Business & Finance

bahan kerja kursus learning and cognition

Description
bahan kerja kursus learning and cognition
Published
of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ELC 612 Learning and CognitionSHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK E601011011! ASSIGNMENTSEPTEMBER 2014 SEMESTER SUBJECT CODE:ELC 612SUBJECT TITLE: LEARNING AND COGNITION LEVEL:MASTER STUDENT’S NAME:SHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK MATRIC NO.:E60101140117PROGRAMME:MASTERS OF EDUCATION M E!" 1  ELC 612 Learning and CognitionSHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK E601011011! ACADEMIC FACILITATOR :DR NORDIN BIN HJ. BULLALEARNING CENTRE:KUNAK  BAHAGIAN A : ( 15 % )Read the article Understanding Memory Difficulties  by the Department of d!cation" #nited $indom and an&'er the follo'in !e&tion&:1 Ho' doe& memory diffic!ltie& affect learnin* PENGENALAN +ta, dan minda mer!pa,an an!erah -!han yan palin be&ar dan mena,.!b,an ,epada man!&ia -iada &e&iapa p!n boleh menafi,an peranan ota, dan minda apatah lai &e,iranya minda dapat diperte!h,an denan inatan yan ,!at dan &eala ma,l!mat yan ter&impan dapatdimanfaat,an ,eti,a diperl!,an Ini men!n.!,,an betapa pentinnya ,emahiran mene,al,an daya inatan dipela.ari &!paya dapat diamal,an di perin,at mana &e,alip!n 2.0 I#$%&%# Inatan mer!pa,an pro&e& mental yan menyimpan per,ara/per,ara yan telah dipela.ari dan ,em!dian menel!ar,annya ,embali &ebaai tinda, bala& dalam &it!a&i yan diperl!,an" &eperti menyele&ai,an ma&alah ata! a,ti0iti pena.aran dan pembela.aran &elan.!tnya en!r!t 2ein (134)" belia! mentaf&ir,an inatan &ebaai pempro&e&an ma,l!mat yan diterima dalam ota,nya" menyimpan dan menel!ar,annya 6elain it!" 7erno (138) berpendapat inatan mer!pa,an bent!, menyimpan ma,l!mat/ma,l!mat yan berma,na !nt!, men.adi penalaman  pada ma&a hadapan $e&imp!lannya" inatan mer!pa,an pro&e& ,ebolehan man!&ia !nt!, 9  ELC 612 Learning and CognitionSHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK E601011011! menerima ma,l!mat" mempro&e& dan menyimpannya dalam ota," ,em!dian menel!ar,annya ,eti,a diperl!,an M%'%(%) *#$%&%# +,#-,-%'%# /,+,(%-%%# Arti,el ter&eb!t denan .ela& menyata,an baha'a ma&alah inatan &ememannya men.e.a&,an  pembela.aran &e&eoran indi0id! i,a &e&eoran ,ana,/ ,ana, yan lemah inatannya" ia memerl!,an ma&a yan lebih pan.an !nt!, meninati &e&!at! ,on&ep berbandin denan  pela.ar lain a&a yan pan.an a,an menyebab,an pela.ar ter&eb!t ,etinalan oleh ra,an/ ra,annya yan lain dalam pembela.aran ;ela.ar lain &!dah men!a&ai d!a ata! tia topi, yan lain $eadaan ini a,an menyebab,an pela.ar ter&eb!t ,etinalan dalam pela.aran dan perl! ditanani oleh !r! denan &ebai, m!n,in$ana,/ ,ana, yan memp!nyai ma&alah inatan tida, boleh dian! &ema&a bela.ar ata! ,eti,a ota,nya be,er.a !nt!, meninat i,a ,ana,/,ana, ter&eb!t teran!" dia tida,  boleh menyamb!n &em!la pro&e& meninatnya dari dia teran! 6ebali,nya $ana,/,ana, ter&eb!t me&ti mem!la,an t!a&nya dari a'al 6ebaai contoh" &eoran m!rid tah!n 1 &edan menhafal h!r!f <a= hina <>= dan telah ber.aya menhafal h!r!f &ehina ,e h!r!f <p= $em!dian m!rid ter&eb!t teran! oleh ra,annya" inatannya terhadap h!r!f ter&eb!t a,an terpadam &em!a dan m!rid ter&eb!t terpa,&a menhafal &em!la berm!la dari h!r!f <a= $eadaan ini tent!nya a,an memba>ir ma&a dan m!rid ter&eb!t a,an tercicir dalam pela.aran !rid lain &!dah memb!nyi,an &!,! ,ata" dia bar! menhafal h!r!f$ela& -ah!n 1 yan mem!nyai ?8 oran m!rid memp!nyai daya inatan yan berbe>a/  be>a 6epar!h m!rid ,ela& ter&eb!t memp!nyai inatan m!rid 4 tah!n" 18 oran p!la memp!nyaiinatan m!rid @ tah!n dan ? oran memp!nyai inatan &eperti ,ana,/ ,ana, 5 tah!n $eadaan m!rid yan memp!nyai daya inatan yan pelbaai di dalam ,ela& memerl!,an &tratei" ,aedah dan te,ni, yan pelbaai dari !r! $eadaan ini tent!nya membeban,an !r! dan m!rid lain yan lebih bai, daya inatannya ,erana terpa,&a memberi,an perhatian yan lebih ,epada ? oran m!rid yan memp!nyai inatan yan lemah!rid yan memp!nyai daya inatan yan ,!at bia&anya memp!nyai ,ep!t!&an  pela.aran yan lebih bai, berbandin denan m!rid yan lemah inatannya di dalam ,ela& Hal ini" a,an menyebab,an m!rid yan ,!at inatannya lebih pop!lar dan di&!,ai berbandin m!rid ?  ELC 612 Learning and CognitionSHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK E601011011! yan lemah inatannya 6it!a&i ini boleh menyebab,an m!rid yan lemah inatan die.e, dan ra&a rendah diri yan a,hirnya memba'a ,epada ma&alah di&iplin dan pencapaian a,ademi, yan ,ian mero&ot$e&imp!lannya" ma&alah inatan yan lemah amat memberi,an ,e&an ,epada  pen!a&aan dan pencapaian a,ademi, Hal ini" perl! ditanani denan &ebai, m!n,in oleh ib!  bapa dan !r! bai menela,,an ma&alah bertambah b!r!, yan a,hirnya mem!&nah,an ma&a depan pela.ar9 Di&c!&& the inter0ention &trateie& that may be adopted by teacher& to help learner& 'ithmemory diffic!ltie&Inatan mer!pa,an pro&e& mental yan menyimpan per,ara/per,ara yan telah dipela.ari dan ,em!dian menel!ar,annya ,embali &ebaai tinda, bala& dalam &it!a&i yan diperl!,an" &eperti menyele&ai,an ma&alah ata! a,ti0iti pena.aran dan pembela.aran &elan.!tnya Inatan &ebaai  pempro&e&an ma,l!mat yan diterima dalam ota,nya" menyimpan dan menel!ar,annya $e&imp!lannya" inatan mer!pa,an pro&e& ,ebolehan man!&ia !nt!, menerima ma,l!mat" mempro&e& dan menyimpannya dalam ota," ,em!dian menel!ar,annya ,eti,a diperl!,an Arti,el ter&eb!t memberi,an cadanan menenai lan,ah/ lan,ah membant! indi0id! yan lemah inatannya P*#'*/ ,-% +,+* ,3%+/ 6eoran !r! yan inin membant! m!rid yan lemah inatannya" perl! memat!hi beberapa  prin&ip !nt!, mendapat,an ha&il yan mem!a&,an eni,tiraf memori aal be,er.a G!r!  perl! mena,!i m!ridnya lemah dari &ei memori dan perhatian yan lebih perl! diberi,an ,epada m!rid ber,enaan -ida, pat!h pada arahan .!a mer!pa,an ciri/ ciri m!rid lemah memori !rid yan menhadapi ma&alah memori lemah perl! dia'a&i dan dipanta! oleh !r! Ia bai mema&ti,an m!rid yan lemah memorinya tida, terbeban denan beban ,er.a yan  berlebihan G!r! boleh membant! m!rid denan arahan yan .ela& dan ayat yan pende, la,,an men!na,an ayat yan memp!nyai banya, ma,na ter&irat G!r! .!a boleh membant!  ELC 612 Learning and CognitionSHARIFAH JUNAIDAH BINTI SH MALIK E601011011! m!rid ber,enaan denan memecah,an ayat ata! ,on&ep yan ,omple,& ,epada bahaian/  bahaian ,ecil aar &enan difahami oleh m!rid G!r! ata! &e&iapa &aha.a yan berdepan m!rid &edemi,ian perl! ber&edia men!lan i&i pela.aran yan di&ampai,an !rid ter&eb!t &!&ah menan,ap dan memahami &e&!at! ,on&ep" oleh it! !r! ber&edia men!lan &em!la lan,ah  pena.aran dan mencari ,aedah terbai, aar m!rid memahami ,on&ep yan dia.ar G!r! perl! memberi,an moti0a&i ,epada m!rid yan aa, lemah inatannya" bimbinan ra,an &ebaya denan m!rid yan lebih pintar .!a amat membant! pela.ar lemah ter&eb!t ;en!naan alatan  bant! bela.ar !nt!, menala,,an pen!naan memori ata! ,e!payaan berfi,ir Alatan ter&eb!t &eperti ,ad imba&an" ,ad per,ataan" lembaran ,er.a" po&ter" !nt!, mata pela.aran matemati, p!la ( pen!naan .ari" ari& nombor dan rid pendaraban)" a!dio" tayanan 0ideo dan peri&ian ,omp!ter ;en!naan alatan ter&eb!t a,an menari, minat m!rid !nt!, bela.ar dan &eter!&nya menala,,an inatan m!rid ;rin&ip yan tera,hir" !r! perl! men!na,an &trateiyan menyo,on pemban!nan memori m!rid ontohnya m!rid yan lemah boleh meminta  bimbinan ra,an yan lebih pandai" perbincanan dalam ,!mp!lan ,ecil .!a diala,,an !rid yan lemah .!a dibe,al,an denan boran &enarai &ema, menenai t!a&an mere,a" bai menela,,an mere,a l!pa Dalam ma&a yan &ama !r! boleh menyelit,an a,ti0iti yan menala,,an pen!naan memori .an,a pan.an &edi,it demi &edi,it ;en!naan peta mindadan &ebaainya .!a diper,enal,an ,epada m!rid !nt!, membant! menala,,an inatan mere,aCan,ah !nt!, membant! m!rid lemah inatan1 +rani&a&i/ Bai membant! m!rid ter&eb!t" !r! perl! menyedia,an &em!anya dari a'al hina a,hir G!r! perl! menyelara& &em!a a,ti0iti m!rid ber,enaan Antara bahan yan di&edia,an oleh !r! !nt!, membant! m!rid ber,enaan ialah menyedia,an .ad!al harian" &enarai&ema, !nt!, &etiap a,ti0iti" fail yan memp!nyai pembahai bai &etiap a,ti0iti" be &e,olah yan memp!nyai pembahai dan menyedia,an bant!an .i,a m!rid ter&eb!t memerl!,an bant!an9 ;erhatian/ G!r! perl! memberi,an perhatian yan lebih ,epada m!rid ber,enaan G!r! dan m!rid/ m!rid yan lain perl! memahami dan prihatin ,eadaan m!rid ber,enaan Cemah" lambat memb!at ,er.a dan ,adan/ ,adan boleh menan! m!rid/ m!rid yan lainDi dalam ,ela& !r! memain,an peranan pentin !nt!, membant! m!rid yan lemah Arahan henda,lah pende, 5
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x