Documents

b. 19.Bda Si Sda Corectat

Description
Gomoiu
Categories
Published
of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BOLILE DIAREICE ACUTE SI SINDROMUL DE DESHIDRATARE ACUTA Conf. Dr. Hurduc Victoria   CLINICA DE PEDIATRIE ŞI NEUROLOGIE PEDIATRICĂ    SPITALUL CLINIC DE COPII DR. “VICTOR GOMOIU”    Defini ț ia bolilor diareice acute  Emisia brusc ă  de scaune anormal de:  lichide   ş i / sau frecvente (vârsta ş i tipul alimenta ț iei)  durat ă  maxim ă  de 14 zile (> 14 zile = diaree cronic ă )  Criterii definitorii  debutul brusc al modific ă rilor scaunelor  diminuarea consisten ț ei (eliminarea falselor diarei !)  cre ş terea frecven ț ei ( > 3-5 scaune / 24 ore)  prezen ț a elementelor patologice (mucus, puroi, sânge)  manifest ă rile clinice asociate (febr ă , v ă rs ă turi, refuzul alimenta ț iei, stagnare / sc ă dere ponderal ă , etc.)  Culoarea scaunelor = nesemnificativ ă    reducerea stercobilin ă  (incolor ă )  oxidarea biliverdin ă  (verde) pigmen ț ilor biliari  Importan ț a bolilor diareice acute  Factor important →  morbiditate ş i mortalitate infantil ă    1,2 - 4 miliarde episoade diareice / an  Incidenta anual ă  la copiii < 5 ani  3 →  6-8 episoade / an →   ță rile în curs de dezvoltare  1-2 episoade / an →   ță rile dezvoltate   A 2 a cauz ă  de deces la copiii < 5 ani (sugari!)  extinderea terapiei de rehidratare oral ă  (TRO) > 1980  sc ă dere progresiv ă : 5 mil →  2 mil / an  Ță rile în curs de dezvoltare  20-50% din consulta ț iile pediatrice  30% din intern ă rile pediatrice  30% din decesele copiilor < 5 ani  Factori de risc pentru formele severe / persistente   Vârsta mic ă  < 6 luni, prematuritatea  Malnutri ț ia, deficitele imune / handicap biologic  Infec ț iile parazitare cronice   Alimenta ț ia artificial ă  (inciden ță  < 50% la sugarii alimenta ț i natural !)  Condițiile socioeconomice    Colectivitățile de copii, în special < 2 ani  Etiologia variabilă →  nivelul socioeconomic:  rotavirusuri (cel mai sever agent patogen enteric din țările dezvoltate, infecții nosocomiale)    astrovirusuri, norovirusuri  Campylobacter enteritis, E. Coli, etc.

Jan van tetering

Aug 5, 2017

Gunnar hokmark

Aug 5, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x