Documents

bazele merceologiei.pdf

Description
LUCIA VEŞTEMEAN IOANA VEŞTEMEAN BAZELE MERCEOLOGIEI 2002 Cuprins CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE MERCEOLOGIEI......................................... 5 1. Obiectul merceologiei .............................................................................................. 5 2. Conexiunea merceologiei cu alte domenii ............................................................... 8
Categories
Published
of 152
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    LUCIA VE Ş TEMEAN IOANA VE Ş TEMEAN BAZELE MERCEOLOGIEI 2002     3  Cuprins CAPITOLUL I. OBIECTUL Ş I FUNC Ţ IILE MERCEOLOGIEI.........................................5 1. Obiectul merceologiei..............................................................................................5 2. Conexiunea merceologiei cu alte domenii...............................................................8 3. Func ţ iile merceologiei..............................................................................................9 CAPITOLUL II. METODOLOGIA GENERAL Ă  DE CERCETARE A M Ă RFURILOR...10 1. Metode de cercetare a m ă rfurilor...........................................................................10 2. Tipuri de analize folosite în cercetarea m ă rfurilor.................................................11 3. Necesit ăţ ile umane – criteriu de baz ă  în cercetarea valorii de întrebuin ţ are ş i a calit ăţ ii m ă rfurilor......................................................................14 CAPITOLUL III. PROPRIET ĂŢ I GENERALE ALE M Ă RFURILOR................................17 1. Considera ţ ii generale..............................................................................................17 2. Principalele propriet ăţ i ale m ă rfurilor....................................................................17 3. Metodologia determin ă rii calit ăţ ii m ă rfurilor.........................................................26 CAPITOLUL IV. CALITATEA M Ă RFURILOR.................................................................30 1. Concepte de baz ă  privind calitatea.........................................................................30 2. Indici ş i func ţ ii ale calit ăţ ii m ă rfurilor...................................................................32 3. Factorii calit ăţ ii.......................................................................................................35 4. Factorii care influen ţ eaz ă  îmbun ă t ăţ irea calit ăţ ii produselor.................................37 CAPITOLUL V. CALIMETRIA: M Ă SURAREA Ş I ESTIMAREA CALIT ĂŢ II M Ă RFURILOR.........................................................................................41 1. Indicatori de calitate...............................................................................................41 2. Metode calimetrice.................................................................................................42 3. Determinarea cantitativ ă  a calit ăţ ii.........................................................................44 4. Determinarea nivelului tehnic ş i calitativ al unui produs românesc, comparativ cu produsul similar care se afl ă  în circuitul mondial..........................45 5. Calitatea produselor, competitivitatea ş i pia ţ a.......................................................47 CAPITOLUL VI. IPOSTAZELE CALIT ĂŢ II, PRESCRIEREA CALIT ĂŢ II, GESTIUNEA CALIT ĂŢ II........................................................................48 1. Ipostazele calit ăţ ii...................................................................................................48 2. Prescrierea calit ăţ ii.................................................................................................50 3. Gestiunea calit ăţ ii...................................................................................................50 4. Demersul calitate ş i politica întreprinderii.............................................................54 CAPITOLUL VII. STANDARDIZAREA, ASIGURAREA, AUDITAREA Ş I CERTIFICAREA CALIT ĂŢ II PRODUSELOR......................................56 1. Standardizarea........................................................................................................56 2. Asigurarea calit ăţ ii..................................................................................................60 3. Auditul calit ăţ ii.......................................................................................................62 4. Certificarea calit ăţ ii................................................................................................64 CAPITOLUL VIII. ÎNNOIREA GAMEI SORTIMENTALE DE PRODUSE Ş I SERVICII...................................................................................................................67 1. Principalele c ă i de înnoire a produselor.................................................................67 2. Diversificarea produselor.......................................................................................73   4 3. Genera ţ ii de produse ş i game de produse...............................................................74 CAPITOLUL IX. CLASIFICAREA Ş I CODIFICAREA M Ă RFURILOR........................77 1.Sisteme de clasificare ş i codificare a produselor.....................................................77 2. Preocup ă ri pentru armonizarea sistemelor de clasificare ş i codificare..................79 CAPITOLUL X. GARANTAREA CALIT ĂŢ II PRODUSELOR Ş I SERVICIILOR.......81 CAPITOLUL XI. MARCA PRODUSELOR Ş I SERVICIILOR........................................86 1. Elemente de definire a m ă rcilor.............................................................................86 2. Tipuri de m ă rci ş i evolu ţ ia m ă rcilor.......................................................................86 3. Func ţ ii ş i calit ăţ i cerute m ă rcilor............................................................................87 4. Criterii de analiz ă  a m ă rcii unui produs.................................................................89 5. Modul de evaluare al m ă rcilor................................................................................90 CAPITOLUL XII. ETICHETAREA Ş I MARCAREA PRODUSELOR............................92 1. No ţ iuni generale.....................................................................................................92 2. Norme privind etichetarea ş i marcarea produselor.................................................93 CAPITOLUL XIII. FIABILITATEA PRODUSELOR.........................................................96 1. Definirea fiabilit ăţ ii................................................................................................96 2. Formele fiabilit ăţ ii..................................................................................................97 3. Indicatori de fiabilitate ş i determinarea lor............................................................99 CAPITOLUL XIV. COMPOZI Ţ IA CHIMIC Ă  A PRODUSELOR ALIMENTARE..........105 1. Principalele componente ale produselor alimentare.............................................105 2. Componente cu importan ţă  secundar  ă  din produsele alimentare.........................118 3. Substan ţ e antinutritive prezente în produsele alimentare.....................................119 4. Aditivi alimentari..................................................................................................120 5. Contaminan ţ i ş i poluan ţ i alimentari.....................................................................125 CAPITOLUL XV. VALOAREA NUTRITIV Ă   Ş I CALORIC Ă  A PRODUSELOR ALIMENTARE.......................................................................................126 1. Conceptul de valoare nutritiv ă ..............................................................................126 2. Valoarea nutritiv ă  a produselor alimentare..........................................................127 3. Valoarea caloric ă  a produselor alimentare...........................................................128 4. Influen ţ a prepar  ă rii alimentelor asupra valorii lor nutritive.................................130 5. Consumul alimentar optim...................................................................................137 CAPITOLUL XVI. P Ă STRAREA M Ă RFURILOR.............................................................139 1. Factorii care influen ţ eaz ă  p ă strarea m ă rfurilor.....................................................139 2. Modific ă ri calitative ale m ă rfurilor în timpul p ă str  ă rii ş i depozit ă rii...................142 3. Dirijarea condi ţ iilor de p ă strare a m ă rfurilor.......................................................144 4. Perisabilitatea m ă rfurilor......................................................................................145 CAPITOLUL XVII. RECEP Ţ IA M Ă RFURILOR................................................................147 1. Generalit ăţ i...........................................................................................................147 2. Modalit ăţ i de efectuare a recep ţ iei m ă rfurilor......................................................148 3. Verificarea calit ăţ ii produselor.............................................................................150 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................152   5   CAPITOLUL I OBIECTUL Ş I FUNC Ţ IILE MERCEOLOGIEI Satisfacerea nevoilor de consum ale popula ţ iei într-o societate civilizat ă ,  presupune existen ţ a unui sortiment variat de produse. Aceast ă  satisfacere este mult u ş urat ă  în condi ţ iile economiei de pia ţă , la baza c ă reia se afl ă  proprietatea  privat ă , care permite libera ini ţ iativ ă  a agen ţ ilor economici în direc ţ ia realiz ă rii unei activit ăţ i economice eficiente. Economia de pia ţă  permite ca raportul de m ă rfuri între cercetare ş i ofert ă  s ă  fie cât mai favorabil atât produc ă torilor, cât ş i consumatorilor. Orice produs care prin propriet ăţ ile sale satisface necesit ăţ ile altor  persoane decât ale produc ă torilor ş i face astfel necesar  ă  vânzarea – cump ă rarea  prin intermediul pie ţ ei, se nume ş te marf  ă . 1. Obiectul merceologiei Marfa are dou ă  elemente: valoare ş i valoare de întrebuin  ţ  are.   Valoarea  m ă rfii este dat ă  de faptul c ă  marfa este produsul unei munci omene ş ti. Valoarea m ă rfii va fi cu atât mai mare, cu cât pentru producerea ei se va consuma mai mult ă  munc ă  omeneasc ă . Aceasta presupune c ă  marfa va fi ş i mai util ă  beneficiarului. De exemplu, un aparat de radio cu dou ă  lungimi de und ă  va fi mai pu ţ in folositor decât unul cu trei lungimi de und ă , sau decât un radiocasetofon. Deoarece pre ţ ul reprezint ă  expresia b ă neasc ă  a valorii m ă rfurilor, cu cât o marf  ă  va avea mai mult ă  munc ă  omeneasc ă  încorporat ă  în ea, cu atât pre ţ ul m ă rfii va fi mai mare. De exemplu, un aparat de radio cu dou ă  lungimi de und ă  va fi mai ieftin decât unul cu trei lungimi de und ă , dar ş i utilitatea lor va fi diferit ă . În ceea ce prive ş te valoarea de întrebuin ţ are a m ă rfurilor, aceasta se refer  ă  la faptul c ă  m ă rfurile sunt solicitate de cump ă r  ă tori prin utilitatea lor, datorit ă   propriet ăţ ilor pe care le au. Deci, cu cât o marf  ă  va avea mai multe propriet ăţ i, cu atât ea va fi mai util ă  consumatorului ş i va fi solicitat ă  mai mult pe pia ţă .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x