Documents

Barco de Papel Actividades3º

Description
cancion linguaxe m
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BARCO DE PAPEL -Pirilampo- Teño, teño, teño un barco, un barco de papel   Teño, teño, teño un barco, un barco de papel Teño un barco de papel que navega polo vento, leva as velas inchadas, eu vou de mariñeiro. Retrouso Nel vou dar a volta á Terra, voar por riba do mar, no meu barquiño, moi lixeiro, todo o dia navegar. Retrouso Ponte Un día achégome á lúa, outro a visitar o sol e vou de estrela en estrela, no meu barco voador. Retrouso Podo pousarme nas nubes cando quero descansar, e cos meus pinceis de cores, o arco da vella debuxar. Retrouso    1.   Completa a escala musical 2.   Imos acompañar coa frauta a canción “Barco de Papel” Primeiro coloca o nome das notas que imos tocar no pentagrama. 1. Ritmo: Realizamos a partitura con sílabas rítmicas.  Coloca os pulsos e os acentos na partitura.   - En que compás está? Cantos pulsos hai en cada un? 2.   Debuxa e indica o valor de cada figura rítmica: Branca: ___ = ___ pulsos Negra: ___=____ pulsos Dobre corchea: ___ = ___ pulsos Silencio de negra: ___ =___ pulsos DO FA LA s
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x