Documents

Barco Negro -Completo - Afinação Armenio de Melo

Description
Barco Negro - Completo
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  & TAB 42 ....     Œ ‰ j   œ 2 ...œœ   œ œ   œ œ   œ œ   œ 322523252 G 7 ...œ   œ   œ œ   œ œ   œ œ   œ 322523252 ...œ   œ   œ œ   œ œœ    œ 3225232 3 ...   œœœj   œ 770 7 C & .... 6  ...   œœœ œ   œ œ   œ œ   œ 6  567765676 G 7 ...œ   œœ œ   œ œ   œ œ   œ 567765676 ...œ   œœ œ   œ œ   œ    œ 56776560 1. ...   œœ   œj   œ 1. 3202 C 2. .....œœœœ   œœœ œœ   œœœ# 2. 02320575767 C &   11 ..   œœ œœ œœ œœ# 11 78787868 G 7 ...œœ   œœœ œœ œœ# 570575767 C ..œœ œœ œœ œœ# 78787868 G 7 ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 De ma nhâ comC ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 me do que me &   16  ...   œœœ œœ   œ    œ œœ   œ 16  3224322432 achassesG 7 ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 feia,C ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 A cordei tre ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 mendo dei ta ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 da naC 7 Barco Negro Afinação de Arménio de Melo  & .... 21 ...   œœœœœœ    œ œœœ 21 2300230023 areiaF ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 mas logo teusC 7 ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 o olhos dis ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 seram que ...œœ   œœœœ    œ œœœ 2300230023 não, eF & .... 26  ....   œœœœ œœ   œ    œ œœ   œ 26  43224322432 o sol peneG 7   œœœœœ## œœ 5704657 trou no meuC ....œœ   œœ œœ   œ    œ œœ   œ 43224322432 coraG 7 1. ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 1. 2300232023 çãoC 2. .....œœ   œœ   œœœ œœ   œœœ# 2. 023205757067 cão.C &   31 ..   œœ œœ œœ œœ# 31 78787868 G 7 ...œœ   œœœ œœ œœ# 570575767 C ..œœ œœ œœ œœ# 78787868 vi deG 7 ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 pois numaC ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 rocha uma &   36  ...   œœœœœ   œ    œ œœ   œ 36  0200232023 cruz e ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 o teu bar coC 7 ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 ne gro dan ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 ça va na ...œœ   œœœœ    œ œœœ 2300230023 luz vi teuF 2 Barco Negro  &   41 ...   œœœb œœ   œb   œ œœ   œ 41 2103212321 braço a ceC 7 ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 nando entre ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 as velas já ...œœ   œœœœ    œ œœœ 2300230023 soltasF ...œœ   œœœœ    œ œœœ 2300230023 dizem as velhas da &   46  ...   œœœœœœ    œ œœœ 46  2300230023 praia ...œœ   œœœœ    œ œœœ 2300230023 que não ....œœ   œœ œœ   œ    œ œœ   œ 43224322432 voltas....G 7 ....œœ   œœ œœ   œ    œ œœ   œ 43224322432 ....œœ   œœ œœ   œ    œ œœ   œ 43224322432 &   51   j   œœœœ ‰ Œ 51 4322 são loucas ∑    œœœœ   œŒ 02320 são loucasC ∑ Œ ‰ j   œ 2 eu & .... 56  ...   œœœ œ   œ œ   œ œ   œ 56  322523252 sei ó meu aG 7 ...œ   œœ œ   œ œ   œ œ   œ 322523252 mor que não ...œ   œœ œ   œ œ   œ    œ 3225232 3 chegaste a part ...   œœœj   œ 770 7 tir poisC ...œœœ œ   œ œ   œ œ   œ 567765676 tudo em meu reG 7 3 só ritmo só ritmo  & .... 61 ...   œœœ œ   œ œ   œ œ   œ 61 567765676 dor me diz que ...œ   œœ œ   œ œ   œ    œ 56776560 estás sempre co 1. ...œœ   œj   œ 1. 3202 migo. Eu..C 2. ...œœœœœ œœ œœ# 2. 570575767 C ..œœ œœ œœ œœ# 78787868 G 7 &   66  ...   œœœœœ œœ œœ# 66  570575767 C ..œœ œœ œœ œœ# 78787868 G 7 ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 C ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 No ven to que ...œœ   œœœ   œ    œ œœ   œ 0200232023 lança a &   71 ...   œœœ œœ   œ    œ œœ   œ 71 3224322432 reia nosG 7 ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 vidrosC ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 Na água que ...œ   œœœœ   œ    œ œœ   œ 2300232023 canta no fo ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 go morC 7 & .... 76  ...   œœœœœœ    œ œœœ 76  2300230023 tiçoF ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 No calor doC 7 ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 leito nos ...œ   œœb œœ   œb   œ œœ   œ 2103212321 bancos va ...œœœœœœ    œ œœœ 2300230023 ziosF 4
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks