºi ca resursã în eforturile de construire a unor ºcoli incluzive.Forma pe care au dobândit-o aceste ghiduri se înscrie în concepþia unitarãa programul A doua ºansãpentru învãþãmântul primar, program definit prin:ãmodularitate ºi flexibilitate în organizareãcaracter activ, practic aplicativ al curriculum-uluiãrespectarea individualitãþii în învãþare ºi evaluare.Ghidurile pentru cadrele didactice ºi pentru cursanþi au fost realizate înconformitate cu programele ºcolare aprobate pentru anul ºcolarexperimental 2005-2006.În ghidurile pentru cursanþi urmãresc aplicarea unui model constructivist,secvenþial, accesibil ºi bine structurat de tip orientare, achiziþie, aplicare ºitransfer. Astfel, modelul didactic ales ºi pãstrat ca un laitmotiv se coreleazãcu etapele pe care le poate parcurge o unitate de învãþare, fiecare dintremomente cuprinzând secvenþe precum cele enumerate:ã etapa de orientare poate cuprinde prezentarea scopurilor, semnificaþiei ºi contextului din perspectiva cursantului, activarea ºi valorizarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor anterioare ale acestuia, captarea atenþiei cursanþilor prin conexarea subiectului cu unul de interes vital pentru ei, introducerea unor întrebãri ºi situaþii provocatoare de cãtre cadrul didactic º.a., ã etapa de achiziþie cuprinde rezolvarea de sarcini, exerciþii, însuºirea noilor cunoºtinþe având ca rezultat înþelegerea ºi operarea de cãtre cursant cu conceptele  , etapã în care sunt alese cele mai eficientemetode de predare-învãþare-evaluare adecvate atât grupului þintã, darºi specificului subiectului predat.ã etapa de aplicare ºi transfer se concretizeazã prin integrarea conceptelor achiziþionate în contexte noi, elaborarea unor produse ale activitãþii (de tip eseu, poster, tabel, colaj, model, proiect), evaluarea ºi auto-evaluarea atât a proiectului cât ºi a rezultatelor obþinute. Ghidurile elaborate pentru cursanþi cuprind, pe lângã unitãþile de învãþaredetaliate, activitãþi de reactualizare a conceptelor cheie ale modulului/ nivelului anterior, probe de evaluare ºi auto-evaluare, dicþionar cu termeniutilizaþi, pagini pentru aplicaþii ºi proiecte sau anexe cu informaþiiesenþializate pentru consolidarea învãþãrii. Programul „A doua ºansãpentru învãþãmântulprimar“ în anul ºcolar2005-2006 va fi aplicat pebaza O.M. nr. 5160 din6.10.2005  în conformitatecu urmãtoarele documente:ãMetodologia privindorganizarea procesuluide învãþãmânt în cadrulProgramului „A douaºansã pentru învãþãmântul primar“;ãPlanul cadru pentruprogramul „A douaºansã pentru învãþã-mântul primar“;ãPrograme ºcolareintegrate prin care se realizeazã educaþiade bazã.ãMateriale educaþionalepentru elevi ºi cadredidactice.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x