Documents

Bazele+contabilitatii+II+CIG+FR+I+Unitate+IV.pdf

Description
4. CONTABILITATEA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR 4.1 Noțiuni introductive 71 4.2 Înregistrarea principalelor operațiuni privind datoriile către 71 furnizori și conturile similare 4.3 Înregistrarea principalelor operațiuni privind creanțele – clienți 74 și alte conturi asimilate 4.4 Înregistrarea principalelor operațiuni privind datoriile și 77
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   4.   CONTABILITATEA CREAN ȚELOR ȘI DATORIILOR    4.1 No țiuni introductive  71 4.2 Înregistrarea principalelor opera țiuni privind datoriile către furnizori și conturile similare  71 4.3 Înregistrarea principalelor opera țiuni privind creanțele – clien ți și alte co nturi asimilate 74 4.4 Înregistrarea principalelor opera țiuni privind datoriile și crean țele în legătură cu salariații  77 4.5 Înregistrarea principalelor opera țiuni privind taxa pe valoarea adăugată  81 Rezumat 84 Teste de autoevaluare 84 Răspunsuri la    întrebările din testele de autoevaluare  87 Lucrare de verificare 87 Bibliografie minimală  87 Obiective specifice: La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea: -   să asimilezi logica contabilă în efectuarea înregistrărilor specifice datoriilor fa ță de  furnizori, salaria ți, contribuții ale unității etc.  -   să înțelegi modul de înregistrare a operațiunilor legate de creanțele comerciale, salariale, fiscale etc. -   să întocmești formulele contabile aferente operațiunilor respective  -   să transcrii sumele din formu lele contabile în conturi Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore  Carmen-Mihaela CRE ȚU/     Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 71 4.1. No țiuni introductive   Evidenţa contabilă a terţilor se ţine cu ajutorul clasei a IV - a „Conturi de terţi” şi cuprinde conturi de datorii comerciale, creanţe comerciale, da torii salariale, sociale şi fiscale, datorii în cadrul grupului, cu asociaţii şi acţionarii. Cele mai importante operaţiuni legate de clasa conturilor de imobilizări sunt: evidenţierea datoriilor către furnizori pentru cumpărările de stocuri, de active i mobilizate, evidenţierea creanţelor faţă de clienţi şi diverşi debitori pentru vânzările realizate, evidenţierea datoriilor şi creantelor faţă de salariaţi, faţă de  bugetele asigurărilor sociale, pratecţiei sociale, faţă de bugetul de stat etc.   Conturile d e terţi  sunt conturi de activ dacă reflectă o   creanţă şi sunt  conturi de pasiv dacă reflectă  o datorie . Creanţele şi datoriile pe termen scurt, întregistrate în conturi de terţi, se mai numesc şi flotante . 4.2 Înregistrarea principalelor opera țiuni privind datoriile către furnizori și conturile similare   Evidenţa contabilă a acestor datorii se ţine cu ajutorul grupei 40, atât pentru furnizorii de imobilizări, cât şi pentru furnizorii de stocuri, astfel:   40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE  401 Furnizori 403 Efecte de plătit  404 Furnizori de imobilizări  405 Efecte de plătit pentru imobilizări  408 Furnizori – facturi nesosite 409 Furnizori – debitori 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor   4092 4093 4094 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii   Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   În fapt, datoriile către furnizori reprezintă resurse sau fonduri puse temporar la dispoziţia întreprinderii de către terţi, pentru care aceasta trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric. a) Se cumpără bunuri economice reprezintând materii prime, materiale consumabile, obiectele de inventar, mărfuri şi ambalaje de la furnizori, în valoare de 40.000 lei, TVA 19%: 301 „Materii prime” A + D 20.000 3028 „Alte materiale consumabile” A + D 3.000 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” A + D 5.000 371 „Mărfuri”  A + D 10.000 381 „Ambalaje” A + D 2.000 4426 „TVA deductibilă”  A + D 7.600 401 „Furnizori” P + C 47.600 % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” 47.600 20.000 3.000  Carmen-Mihaela CRE ȚU/     Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 72 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 371 „Mărfuri”  381 „Ambalaje” 4426 „TVA deductibilă”  5.000 10.000 2.000 7.600  b) Se  primesc de la furnizori facturile pentru consumul de energie şi apă  – 2.000 lei, lucrări şi servicii prestate  – 4.000 lei, convorbiri telefonice – 1.500 lei, TVA 19 %. Elementele menţionate, nefiind stocuri, majorează direct cheltuielile respective, prin debitarea conturilor aferente: 605 „Cheltuieli privind energia şi apa”  A + D 2.000 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”  A + D 4.000 626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii”  A + D 1.500 4426 „TVA deductibilă”  A + D 1.425 401 „Furnizori” P + C 8.925 % 605 „Cheltuieli  privind energia şi apa”  611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”   626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii”  4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 8.925 2.000 4.000 1.500 1.425 c) Se ach ită cu numerar c/v datoriei de 2.000 lei către un furnizor:  401 „Furnizori” P - D 2.000 5311 „Casa în lei” A - C 2.000 401 „Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 2.000 d) Se achită datoria către un furnizor prin ordin de plată şi dintr  -un acreditiv: 401 „Furnizori” P - D 8.000 5121 „Conturi la bănci în lei”  A - C 2.000 5411 „Acreditive în lei” A - C 6.000 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la bănci  în lei” 5411 „Acreditive în lei” 8.000 2.000 6.000  Carmen-Mihaela CRE ȚU/     Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 73 f) Pentru datoria către un furnizor, o societate emite un bilet la ord in, în valoare de 7.000 lei; ulterior, biletul se decontează din contul de la bancă:      Emiterea biletului către furnizor; datoria consemnată iniţial în contul 401 „Furnizori” va fi transferată asupra efectelor reflectate de contul 403 „Efecte de plătit”. Reducerea datoriei din contul 401 nu are la bază o plată efectivă, ci o transformare a unei datorii în altă datorie:  401 „Furnizori” P - D 7.000 403 „Efecte de plătit”  P + C 7.000 401 „Furnizori” = 403 „Efecte de plătit”  7.000    Decontarea biletului la termenul scadent, din contul curent de la bancă: 403 „Efecte de plătit”  P - D 7.000 5121 „Conturi la bănci în lei”  A - C 7.000 403 „Efecte de plătit”  = 5121 „Conturi la bănci în lei” 7.000 g) Se achiziţionează un utilaj în valoare de 80 .000 lei, TVA 19%, de la un furnizor: 2131 „Echipamente tehnologice” A + D 80.000 4426 „TVA deductibilă”  A + D 15.200 404 „Furnizori de imobilizări”  P + C 95.200 % 2131 „Echipamente tehnologice” 4426 „TVA deductibilă”  = 404 „Furnizori de imobilizări”  95.200 80.000 15.200 h) Se emite către furnizorul de imobilizări un cec pentru plata utilajului:   404 „Furnizori de imobilizări”  P - D 95.200 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări”  P + C 95.200 404 „Furnizori de imobilizări”  = 405 „Efecte de plăti t pentru imobilizări”  95.200 i) Se decontează cecul la termenul scadent, din contul curent de la bancă: 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări”  P - D 95.200 5121 „Conturi la bănci în lei”  A - C 95.200

Ambiente Fluvial

Jul 30, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks