Documents

A737.pdf

Description
Description:
Categories
Published
of 164
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ministerul Educaţiei Naţionale Jenny Dooley Uniscan Grup Educaţional  Acest manual este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale.Manualul şcolar a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4500/18.07.2019, în urmaevaluării şi este realizat în conformitate cu Programa Şcolară aprobată prin OM Nr. 3393 din 28.02.2017.116.111 – numărul de telefon european de asistenţă pentru copii  Ministerul Educaţiei Naționale Jenny Dooley Uniscan Grup Educaţional  Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și estetransmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2019 - 2020.Inspectoratul școlar ..........................................................................................................................................................................................................Școala / Colegiul / Liceul .....................................................................................................................................................................ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou  , bun  , îngrijit   , neîngrijit   , deteriorat  . ãCadrele didactice vor veri󿬁ca dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.ãElevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.Referenţi ştiinţi󿬁ci: conf. univ. dr. Liliana Popescu prof. gradul 1 Camelia Elena Arhip Uniscan Grup Educaţional SRLStr. Rucăr nr. 17, sector 1Bucureşti Telefon: (021) 224.50.80; fax: (021) 225.16.04www.uniscan.roAnulNumeleelevuluiClasaAnul şcolarAspectul manualului*format tipăritformat digitalla primirela predarela primirela predare1234 Uniscan Grup Educaţional

CHAPTER-1.2

Oct 7, 2019

Jurnal Jiwa.ing

Oct 7, 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x