Documents

Bazele motivatiei si Jurnalul de actiune - Cristian Raducan

Description
Mulțumesc, domnule Cristian Răducan
Categories
Published
of 93
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
      C   e   n   u   v   o   r   s    ă  -   ţ    i   s   p   u   n    ă    d   e   s   p   r   e    M    O    T    I    V    A    Ţ    I    E . . . Semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei,  semeni un obicei, culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un  DESTIN!  Nicolae Iorga      C   e   n   u   v   o   r   s    ă  -   ţ    i   s   p   u   n    ă    d   e   s   p   r   e    M    O    T    I    V    A    Ţ    I    E . . . Cristian Răducan  - 4 -     C   e   n   u   v   o   r   s    ă  -   ţ    i   s   p   u   n    ă    d   e   s   p   r   e    M    O    T    I    V    A    Ţ    I    E . . . CONŢINUT 1 - Pe locuri... Fiţi gata... ....................................................................................................52 - Fă ordine în viaţa ta! ...................................................................................................153 – Iubeşte-ţi familia, dar alege-ţi prietenii ........................................................................204 – Omul cât trăieşte, învaţă ..........................................................................................265 – Sănătatea şi Motivaţia ...................................................................................................316 – Amânarea... Îţi sună cunoscut? .................................................................................367 – Cunoaşte-te pe tine însuţi ..........................................................................................428 – Viaţa... Încotro? ............................................................................................................459 - Atitudini mici cu efecte mari ..........................................................................................5110 – Motivaţia, combustibilul succesului ........................................................................6011 – De la motivaţie la acţiune ..........................................................................................65
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks