Study Guides, Notes, & Quizzes

Afrikaans talent naar Europa. De creatie van kansen voor jonge voetballers ten gevolge van de uitbreiding van de voetbalinfrastructuur in Afrika.

Description
De voetbalwereld is gekenmerkt door spelersmigratie. In alle Europese competities zijn er in de ploegen duidelijk veel Afrikaanse spelers aanwezig. Huidig onderzoek naar dit fenomeen richt zich veelal op de negatieve aspecten van de jonge spelers die
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KU LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPENMASTER OF SCIENCE IN DE SOCIALE EN CULTURELE ANTROPOLOGIE Afrikaans talent naar Euroa! De "reatie #an kansen #oor $on%e #oet&allers ten %e#ol%e #an 'e uit&rei'in% #an 'e #oet&alinfrastru"tuur in Afrika! Stu'ent( )oa"*i+ )orisDo"ent ( Prof! De ,oe"k Fili-ak( Ant*roolo%. of C*il'ren an' /out*A"a'e+ie$aar( 012340125   ABSTRACT   De voetbalwereld is gekenmerkt door spelersmigratie. In alle  Europese competities zijn er in de ploegen duidelijk veel Afrikaanse  spelers aanwezig. Huidig onderzoek naar dit fenomeen richt zich veelal op de negatieve aspecten van de jonge spelers die naar Europa trekken, als speelballen van grote machtscentra. In deze paper bekijk ik echter hoe, langs de andere kant, de uitbouw van de  sportinfrastructuur aan de hand van voetbalacademies in Afrika net mogelijkheden aan jongeren biedt om actief hun kans te grijpen, en om mee te doen aan het spel van de voetbalscape.!agenc"# globalisering# jeugd# kolonialisme# migratie# sport# voetbal academies$ INLEIDING %Do "ou know what m" favorite part of the game is& 'he opportunit" to pla".( !)ike *ingletar"$ ,i$ *et le6en #an 'e6e sort7uote #an 'e #roe%ere A+erikaanse foot&allseler Mike Sin%letar. 'enk ik +eteen teru% aan +i$n ei%en $eu%'! -an +i$n a"*tste tot +i$n a"*ttien'e *e& ik %e#oet&al'8 #an %rote loe%en 6oals 9RC Genk tot *et kleine %e:esteli$ke ,okri$k Sort! Het  &elan%ri$kste #oor +i$ :as %e:oon o+ o *et #el' te staan! En te selen8 'e +o%eli$k*ei' kri$%en o+ alles te %e#en en te tonen :at ik kon! So++i%en *a''en *et otentieel o+ *o%er te reiken! ;i$ %in%en er#oor8 en enkelen 'aar#an *e&&en *et %e*aal'8 an'eren niet! Het le#en #erloot niet 6on'er risi"o<s! Met 'e6e er#arin% &e%on ik +i$n aer uit te s"*ri$#en o#er selers+i%ratie8 en :at 'e6e +i%ratie &etekent #oor 'e $eu%'! Een &aan&reken' on'er6oek naar transnationale +i%ratie #an sorttalent is 'at #an ,ale en M"Guire =2>>5a?! De +i%ratieatronen #an talent in 'e sort:erel' 6i$n na 'it :erk stee's +eer als on'er6oekson'er:er naar #oren %eko+en &innen 'e so"iale :etens"*aen! De %lo&aliserin% is 6eer 6i"*t&aar in 'e sort:erel'8 en 'aaro+ 6i$n er #eel a"a'e+i"i %e#ol%' o *et a' 'at ,ale en M"Guire %e&aan' *e&&en =,ale @ Ma%uire8 2>>5& ,ale @ San%8 2>>B 9lein8 011Ba8 011B& Ma%ee @ Su%'en8 0110 Ma%uire8 2>>5a8 2>>5&8 2>>5"8 2>>> Ma%uire @ Fal"ous8 0122 Milano#i"8 011?! Se"ifiek o#er #oet&al 6i$n er #ers"*illen'e &i$'ra%en %e:eest aan 'it t*e+a8 :aaron'er( ,ale8 0115 Cornelisen an' Sol&er%8 2>> Dar&.8 01118 01108 011a8 011&8 01218 01208 0123 Dar&. et al!8 011 Dar&. an' Sol&er%8 0121 Lanfran"*i @ Ta.lor8 0112 M"Go#ern8 0110 Muk*ar$i8 011 Pannen&or%8 0121 Poli8 0121 en Ta.lor8 011B!  Er is 'ui'eli$k #eel on'er6oek %e#oer' o#er 'it t*e+a! Dit is niet #errassen' %e6ien 'e %rote +o&iliteit #anuit Afrika naar Euroa 'ie 'ui'eli$k aan:e6i% is :anneer :e ki$ken naar 'e Euroese "o+etitie! Het is on+o%eli$k o+ *et %rote aantal Afrikaanse selers o#er *et *oof' te 6ien! Er :or't e"*ter #eelal ne%atief naar 'e6e tra'itie %ekeken! In *et #erloo #an 'e aer start ik ook +et een #erklarin% #an:aar 'e6e ne%atie#e kritiek ko+t! -ol%ens #elen 6ou'en 'e +i%ratiestro+en na+eli$k neokoloniale rakti$ken 6i$n8 :aar&i$ $on%e Afrikaanse selers uit%e&uit :or'en8 en +et leu%ens naar Euroa %e*aal' :or'en! Te%eli$kerti$' is er kritiek o *et feit 'at o 'e6e +anier al *et talent 6i"* in Euroa &e#in't8 en 'e Afrikaanse "o+etities niet 'e +o%eli$k*ei' kri$%en o+ 6i"* #olle'i% te ont:ikkelen! Een 'eel #an 'e kritiek klot natuurli$k8 en kent 6i$n :ortels in 'e koloniale #oor%es"*ie'enis #an 'it feno+een! Na 'e6e uiteen6ettin% &eki$k ik *oe 'e *ui'i%e situatie er uit 6iet8 en o :elke +anier 'e $on%eren in Afrika in *et tra$e"t #an8 :at ik *ier 'e #oet&als"ae noe+8 6itten! Dit %e&eurt #ia Afrikaanse #oet&ala"a'e+ies! De6e a"a'e+ies 6or%en #oor 'e olei'in% #an 'e $eu%'8 al#orens 'e $on%eren naar Euroa #ertrekken! Ook o 'e a"a'e+ies is er kritiek te %e#en8 o+'at 6e na+eli$k &e:ust aan Euroese #oet&alinstellin%en on'er%es"*ikt %e*ou'en :or'en! In al 'e6e kritiek +a% 'an :el een %ron' #an :aar*ei' 6itten8 +aar er is in 'e anal.ses telkens n %root unt #an 6:akte( o#er 'e $on%e selers :or't er elke keer :eer %eraat alsof 6e alleen +aar assie#e ionnen #an *et %rote sel 6i$n! Ik ri"*t +i$n &lik 'aaro+ o 'e a"tie#e +o%eli$k*e'en 'ie $on%e Afrikaanse #oet&allers *e&&en! Mi$n eerste #raa% #ertrekt #anuit 'e vanzelfsprekendheid   #an 'e trek naar Euroa! Hoe is 'ie #an6elfsreken'*ei' tot stan' %eko+en Waar ko+t *et i'ee #an'aan 'at 'e6e trek naar *et noor'en e#i'ent is Welke stru"tuur *ou't 'e #an6elfsreken'*ei' in stan' Dit is na+eli$k niet *et6elf'e ro"es als ti$'ens 'e koloniale erio'e8 :aar 'e selers +in'er 6e% *a''en in *un tra$e"t! De 'ran% naar 'e to ko+t #oort uit een %lo&ale #oet&al"ultuur! De #oet&als"ae is een transnationaal %e%e#en8 en +a"*ts"entra *ierin 6i$n %een %eo%rafis"*e "entra! O *et ni#eau #an 'e $on%e seler 6elf tonen 6i"* +o%eli$k*e'en8 'ie in 'e :erel' #an sort tot stan' 6i$n %eko+en! De seler *erkent 'e6e :erel' 'oor 'e kansen 'ie er in Afrika uit%e&ou:' :or'en8 en *i$ of 6i$ kri$%t 6o 'e kans o+ 6i$n ei%en tra$e"t uit te stielen!    MIGRATIE SPELERS Het is %een on%e:oon 6i"*t o+ o *et #oet&alterrein #an 'e *oo%ste klassen in Euroa Afrikaanse selers te 6ien! Inte%en'eel 6elfs( *et ni#eau #an Afrikaans talent in 'e Euroese "o+etitie li%t 6eer *oo%8 en +i%ranten 6i$n talri$k aan:e6i%! Ik kan *ier&i$ als #oor&eel' enkele  &eken'e na+en onoe+en8 6oals Di'ier Dro%&a8 Sa+uel Eto<o8 E++anuel A'e&a.or8 Mi"*ael Essien8 'e %e&roe'ers Tour8 Ale Son%8 en Se.'ou 9eita8 et"! En #an 'e +eest ken+erken'e ase"ten in 'e :erel' #an #oet&al is 'an ook 'e trans"ontinentale +i%ratie #an selers en talent!   Ner%ens is 'it +eer o#allen' 'an in 'e sterke %roei #an Afrikaanse selers 'ie *un loon &innen 'e Euroese #oet&al:erel' #er'ienen! Ik kan +et 6eker*ei' 6e%%en 'at 'e #oet&al"o+etitie er een stuk an'ers uit 6ou 6ien 6on'er 'e6e +i%ratie #an talent! ,innen 'e Euroese #oet&al%e+eens"*a *eerst er #aak 'e nor+atie#e aans"*ou:in% #an 'e6e Afrikaanse selers+i%ratie 'at 'e Euroese elite "o+etities &i$'ra%en tot 'e ont:ikkelin% #an *et Afrikaanse sel en 6i$n #oet&allers8 en 'aaro+ 'us on%e*in'er' 6i$n %an% 6ou +oeten kunnen %aan =Dar&. 011( 553?! An'eren 6i$n *ier e"*ter niet +ee akkoor'! ;i$ #er%eli$ken *et #ertrek #an Afrikaans talent naar Euroa +et koloniale eloitatie! De6e kritiek o #oet&al als neokoloniale eloitatie :or't &i$#oor&eel' 'ui'eli$k %e+aakt 'oor Se ,latter8 'ie sin's 2>> #oor6itter is #an 'e :erel'&on' FIFA =F'ration Internationale 'e Foot&all Asso"iation?! In een artikel in 'e Finan"ial Ti+es8 &este+elt *i$ 'e Euroese "lu&s &etrokken in 'e *an'el #an Afrikaans talent als Jneo4"olonialists8K en &es"*ul'i%t *i$ *en #an Jin#ol#e' in so"ial an' e"ono+i" raeK te 6i$n =,latter 01138 in Dar&. 011( 553?! KOLONIALE VOORGESCHIEDENIS VAN DE TALENT DRAIN Dat 'e6e rakti$ken &este+el' :or'en als neokoloniaal is niet *ele+aal onlo%is"*! Paul Dar&.8 een #an 'e +eest &elan%ri$ke auteurs o #ak #an 'e selers+i%ratie uit Afrika8 &esreekt 'e koloniale #oor%es"*ie'enis in +ut of Africa the Eodus of Elite African -ootball 'alent to Europe =011a?! In 'it artikel is :or't 'e tra'itie #an etra"tie #an talent uit Afrika 'oor rofessionele #oet&al"lu&s in Euroa uiteen%e6et8 en &es"*re#en *oe 'e6e ook e"*t teru% %aat tot in 'e koloniale  erio'e! Het #er&aast Dar&. ook niet 'at 'e #oet&al"lu&s #an 'ie lan'en 'ie een aan6ienli$ke aan:e6i%*ei' *a''en in Afrika 'e %rootste <i+orteurs< 6i$n #an selers8 tot o 'e 'a% #an #an'aa% =Dar&. 011a( 555?! Ar+stron% =0115? &esreekt 'e rol #an koloniale &an'en in 'e %es"*ie'enis #an *et #oet&al in 'e "ase #an Portu%al! -an in 'e late koloniale erio'e kan 'aar een influ #an Afrikaanse selers %e6ien :or'en naar ro+inente "lu&s 6oals Sortin% Lissa&on8 ,enfi"a8 en Porto! De6e "lu&s *e&&en links +et *et Afrikaans territoriu+ %e#esti%' en s"outin% net:erken o%estart o+ talent te ont'ekken8 o te lei'en8 en uitein'eli$k te i+orteren in 'e Portu%ese "o+etitie! Dit $aar no%8 in 01258 is o #i$f $anuari *et trieste nieu:s %eko+en #an *et o#erli$'en #an 'e #oet&alle%en'e Euse&io! De6e seler is een %oe' #oor&eel' #an 'e Portu%ese koloniale talent 'rain! Hi$ is %e&oren in 'e toen+ali%e Portu%ese kolonie Mo6a+&i7ue8 in 2>50! O 6i$n ne%entien'e is *i$ o%eno+en in 'e "lu& ,enfi"a8 o+ 'aar een le%en'aris"*e "arriere te &e%innen =*ln!&e 0125?! Een an'er #oor&eel' #an Frankri$k8 #anaf 'e ori"*tin% #an 'e nationale "o+etitie in 2>308 is 'e o#allen'e aan:e6i%*ei' #an Noor'4Afrikaanse selers! ;o seel'en er in 2>3 al 201 Afrikaanse selers in 'e Franse eerste en t:ee'e klasse =Murra. 2>>8 in Dar&. 011a( 555?! En  niet enkel in 'e "o+etitie :er'en 'e6e selers in%e6et! Ook in *et Franse nationale tea+ k:a+en Afrikaanse selers aan 'e &ak8 'ie %enaturaliseer' :er'en! De eerste %eken'e %enaturaliseer'e seler is Lar&i ,en ,arek in 'e $aren 2>318 %e&oren in Marokko =Dar&. 011a( 555?! Ook ,el%i kent een tra'itie #an i+ort #an Afrikaans talent8 en net 6oals in Frankri$k en enkele an'ere Euroese lan'en &leef er ook na 'e onaf*ankeli$k*ei' #an kolonies een %esta%e +i%ratie #anuit Afrika! Het aantal selers 'at +i%reer'e naar Euroa is 6elfs no% +eer toe%eno+en in 'e #roe%e $aren 2>1 =Dar&. 011a( 55B?! Die %roeien'e tren' *eeft 6i"* eonentieel #er'er %e6et in 'e $aren 2>>1! Er :aren te%en *et +i''en #an 'e $aren <>1 al on%e#eer 31 Afrikaanse selers a"tief in 'e eerste of t:ee'e klasse in Euroese "lu&s! En te%en 0111 &leek 'it aantal no% eens +eer 'an #er'u&&el' te 6i$n =Dar&. 011a( 55B?! De6e "i$fers tonen aan *oe6eer 'e sa+enstellin% #an 'e Euroese tea+s te%en:oor'i% 'oor %e++i%reer'e Afrikaanse selers  &en#loe' is! Dar&. =0111 0110 011?8 9in% =0113?8 en Poli =011B? 6i$n #an +enin% 'at 'e &asis #an 'it feno+een =of *et #er'er6etten er#an o %rotere s"*aal? %e:ortel' li%%en in *et &reek&are olitieke en e"ono+is"*e lan's"*a #an *et Afrikaanse #oet&al8 'at #eel 6:akker staat in #er*ou'in% tot 'e e"ono+is"*e sterkte #an 'e Euroese "lu&s! Clu&s uit 'e *oo%ste "o+etities in Euroa8 6oals 'ie in En%elan'8 Duitslan'8 Frankri$k8 Itali8 en San$e8 *e&&en na+eli$k 'e +o%eli$k*ei' o+ een selersloon te %e#en 'at ner%ens an'ers in 'e :erel' %e#enaar' kan :or'en8 en al 6eker niet in Afrika! Een #oornaa+ste re'en *ier#oor is *et %el' 'at #erkre%en :or't 'oor su&si'ies #oor #er'iensten 'oor 'e UEFA =Union of Euroean Foot&all Asso"iation? C*a+ions Lea%ue8 en 'oor 'e #erkoo #an uit6en're"*ten! Het #oet&allan's"*a 'e 'a% #an #an'aa% in Afrika is een uit#loeisel #an 'e infrastru"turele #oor%es"*ie'enis ti$'ens 'e koloniale erio'e! -oet&ala"a'e+ies 6i$n al sin's 'e koloniale erio'e aan:e6i% in Afrika! -oor&eel'en #an 6ulke restanten 6i$n fa"iliteiten #an Portu%ese "lu&s 6oals Sortin% Lissa&on8 ,enfi"a8 en Porto in Mo6a+&i7ue en An%ola! De6e fa"iliteiten *a''en een se"ifiek 'oel8 na+eli$k talent te 6oeken en te #oe'en o+ uitein'eli$k in te 6etten in 'e Portu%ese "o+etitie =Dar&.8 Akin'es8 9ir:in 011( 25>?! Sin's 'e $aren 2>>1 is *et aantal e"*ter sterk toe%eno+en! VOETBALACADEMIES IN AFRIKA De koloniale #oor%es"*ie'enis *eeft 'e :ortels #an 'e *ui'i%e stru"tuur #an 'e #oet&al:erel' in Afrika %elant! Hoe 6iet 'e6e er e"*ter uit o 'it +o+ent O :elke +anier ko+t 'e $eu%' in *et rofessionele "ir"uit tere"*t Het is na+eli$k niet enkel 6o 'at s"outs o 6oek %aan in *et on&eken'e o+ toe#alli% o %oe'e #oet&allers te stuiten! Er +oet een ro"es aan 'e %an% 6i$n 'at otentieel talent in 'e $eu%' *erkent8 en %e&ruikt! De #erklarin% is te #in'en in 'e uit%e&rei'e
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x