Presentations

Bayesian reconstruction for transmission tomography with scale hyperparameter estimation

Description
In this work we propose a new method to estimate the scale hyperparameter for transmission tomography in Nuclear Medicine image reconstruction problems. Within the Bayesian paradigm, Evidence Analysis and circulant preconditioners are used to obtain
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ý×ÒÊÓÒ×ØÖÙØÓÒÓÖÌÖÒ×Ñ××ÓÒ ÌÓÑÓÖÔÝÛØËÐÀÝÔÖÔÖÑØÖ ×ØÑØÓÒ    ÒØÓÒÓÄ ÓÔÞ  ½  ¸ÊÐÅÓÐÒ  ¾  ¸ÒÐÓ×úÃØ×ÐÓ×  ¿  ½  ÍÒÚÖ×ÖÒºÔÖØÑÒØÓÄÒÙ×ÝË×ØÑ×ÁÒÓÖÑ ØÓ׸ ½¼½ÖÒ¸ËÔÒ  ÐÓÔÞÙÖº×  ¾  ÍÒÚÖ×ÖÒºÔÖØÑÒØÓÒ×ÐÓÑÔÙØ ÓÒÁºº¸ ½¼½ÖÒ¸ËÔÒ  ÖÑ××ºÙÖº×  ¿  ÆÓÖØÛ×ØÖÒÍÒÚÖ×ØݺÔÖØÑÒØÓÐØÖÐÒÓÑÔÙØÖÒÒÖÒ¸ Ú×ØÓÒ¸ÁÐÐÒÓ×¼¾¼¹¿½½  ºÒÛÙºÙ  ×ØÖغ  ÁÒØ×ÛÓÖÛÔÖÓÔÓ×ÒÛÑØÓØÓ×ØÑØØ×Ð ÝÔÖÔÖÑØÖÓÖØÖÒ×Ñ××ÓÒØÓÑÓÖÔÝÒÆÙÐÖÅÒÑ ÖÓÒ×ØÖÙØÓÒÔÖÓÐÑ׺ÏØÒØÝ×ÒÔÖѸÚÒÒй Ý××ÒÖÙÐÒØÔÖÓÒØÓÒÖ×ÖÙ×ØÓÓØÒØ×ÐÝÔÖÔ¹ ÖÑØÖºÓÖØÔÖÓÖ×ØÖÙØÓÒ¸ÛÙ×ÒÖÐÞÙ××ÒÅÖÓÚ ÊÒÓÑÐ×´ÅÊµ¸ÒÓÒÕÙÖØÙÒØÓÒØØÔÖ×ÖÚ×Ø ×ÒØÖÓÒ×ØÖÙØÑºÌÜÔÖÑÒØÐÖ×ÙÐØ×ÒØØØ ØÔÖÓÔÓ×ÑØÓÔÖÓÙ××Ø×ØÓÖÝÖÓÒ×ØÖÙØÓÒ׺  ½ÁÒØÖÓÙØÓÒ  ÈÌ´ÔÓ×ØÖÓÒÑ××ÓÒØÓÑÓÖÔݵÒËÈÌ´×ÒÐÔÓØÓÒÑ××ÓÒØÓ¹ ÑÓÖÔݵÖØÒÕÙ×Ù×ÒÆÙÐÖÅÒØÓÓØÒÖÓ×××ØÓÒРÑ×ÛÖÔÖ×ÒØÒ×ÓØÓÔ×ØÖÙØÓÒÛØÒØÓÝÓÔØÒØ¿º ÌØØÒÙØÓÒÓÖ×ÓÖÔØÓÒÓÔÓØÓÒ××ÒÑÔÓÖØÒØ«ØÒÈÌÒ ËÈÌ×Ý×ØÑ׸ØØÔÖÓÙ×ÖÖÓÖ×ÒÑ××ÓÒØÓÑÓÖÔÝÙØÓÖ×Ò ÕÙÒØØØÚÙÖÝÓØÖÓÒ×ØÖÙØÑºÌØØÒÙØÓÒÓÖÖØÓÒ ØÓÖ×´×µÖÓØÒÖÓÑØÖÒ×Ñ××ÓÒ×ÒØØØÖÑÒ×ØØ×¹ ×Ù×ØÖÙØÙÖÒÔØÒغÌØÖÒ×Ñ××ÓÒ×ÒÒØÖÔÖÚÓÙ×´ÔÖ¹ ÒØÓÒÑ×ÙÖÑÒØ×µÓÖ×ÑÙÐØÒÓÙ×ØÓØÑ××ÓÒ×ÒÖ´ÔÓ×عÒØÓÒ Ñ×ÙÖÑÒØ×µº ËÚÖÐÝ×ÒÑØÓ×ÚÒÔÖÓÔÓ×ÓÖØÖÒ×Ñ××ÓÒØÓÑÓÖÔݸ ×ÓÖÒ×ØÒ¸½¼ºÌ×ÑØÓ×Ù×ÔÖÓÖÑÓÐÒÓÖÔÓÖØÒØܹ ÔØ×ØÖÙØÙÖÒØÑºÌ×ÑÑÓÐ×ÔÒÓÒÔÖÑØÖ×ÒÓÛÒ ×ÝÔÖÔÖÑØÖ×ÒÒÓÔØÑÐÝ×ÒÖÓÒ×ØÖÙØÓÒÒ×ÔÔÖÓÔÖØ    Ì×ÛÓÖ×ÒÔÖØÐÐÝ×ÙÔÔÓÖØÝÁÒ×ØØÙØÓËÐÙÖÐÓ×ÁÁÁÔÖÓØ ÁË¼¿»½ÒÝÁÌÔÖÓØÌÁ¾¼¼¼¹½¾   ÝÔÖÔÖÑØÖÚÐÙ׺ÌÖÓÖ¸ÖÐÐÙØÓÑØÑØÓ×ÓÖØ×ÐØÓÒ ÓØÝÔÖÔÖÑØÖ×Ö××ÒØÐØÓÓØÒÓÖÖØÖÓÒ×ØÖÙØÓÒ׺ÍÒÓÖ¹ ØÙÒØÐݸÒÓØÑÙÛÓÖ×ÒÖÔÓÖØÓÒØÔÖÑØÖ×ØÑØÓÒÓÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒØÓÑÓÖÔݸ×ÓÛÚÖº ÁÒØ×ÔÔÖ¸ÛÔÖÓÔÓ×Ò×ØÑØÓÒÑØÓÓØ×ÐÝÔÖÔÖÑØÖ ØØÒÙ×ØÓÖÓÒ×ØÖÙØØØÒÙØÓÒÑÔ×ÓÖÔÖ¹ÒØÓÒÑ×ÙÖ¹ ÑÒØ׺ ÌÖ×ØÓØÔÔÖ×ÓÖÒÞ×ÓÐÐÓÛ׺ÁÒ×ØÓÒ¾Û×ÖØ ØÖÒ×Ñ××ÓÒÒÑÑÓÐ×ÒØÚÒÒÐÝ××ÛØÒØÝ×Ò ÔÖѺËØÓÒ¿×Ö×ØÔÖÓÔÓ××ØÑØÓÒÑØÓºÜÔÖÑÒØРÖ×ÙÐØ×ÖÔÖ×ÒØÒ×ØÓÒÒ×ØÓÒÓÒÐÙ×ØÔÔÖº  ¾ÀÖÖÐÝ×ÒÔÖÑÒÚÒÒÐÝ××  ÏØÒØÝ×ÒÔÖѸØÖÓÒ×ØÖÙØÓÒÓØÓÖÒÐÑ    ¸¹ ÒÓØÝ     ´    µ¸××ÐØ×     ´    µÖÑÜ    È  ´        µ  È  ´        µ    ´½µ ÛÖ    ×ÝÔÖÔÖÑØÖÚØÓÖ¸  È  ´        µ×ØÔÖÓÖ×ØÖÙØÓÒ¸Ò  È  ´        µ ÑÓÐ×ØÔÖÓ××ØÓÓØÒØØ    ÖÓÑØÖÐÙÒÖÐÝÒÑ    º ÌÀÖÖÐÝ×ÒÔÖѬÖ×Ø¬Ò×Ø×ØÖÙØÓÒ×  È  ´        µ Ò  È  ´        µºÆÜظ×ØÖÙØÓÒ  È  ´    µÓÖØÝÔÖÔÖÑØÖ××¬ÒÒØ  ÓÒØ×ØÖÙØÓÒ  È  ´    µ×ÓÖÑºÍ×ÒØÚÒÒÐÝ×׸ÛÔÖÓÖÑ ØÓÐÐÓÛÒ×ØÔ×ØÓ×ØÑØØÝÔÖÔÖÑØÖÚØÓÖÒÖÓÒ×ØÖÙØØ Ñ ½º  È  ´    µ×ÒØÖØÓÚÖØÛÓÐÑ×Ô    ØÓÓØÒØ×ØÖ¹ ÙØÓÒ  È  ´    µÒ     ÖÑÜ    È  ´    µ  È  ´    µ    ´¾µ ××ÐØ×ØÝÔÖÔÖÑØÖÚØÓÖº ¾ºÌÓÖÒÐÑ    ××ØÑØ×     ´     µÖÑÜ    È  ´        µ  È  ´          µ    ´¿µ ÁÒÓÖÖØÓ¬Ò  È  ´        µ¸ÛÒÓØØØÒØÖÒ×Ñ××ÓÒØÓÑÓÖÔÝØع ØÒÙØÓÒ×ÒÔÒÒØÓÔÓ×ØÓÒÐÓÒØÔÖÓØÓÒÐÒÒØÓ×ÖÚØÓÒ ØÒ××Ô¬×ÈÓ××ÓÒ×ØÖÙØÓÒ×´ÔÖ¹ÒØÓÒÑ×ÙÖÑÒØ×µ ÐÓ  È  ´        µ  »  Å        ½  ¨        ÜÔ  ¨    Æ        ½      Ü    ©  ·  Ý    ÐÓ´      ÜÔ  ¨    Æ        ½      Ü    ©  µ  ©    ´µ ÛÖ  Å  ×ØÒÙÑÖÓØØÓÖ׸  Æ  ØÒÙÑÖÓÔÜÐ׸Ò    Ø×Ý×ØÑ ÑØÖܺ      ×ØÒØÖ×ØÓÒÐÒØÓØÔÖÓØÓÒÐÒ    ÛØØÖ ÖÔÖ×ÒØÝÔÜР   ¸  Ü    ÖÔÖ×ÒØ×ØØØÒÙØÓÒÓÖÖØÓÒØÓÖØÔÜР    ¸      ×ØÐÒ×ÒÒ  Ý    ×ØÒÙÑÖÓØÖÒ×Ñ××ÓÒÓÙÒØ×ØØ    Ø ØØÓÖÔÖÒÈÌÓÖØØÓÖÒËÈ̺ÏÒÓØØØÒØ××ØÖÙØÓÒØ ÖÒÓÑÓÒÒ×ÖÒÓÖºÓÖØÖÒ×Ñ××ÓÒØÓÑÓÖÔÝ×ÒÓÛÒØØ Ø  ×  ÛØÒØ××ÙÓÔØÒØÖÓÑÓÒÓÙ×ÒØÝÔÖ×ÒØ ÖÙÔØÚÖØÓÒ×ÒØØÖÒ×ØÓÒØÛÒØ××Ù׺ÌÖÓÖ¸ÒÓÒÕÙÖØÔÖÓÖ ×ØÖÙØÓÒ×ÖÜØÒ×ÚÐÝÙ×ÓÖØÖÒ×Ñ××ÓÒÖÓÒ×ØÖÙØÓÒ½¾º ÁÒØ×ÛÓÖÛÙ×ÒÖÐÞÙ××ÒÅÖÓÚÖÒÓѬÐ×´  ÅÊ  µ ×ÔÖÓÖÑÓÐ×¾ºÌ××ØÖÙØÓÒ×ØÓÐÐÓÛÒÓÖÑ  È  ´        µ ½    ´    µ ÜÔ  ¨    ½   Ô  Ô        ¾Æ  Í  ´  Ü    Ü    Ô  µ  ©   ½    ´  Ô  µ ÜÔ  ¨    ½   Ô  Ô        ¾Æ  Û          Ü      Ü      Ô  ©    ´µ ÛÖ    ´   Ô  µ×ØÝÔÖÔÖÑØÖ×ÚØÓÖ¸  Í  ØÒÖÝÙÒØÓÒÒ    Ø ÔÖØØÓÒÙÒØÓÒºÌÐÑÒØ×  Ü    Ò  Ü    ÖÒÓÙÖÒÔÜÐ×Ò   Æ  ×Ø ×ØÓÐÐÒÓÙÖÒÔÜÐÔÖ׺Ì×ÐÝÔÖÔÖÑØÖ    ØÖÑÒ×Ø ÓÚÖÐÐ×ÑÓÓØÒ××ÓØÖÓÒ×ØÖÙØÓÒÒ   Ô  ×ÐÐØ×ÔÔÖÑØÖºÌ ÔÓØÒØÐÙÒØÓÒ×ÓÒÚÜÛÒ   Ô  ½ºËÒÓÙÖÒÖÝÙÒØÓÒ××ÐÐ¸ ØØ׸ÓÖÐР   ¾Ê  Æ  Ò  «  ¼ÛÚ  Í  ´  «Ô  µ  «  Ô  Í  ´  Ô  µ    ´µ ØÓÐÐÓÛ×ØØØÔÖØØÓÒÙÒØÓÒÒÜÔÖ×××    ´  Ô  µ´   Ô  Ô  µ  ÆÔ    ´½  Ô  µ    ´µ ÕÙØÓÒ´µÑÔÐ×ØØØÔÖØØÓÒÙÒØÓÒ×ÖÚÐÛØÖ×ÔØØÓ    ºÀÒ¸ÑØÓÓÖØ×ØÑØÓÒÓ    ÒÓØÒº ÓÐÐÓÛÒØ×Ù××ÓÒÒ½½¸ÛÓÒÓØ×ØÑØØÔÖÑØÖ   Ô  ºËÒ ÚÐÙ×Ó   Ô  ÐÓ×ØÓ½ØØÖÔÖ×ÖÚØÓÖÑØÓÒÓ׸Ø×ÔÖÑØÖÛ× ×ØÕÙÐØÓ½º½º  ¿ËÐÀÝÔÖÔÖÑØÖ×ØÑØÓÒ  ÏÒÓÛÔÖÓØÓ×ØÑØØ×ÐÝÔÖÔÖÑØÖÓÖØÖÒ×Ñ××ÓÒÖÓÒ¹ ×ØÖÙØÓÒÔÖÓÐÑ׺Ï××ÙÑØØ  È  ´    µ  »  ÓÒ×غ ÁÒÓÖÖØÓ×ÓÐÚÕº´¿µ¸Û¬ÒØÓÐÐÓÛÒÙÒØÓÒ  Å  ´        µ  Å  ´        µÐÓ  È  ´        µ    ÐÓ  È  ´        µ  »  ÐÓ    ´  Ô  µ    ½  Ô  Ô  È     ¾Æ  Í  ´  Ü    Ü    Ô  µ ·  È   Å   ½  ¨      ÜÔ  ¨    È   Æ   ½      Ü    ©    Ý    ÐÓ´      ÜÔ  ¨    È   Æ   ½      Ü    ©  µ  ©    ´µ ÒØÒÛÓØÒ  È  ´    µÙ×Ò  È  ´    µ  »  È  ´    µ       ÜÔ    Å  ´        µ      ´µ ÌÒØÖÐÒÕº´µÒÒÓØÚÐÙØÒÐÝØÐÐÝÒØÖÓÖÛ Ö×ÓÖØØÓÙ××ÒÕÙÖØÙÖÔÔÖÓÜÑØÓÒºÍ×ÒÌÝÐÓÖ×Ö×ÜÔÒ×ÓÒ¸   ÛÜÔÒ  Å  ´        µÖÓÙÒØ  ÅÈ  ×ØÑØÓ    ÚÒ    ¸     ´    µ¸×Õº ´¿µºÃÔÒÙÔØÓ×ÓÒÓÖÖØÖÑ׸ÛÚØÓÐÐÓÛÒÔÔÖÓÜÑØÓÒÓ  È  ´    µ  È  ´    µ  »  ÜÔ    Å  ´     ´    µ        µ   ¬ ¬ ¬ ¬    ´     ´    µµ· ½   Ô  Ô    ´     ´    µµ  ¬ ¬ ¬ ¬    ½    ¾    ´½¼µ ÛÖØ´    µØÐÑÒØ×ÓØÑØÖ×    ´     ´    µµÒ    ´     ´    µµÖÚÒÝ      ´     ´    µµ  Å        ½              ÜÔ       Æ      Р ½    Р   Ü  Р ´    µ      ´½½µ      ´     ´    µµ             È     ¾Æ      ¾  Í  ´  Ü    ´    µ      Ü    ´    µ  Ô  µ  Ü  ¾              ¾  Í  ´  Ü    ´    µ      Ü    ´    µ  Ô  µ  Ü    Ü           ¸    ¾Æ    ¼ÓØÖÛ×    ´½¾µ Í×ÒÕº´½¼µÒÕº´¾µÛÓØÒ    Ô   ½  Æ        ¾Æ  Í  ´  Ü    ´    µ      Ü    ´    µ  Ô  µ· ½ ¾  Æ ØÖ        ´     ´    µµ· ½   Ô  Ô    ´     ´    µµ      ½    ´     ´    µµ      ´½¿µ ÏÚØÓÐÐÓÛÒØÖØÚÔÖÓÙÖØÓ×ØÑØØØØÒÙØÓÒÑÔ    ÒØ×ÐÝÔÖÔÖÑØÖ    ºØ×ØÔ    ¸ÛÔÖÓ×ÓÐÐÓÛ× ½ºÚÒÔÖÚÓÙ×ÐÝÓØÒØØÒÙØÓÒÑÔ         ½  ÒÔÖÚÓÙ××ØÑØ ÓØ×ÐÝÔÖÔÖÑØÖ        ½  ¸ÛÓØÒÒÛÚÐÙ      ÝÙ×ÒÕº ´½¿µº ¾ºÚÒ      Ò         ½  ¸ÒÛÐÝ×ØÑØØØÒÙØÓÒÑÔ       ¸×ÓØÒÝ ØÖØÒÓÒ  ÅÈ  ÐÓÖØѺ ¿ºÏ×Ø        ·½¸ÒÓØÓ×ØÔ¾ÙÒØÐ×ØÓÔÖØÖÙÑÛØÖ×ÔØØÓ    ××Ø׬º ÏÒÓØØØØ×ØÑØÓÒÓ    ÒÚÓÐÚ×ØÐÙÐØÓÒÓ´    ´     ´    µµ·  ½  Ô  Ô    ´     ´    µµµ    ½  ºÌ×ÒÚÖ×ÓÒ×ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝÒØÒ×ÚÔÖÓÐѺÏÙ× ÔÖÓÒØÓÒÒØÓÔÔÖÓÜÑØØ×ÑØÖ×ÒÓÖÖØÓ×ÑÔÐÝØÖÒÚÖ¹ ×ÓÒºÓÒÐÒÖÙÐÒØÔÖÓÒØÓÒÒÑØÓ×ÖÙ×ØÓÔÔÖÓÜÑØ ØÑØÖÜ´    ´     ´    µµ·  ½  Ô  Ô    ´     ´    µµµºÌ×ÔÖÓÒØÓÒÖÛÖÔÖÚÓÙ×ÐÝÔ¹ ÔÐØÓÑ××ÓÒËÈÌÖÓÒ×ØÖÙØÓÒ¸º  ¿º½ÓÒÐÈÖÓÒØÓÒÖ  ÝÙ×ÒÓÒÐÝØÓÒÐÐÑÒØ×ÓØÑØÖ×´ºº¸ÒÓÖÒØÓ«¹ ÓÒÐÐÑÒØ×µ¸ÛÓØÒ    Ô   ½  Æ        ¾Æ  Û            Ü    ´    µ      Ü    ´    µ    Ô  ·   Ô  ´   Ô    ½µ ¾  Æ  È     ¾Æ    Û            Ü    ´    µ      Ü    ´    µ    Ô    ¾      ´    µ    ´½µ   ÛÖ      ´    µ  Å        ½        ¾    ÜÔ       Æ      Р ½    Р   Ü  Р ´    µ    ·   Ô    ½    Ô        ¾Æ    Û            Ü    ´    µ      Ü    ´    µ    Ô    ¾    ÏÒÓØØØÛÒ   Ô  ¾¸    Þ    Ô    ¾    ½  ÓÖ  Þ  ¼ºÀÓÛÚÖ¸Ø××ÒÓØ ÔÖÓÐÑÙØÓØÓÖÑÓÕº´½µÒØÔÖ×ÒÓ      ´    µº  ¿º¾ÖÙÐÒØÈÖÓÒØÓÒÖ  ÓÐÐÓÛÒ¸ÛÜÔÖ××ØÀ××ÒÑØÖÜÓØØÖÒ×Ñ××ÓÒÑÓи    ´     ´    µµ¸ ×    ´     ´    µµ    Ø  Ï  ´     ´    µµ    ´½µ ÛÖ  Ï  ´     ´    µµ×ÓÒÐÑØÖÜÛØÓÒÐÒØÖ×  Ï    ´     ´    µµ      ÜÔ     Æ      Р ½    Р   Ü  Р ´    µ      ´½µ ÏØÒÔÔÐÝØÔÔÖÓÜÑØÓÒÒØÖÓÙÒØÓØ×ÖÒÓÖÑØÓÒ ØÖѸÛÔÖÓÙ×    Ø  Ï  ´     ´    µµ        ´    µ  ´     ´    µµ    Ø    ´    µ  ´     ´    µµ    ´½µ ÛÖ    ´    µ  ´     ´    µµ×ÓÒÐÑØÖÜÛØÓÒÐÒØÖ×    ´    µ    ´     ´    µµ  Ú  Ù  Ù  Ø  È   Å   ½    ¾    Ï    ´     ´    µµ  È   Å   ½    ¾      ´½µ Ì×Ý×ØÑÑØÖÜ    ××ØÚÖÒظÒ×ÓØÔÖÓÙØ    Ø    ×ÔÔÖÓÜÑØ ÝÐÓ¹ÖÙÐÒØÑØÖÜ      ºÌÖÒÐÓ      ×ÓØÒ×ÓÐÐÓÛ× ½ºÖ×ØÛÐÙÐØ    Ø  ¯    ¸ÛÖ  ¯    ÖÔÖ×ÒØ×ÙÒØÚØÓÖÒØÖÛØ Ö×ÔØØÓØÑº ¾ºÌÒ¸ØÖÒÐÓØÒÒØÔÖÚÓÙ××ØÔ¸×ÔÔÖÓÜÑØÝ×Ø ÒÚÖÒØ×ÝÑÑØÖÐÙÖÖÒÙÒØÓÒº ÏÐ×ÓÔÔÐÝØÖÙÐÒØÔÔÖÓÜÑØÓÒÔÖÓÔÓ×ÒØÓØÀ××Ò ÑØÖÜÓÓÙÖÔÖÓÖÑÓи    ´     ´    µµ¸    ´     ´    µµ      ´    µ  ´     ´    µµ´  Á      µ    ´    µ  ´     ´    µµ    ´½µ ÛÖØÓÒÐÐÑÒØ×Ó    ´    µ  ´     ´    µµÚØÓÖÑ    ´    µ    ´     ´    µµ  Ú  Ù  Ù  Ø        ¾Æ      ¾  Í  ´  Ü    ´    µ      Ü    ´    µ  Ô  µ  Ü  ¾      ´¾¼µ 
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x