Documents

Bazele+contabilitatii+II+CIG+FR+I+Unitate+VI+final+de+tot.pdf

Description
6. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ȘI REZULTATELOR 6.1 Contabilitatea cheltuielilor 98 6.2 Contabilitatea veniturilor 102 6.3 Contabilitatea rezultatelor 105 6.4 Aplicație contabilă sintetică 108 Rezumat
Categories
Published
of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   6.   CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ȘI REZULTATELOR    6.1 Contabilitatea cheltuielilor 98 6.2 Contabilitatea veniturilor 102 6.3 Contabilitatea rezultatelor 105 6.4 Aplica ție contabilă sintetică  108 Rezumat 114 Teste de autoevaluare 114 Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare  116 Lucrare de verificare 116 Bibliografie minimală  Planul general de conturi 117 118 Obiective specifice: La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea: -   să asimilezi logica contabilă în efectuarea înregistrărilor specifice conturilor de cheltuieli -   să înțelegi modul de înregis trare a opera țiunilor generatoare de venituri  -   să întocmești formulele contabile aferente închideri veniturilor și cheltuielilor -   să transcrii sumele din formulele contabile în conturi -   să rezolvi o aplicație contabilă sintetică   Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore  Carmen-Mihaela CRE ȚU/Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 98 6.1 Contabilitatea cheltuielilor Cheltuielile exprimă efortul economic al entităţii  patrimoniale pentru obţinerea de venituri. Efortul constă în consumuri materiale, de forţă de muncă şi de obiecte ale muncii.   Trebuie făcută distincţie între „cheltuială” şi „plată”, deoarece, în contabilitate, cele două noţiuni sunt diferite. „Cheltuiala” reprezintă un consum de resurse economice, în timp ce „plata” reprezintă stingerea unei obligaţii, a unei datorii. Cu alte cuvinte, în contabilitate se înregistrează cheltuieli numai atunci când sunt constatate consumuri de orice natură, nu plata unur d atorii. Cheltuieli sunt structurate în funcţie de natura şi continutul lor economic în:  -   Cheltuieli de exploatare (grupele 60 - 65); -   Cheltuieli financiare (grupa 66); -   Cheltuieli cu amortizările,  provizioanele și ajustările pentru depreciere sau piedere de valoare (grupa 68); -   Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (grupa 69). Cheltuielile de exploatare reprezintă consumuri de resurse necesare activităţii normale a firmei pentru obţinerea produselor, executarea lucrărilor şi  prestarea serviciilor. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea lor în costul produselor, lucrărilor sau serviciilor. În urma vânzării acestora că tre terţi (efectul economic) serecuperează efortul (cheltuielile) realizat de întreprindere. Cheltuielile financiare sunt aferente activităţii financiare a firmei . După funcţia contabilă, toate conturile de cheltuieli sunt conturi de activ  (excep ție face contul 609 ”Reduceri comerciale primite” care este cont de pasiv). În debit înregistrează creşterile de consumuri de orice natură, iar în credit se înregistrează închiderea lor, prin intermediul contului 121 „Profit sau  pierdere”. a) Se dau în consum materii prime, conform bonului de consum, în valoare de 17.000 lei. Stocul de materii prime se va diminua şi  concomitent se va înregistra consumul acestuia (prin contul 601): 601 „Cheltuieli privind materiile  prime” A + D 17.000 301 „Materii prime” A - C 17.000 601 „Cheltuieli privind materiile prime” = 301 „Materii prime” 17.000  b) Se dau spre utilizare materiale pentru ambalat 3.000 lei, conform bonului de consum. Stocul de materiale pentru ambalat se va diminua şi concomitent se va înregistra consumul acestuia: 6023 „Cheltuieli privind materialele  pentru ambalat” A + D 3.000 3023 „Materiale pentru ambalat” A - C 3.000  Carmen-Mihaela CRE ȚU/Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 99 6023 „Cheltuieli  privind materialele  pentru ambalat” = 3023 „Materiale pentru ambalat” 3.000 c) Se înregistrează factura privind consumul de apă primită de la furnizor, în valoare de 4.600 lei, TVA 19%: 605 „Cheltuieli privind energia şi apa”  A + D 4.600 4426 „TVA deductibilă”  A + D 874 401 „Furnizori” P + C 5.474 % 605 „Cheltuieli  privind energia şi apa”  4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 5.474 4.600 874 d) Se înregistrează factura privind lucrările de întreţinere şi reparaţii, efectuate la mijlocul de transport din dotare, în valoare de 8.900 lei, TVA 19%: 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”  A + D 8.900 4426 „TVA deductibilă”  A + D 1.691 401 „Furnizori” P + C 10.591 % 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile”  4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 10.591 8.900 1.691 e) Se înregistrează factura privind studiile şi cercetările efectate de terţi, în valoare de 10.000 lei, TVA 19%: 614 „Cheltuieli cu studiile şi cercetările”  A + D 10.000 4426 „TVA deductibilă”  A + D 1.900 401 „Furnizori” P + C 11.900 % 614 „Cheltuieli cu studiile şi cercetările”  4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 11.900 10.000 1.900 f) Se înregistrează comisioanele datorate pentru cumpărarea şi vânzarea unor titluri de plasament 3.000 lei şi pentru intermediere 2.000 lei, TVA 19%: 622 „Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile”  A + D 5.000  Carmen-Mihaela CRE ȚU/Bazele contabilității   II     Bazele contabilității II 100 4426 „TVA deductibilă”  A + D 950 401 „Furnizori” P + C 5.950 % 622 „Cheltuieli  privind comisioanele şi onorariile” 4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 5.920 5.000 950 g) Se înregistrează c/v transportului de bunuri, facturat de un furnizor 7.000 lei, TVA 19%: 624 „Cheltuieli cu transportul de  bunuri şi personal”  A + D 7.000 4426 „TVA deductibilă”  A + D 1.330 401 „Furnizori” P + C 8.330 % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”  4426 „TVA deductibilă”  = 401 „Furnizori” 8.330 7.000 1.330 h) Se înregistrează fondul de salarii aferent lunii în curs 78.000 lei: 641 „Cheltuieli cu salariile  personalului” A + D 78.000 421 „Personal – salarii datorate” P + C 78.000 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal – salarii datorate” 78.000 i) Se înregistrează ieşirea din gestiune a unui activ imobilizat în valoare de 25.000 lei, amortizat 20.000 lei: 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital”  A + D 5.000 2813 „Amortizarea instalaţiilor   etc.” P - D 20.000 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”  A - C 25.000 % 6583 „Cheltuieli  privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital” = 2132 „Aparate şi instalaţii   de măsurare, control şi reglare” 25.000 5.000

ESTATUTO IEADE

Jul 30, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks