School Work

A PARCIALIDADE NA MIDIA ESPORTIVA: uma análise sobre o Programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes, que possivelmente prioriza notícias dos times da Cidade de São Paulo.

Description
8 INTRODUÇÃO No ano de 1894, o paulista Charles Muller desembarcou no Brasil, depois de viajar pela Europa, e trouxe da Inglaterra uma bola. Naquela época ninguém imaginava que este objeto em forma de circunferência se tornasse a principal personagem do esporte mais popular do mundo. A nova modalidade esportiva chegou e cativou primeiramente a elite econômica, mas logo caiu no gosto das outras classes sociais. Porém, o futebol só se tornou uma prática de todos a partir da década de 30, junto co
Categories
Published
of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  4    KCZYOJVÎÇO  Co hco jf 84;:, o phvlkwzh Gdhylfw Bvllfy jfwfbihygov co Iyhwkl, jfpokw jf }khahypflh Fvyoph, f zyovtf jh Kcnlhzfyyh vbh iolh# Chxvflh ëpogh ckcnvëb kbhnkch}hxvf fwzf oiafzo fb moybh jf gkygvcmfyácgkh wf zoychwwf h pykcgkphl pfywochnfb jofwpoyzf bhkw popvlhy jo bvcjo# H co}h bojhlkjhjf fwpoyzk}h gdfnov f ghzk}ovpykbfkyhbfczf h flkzf fgocúbkgh, bhw lono ghkv co nowzo jhw ovzyhw glhwwfw wogkhkw#Poyëb, o mvzfiol w÷ wf zoycov vbh pyèzkgh jf zojow h phyzky jh jëghjh jf 70, avczogob h popvlhykqhîço jow bfkow jf gobvckghîço co Iyhwkl#O mvzfiol phwwov h wfy }kwzo co phâw gobo hlno bhkw jo xvf vb fwpoyzf, bhw gobovb lhqfy phyh nyhcjf phyzf jh wogkfjhjf iyhwklfkyh ‗ zhczo co wfczkjo jh wvh pyèzkghjfwpyfzfcwkowh xvhczo co hgobphcdhbfczo jow aonow jow glvifw jf pyfjklfîço,wfah cow fwzèjkow, pflo yèjko ov pflh zflf}kwço# Gob kwwo, zhbiëb o aoychlkwbofwpoyzk}o phwwov h mhqfy phyzf jh }kjh jf }èykhw pfwwohw#  O mvzfiol ë bhkw jo xvf vb fwpoyzf co Iyhwkl# Ogvph fwphîow kbfcwvyè}fkw ch}kjh jf zojow# Bfwbo hxvflfw xvf cço nowzhb jflf cço fwzço kbvcfw# Omvzfiol cço wf yfwzykcnf how fwzèjkow# H iolh pfcfzyh cow loghkw bhkw jk}fywowpfybhcfczfbfczf# Cow bfkow jf gobvckghîço, ch yvh, co ihy, fb ghwh, ch jo}kqkcdo, dè vbh phyzkjh jf hlnvbh moybh# $YHBOW, 8;4:# p#88+#  Zfcjo o fwpoyzf gobo vb fwpfzègvlo, fb }kyzvjf zhbiëb jh wvh plhwzkgkjhjf, jowhlzow }hloyfw fc}ol}kjow, jow aonhjoyfw zyhcwmoybhjow fb gflfiykjhjfw, bvkzowbfkow jf gobvckghîço mkqfyhb jflf o ghyyo gdfmf jh wvh pyonyhbhîço#Pykcgkphlbfczf h zflf}kwço, gob o wfv ghyèzfy hvjko}kwvhl, kc}fwzf bvkzo chgoifyzvyh jow aonow f jow f}fczow goyyflhzow# Wço }èykow ow pyonyhbhw fwpoyzk}owgob goifyzvyhw jow glvifw jf bhkoy jfwzhxvf chw gobpfzkîöfw, zhczo fb câ}fl loghlgobo chgkochl#   Fwzf zyhihldo boconyèmkgo hpyfwfczh vb fwzvjo woiyf h phygkhlkjhjf ch bâjkhfwpoyzk}h# Jvyhczf h yfzh mkchl jo Ghbpfochzo Iyhwklfkyo jf 900;, zkbfw xvf cçofyhb jh gkjhjf jf Wço Phvlo jkwpvzh}hb, fb powkîöfw pyk}klfnkhjhw, o zâzvlochgkochl# Co fczhczo, bfwbo gob o gfcèyko fwpoyzk}o mh}oyè}fl how glvifw jf ovzyhwgkjhjfw, o pyonyhbh fwpoyzk}o Aono Hifyzo, jh Z] Ihcjfkyhczfw, xvf ë }fkgvlhjo fbcâ}fl chgkochl, jh}h câzkjh pyfmfyácgkh à }fkgvlhîço jf cozâgkhw jow glvifw jh ghpkzhlphvlkwzh#  ;    O fwzvjo hxvk pyopowzo, jk}kjkjo fb zyáw ghpâzvlow, zfb o kczvkzo jf hioyjhy ow mhzowcozkgkhjow cfwwf pyonyhbh fwpoyzk}o, gobphyhcjo h }fkgvlhîço jf bhzëykhw jffxvkpfw jh gkjhjf jf Wço Phvlo gob h jf ovzyow glvifw jf ovzyow fwzhjow, xvf wfjfwzhgh}hb chxvflh fjkîço jo Ghbpfochzo Iyhwklfkyo jf Mvzfiol# Co pykbfkyo ghpâzvlo, zfbow vb iyf}f yflhzo jh dkwz÷ykh jo mvzfiol co Iyhwkl#Hioyjhyfbow o kcâgko jo co}o fwpoyzf co phâw f o wfv jfwfc}ol}kbfczo# Hjkwgykbkchîço yhgkhl, o hbhjoykwbo f h polábkgh pyomkwwkochlkqhîço jh bojhlkjhjf#Zyhzhyfbow zhbiëb xvhl mok ghbkcdo zyhîhjo pflo mvzfiol, gobo mvcgkochhzvhlbfczf, gobo gobfîhyhb ow pykcgkphkw ghbpfochzow f xvhkw wço ow hzvhkw#Hioyjhbow zhbiëb h oyknfb jhw fxvkpfw jo fkto Yko ‗ Wço Phvlo 2 gocwkjfyhjhwpoy bvkzow gobo hw pykcgkphkw fxvkpfw iyhwklfkyhw ‗ f hlnvbhw fxvkpfw moyh jfwwffkto, fwpfgkmkghbfczf, jf Bkchw Nfyhkw f Yko Nyhcjf jo Wvl# Co wfnvcjo ghpâzvlo h jkwgvwwço ë woiyf o aoychlkwbo, gob jfwzhxvf phyh owpykcgkphkw kcwzyvbfczow vwhjow ch pyojvîço jf kcmoybhîöfw# ]hbow mhlhy jowgykzëykow jf cozkgkhiklkjhjf f o xvf ë kczfyfwwhczf f wknckmkghzk}o phyh ow bfkow jfgobvckghîço hioyjhyfb# H dkwz÷ykh jo aoychlkwbo fwpoyzk}o zhbiëb wfyè jfwzhghjh1gobo wvynkv, wfv jfwfc}ol}kbfczo, gyfwgkbfczo, ow pyfgocgfkzow fcmyfczhjow f wvhwjkmkgvljhjfw# Hkcjh o zflfaoychlkwbo fwpoyzk}o ë hioyjhjo, jfwjf h wvhpopvlhykqhîço hzë h hzvhlkjhjf, gob h}hcîow f pfxvfcow jfzhldfw xvf kbpfjfb hZ] jf gdfnhy h pfymfkîço, wfnvcjo Aoynf Lvkq jf Ghy}hldo ]fyâwwkbo $9004+#  Ohlghcgf xvf h bâjkh pojf zfy, h gdfnhjh jh kczfycfz, hw jk}fywhw bojhlkjhjfw jfpyonyhbhw fwpoyzk}ow, hw xvfwzöfw gobfygkhkw f gobo ë mfkzh h goifyzvyh fwpoyzk}hzhbiëb wfyço gocwkjfyhjow# Co zfygfkyo f ñlzkbo ghpâzvlo, wfyè mfkzo vb yflhzo jow wfnvcjow ilogow jf gkcgofjkîöfw jo pyonyhbh fwgoldkjo, gob o oiafzk}o jf hchlkwhy hw yfpoyzhnfcw ftkikjhw#Wfyço oiwfy}hjow ow zfbpow jf ghjh bhzëykh, ow gykzëykow jf cozkgkhiklkjhjf f ozyhzhbfczo jhjo h ghjh vbh# O cowwo kczvkzo ë gocmkybhy ov cço h dkp÷zfwfbfcgkochjh1 h goifyzvyh xvf o pyonyhbh Aono Hifyzo  mhq jo mvzfiol iyhwklfkyo ëphygkhl, pyk}klfnkhcjo ow zkbfw jo fkto Yko Wço Phvlo?   80    8  O MVZFIOL8#8 Mvzfiol f kjfczkjhjf gvlzvyhl  Jfwjf h gykhîço jo mvzfiol ch Kcnlhzfyyh, co mkchl jo wëgvlo TKT, o Iyhwkl zfb wfjfwzhghjo cfwwh bojhlkjhjf fwpoyzk}h co gfcèyko bvcjkhl# Dflhk $8;;>+ jfwzhghxvf o co}o fwpoyzf gobfîh h nhcdhy popvlhykjhjf fb 84=7# Chxvflf bfwbo hco,fb vbh phâw gocwkjfyhjo pozácgkh bvcjkhl, mok gykhjh h Hwwogkhîço jo Mvzfiol#Hczfw jh ftphcwço jo mvzfiol, wfvw pyhzkghczfw fyhb ao}fcw jhw glhwwfwpyk}klfnkhjhw fgocobkghbfczf# Fb 84;:, Gdhylfw Bvllfy yfzoychyh jh Kcnlhzfyyh gob jvhw iolhw ch ihnhnfb f gobkwwo yfhlkqov ow pykbfkyow aonow# H pykbfkyh phyzkjh omkgkhl hgoczfgfv fb 8;00, co jkh8; jf avldo, co Fwzhjo jo Yko Nyhcjf jo Wvl# O aono xvf fyh pyhzkghjo gob ocqfaonhjoyfw fb ghjh fxvkpf, nyhjhzk}hbfczf nhcdov popvlhykjhjf f bhkw hjfpzow# Myhcqkck $8;;4+ jfwzhgh xvf h jëghjh jf 70 mok jfgkwk}h phyh h bhwwkmkghîço jomvzfiol co Iyhwkl# H polábkgh fc}ol}fcjo h powwkiklkjhjf jf zyhcwmoybhy h pyèzkgh jomvzfiol fb zyhihldo yfbvcfyhjo f yfnvlhbfczhjo nhcdov pyopoyîço chgkochl#Jfwjf fczço, zhbiëb ow bfcow mh}oyfgkjow wogkhlbfczf wf hpyotkbhyhb jo co}ofwpoyzf, xvf cço ë }kwzo bhkw gobo vbh bfyh opîço jf lhqfy, bhw ch ivwgh jfvbh bfldoy gologhîço w÷gko fgocúbkgh# Hwwkb o mvzfiol wf ftphcjf hkcjh bhkw,goczhcjo gob pyhzkghczfw jf jk}fywhw glhwwfw wogkhkw# Co fczhczo, fb vb pykbfkyo bobfczo, dov}f jkmkgvljhjf jo po}o iyhwklfkyo fbhwwkbklhy o co}o fwpoyzf, lono hp÷w wvh gdfnhjh ho Iyhwkl# Fwwf fwpoyzf womyfv, hxvk, vb kczfcwo pyogfwwo jf hwwkbklhîço, hzyh}ëw jh xvhlwf zoycov vb gobplfto mfcúbfco gvlzvyhl, xvf fc}ol}f cço hpfchw vbhpyèzkgh fwpoyzk}h ftzyfbhbfczf jkmvcjkjh, bhw zhbiëb fwpfzègvlo fgobvckghîço jf bhwwh $WKL]H, 900=, p# 86+#    Hkcjh cow hcow 70, ow golënkow phyzkgvlhyfw f ow glvifw gobfîhyhb h omfyfgfyyfnhlkhw phyh ow pyhzkghczf jo fwpoyzf wfcwhîço, gobo ghbpow nyhbhjow, iolhw,gdvzfkyhw f vckmoybfw# Hxvflfw xvf zkcdhb povghw gocjkîöfw, cço mkgh}hb jf moyh1kbpyo}kwh}hb, aonhcjo wfb ghbkwhw, ch yvh ov fb zfyyfcow ihljkow#  88     Gob h wvh bhwwkmkghîço fb plfch hwgfcwço, o mvzfiol phwwov h bowzyhy vbh co}hmoybh jf aonhy, ifb jkmfyfczf jhxvflf pyhzkghjo pflow kcnlfwfw, gykhjoyfw jofwpoyzf# Bhwoc $8;;6+ fcmhzkqh xvf h cfgfwwkjhjf jf wf jfwzhghy pflh gobpfzácgkhmfq gob xvf o iyhwklfkyo gykhwwf vb co}o afkzo jf pyhzkghy o mvzfiol# Gob kwwo hpopvlhykjhjf xvf o fwpoyzf nhcdov co Iyhwkl mfq gob xvf, gob o goyyfy jo zfbpo,flf wf jfwzhghwwf bvcjkhlbfczf ch wvh pyèzkgh# Ef}kc Mowzfy $9009+ pvilkgov cohyzkno O aono iockzo  vbh jfglhyhîço mfkzh pflo ft zëgckgo jh wflfîço iyhwklfkyh, AoçoWhljhcdh, fb 8;>0, ocjf flf hmkybh xvf o fwzklo jf aono jo iyhwklfkyo ë pyo}fckfczfjf xvhzyo mhzoyfw1 o glkbh, h poiyfqh, h gvlzvyh f hw gocjkîöfw ftkwzfczfw phyh hpyèzkgh jo mvzfiol# Gob h gyfwgfczf popvlhykqhîço jo fwpoyzf, xvfb zyhihldh}h ch oynhckqhîço jhwfxvkpfw phwwov h wfy pfywochnfb kbpoyzhczf jo mvzfiol, aè xvf o iob jfwfbpfcdojhw fxvkpfw wknckmkgh}h iob gobphyfgkbfczo jo pñilkgo f bhkw yfcjh# Lono hwphyzkjhw phwwhyhb h wfy bhkw jkwpvzhjhw gob ow hjbkyhjoyfw ftknkcjo bhkw jowaonhjoyfw# Ow jkyknfczfw jow glvifw zkcdhb xvf ivwghy iocw hzlfzhw phyh boczhyfbfxvkpfw gobpfzkzk}hw# Ghwo oizk}fwwfb wvgfwwo chw goczyhzhîöfw f gocwfnvkwwfbiocw yfwvlzhjow flfw pojfykhb hzë hlbfahy ghynow co bfko polâzkgo# Co wfczkjo kc}fywo, wfnvcjo Emovyk $9007+, bvkzow polâzkgow wf hpyo}fkzhyhb jo hvnfjo mvzfiol chgkochl phyh wf pyobo}fyfb jkhczf h wogkfjhjf# Evikzwgdfe, AoçoNovlhyz f Bëjkgk, ghjh vb h wvh bhcfkyh, pojfb wfy gkzhjow gobo ftfbplo# Zojowyfgfifyhb ow zkbfw ghbpföfw jo bvcjo, 8;64, 8;=9 f 8;>0 yfwpfgzk}hbfczf,}kwhcjo o moyzhlfgkbfczo jh wvh kbhnfb avczo à popvlhîço iyhwklfkyh# Bhkwyfgfczfbfczf, zk}fbow o bfwbo pyogfjkbfczo gob Kzhbhy Myhcgo, fb 8;;:, fMfychcjo Dfcykxvf Ghyjowo, fb 9009# Phyh Yoifyzo Yhbow $8;4:+, o mvzfiol ë bhkw xvf vb fwpoyzf phyh o iyhwklfkyo#Wfcjo hwwkb, h pyonyhbhîço fwpoyzk}h phwwh wfy gocwzhczf co gozkjkhco jhwpfwwohw#  O mvzfiol ë bhkw jo xvf vb fwpoyzf co Iyhwkl# Ogvph fwphîow kbfcwvyè}fkw ch}kjh jf zojow# Bfwbo hxvflfw xvf cço nowzfb jflf cço fwzço kbvcfw# Omvzfiol cço wf yfwzykcnf how fwzèjkow# H iolh pfcfzyh cow loghkw bhkw jk}fywowpfybhcfczfbfczf# Cow bfkow jf gobvckghîço, ch yvh, co ihy, fb ghwh, ch jo
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks