Books - Non-fiction

BAZELE MUZEOLOGIEI ŞI CONSERVĂRII.....DEPOZITAREA ICOANELOR PE LEMN.

Description
restaurare
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BAZELE MUZEOLOGIEI ŞI CONSERVĂRIIPREVENTIVE A PATRIMONIULUI NAŢIONALCULTURAL RELIGIOS Volum II Volum îngrijit de Mircea Sfârlea ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA DEPOZITELOR DE ICOANE PE LEMN ŞITABLOURI ÎN ULEI PE PÂNZĂ LA COMPLEXUL MUZEAL NAŢIONAL„MOLDOVA” – IAŞI Prof. Minola IUTIŞMuzeele actuale adăpostesc imense şi valoroase colecţii de artă, tehnice, ştiinţifice etc,devenind veritabile laboratoare, locuri de cercetare şi de studiu pentru specialişti, mijloace deeducare pentru public.În ansamblu, activitatea unui muzeu cuprinde 2 capitole:a. - păstrarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului, care se impune a fi permanentîmbogăţită; b. - vehicularea către public a valorilor muzeale.Între aceste două laturi ale activităţii muzeale nu trebuie să existe grade ierarhice,dimpotrivă, ele trebuie să se împletească armonios. Totuşi, se cere recunoaşterea primordialităţiiconservării patrimoniului în raport cu valorificarea ştiinţifică a acestuia şi vehicularea către public,având în vedere faptul că activitatea de conservare într-un muzeu este una de ordin practic, de eadepinzând, în mare măsură, toate celelalte activităţi muzeale.Conservarea reprezintă „viitorul trecutului”, maniera în care păstrăm faptele trecutului şi, deaceea, prima datorie a unui muzeu este aceea de a păstra valorile culturale care i-au fost încredinţate pentru generaţiile următoare.Obiectele care aparţin unui muzeu nu pot fi toate prezentate într-o expoziţie permanentă.Spaţiul limitat al sălilor de expunere şi exigenţa selectării exponatelor determină ca partea cea maimare a bunurilor culturale să-şi afle locul în depozite, constituindu-se în colecţii de studiu pentruspecialişti.Depozitele reprezintă faţa nevăzută a unui muzeu şi oglindesc, de fapt, calitatea acestuia.Rezervele muzeale (depozitele) au fost revalorizate. Ele nu mai sunt considerate „magazii de  obiecte muzeale de rezervă”, ci au fost oferite ca spaţii de documentare, uneori chiar vizitatorilor,fiind apreciate drept „inima instituţiei”.O conservare ştiinţifică trebuie să pornească de la cunoaşterea condiţiilor optime de păstrarea diferitelor categorii de obiecte muzeale, dar şi a modalităţilor de păstrare a acestora.Depozitele colecţiilor muzeale trebuie să fie, într-un anumit fel, o continuare a sălilor deexpoziţie şi a cabinetelor de studiu pentru personalul ştiinţific al muzeului. Sistemul şi ordineaaşezării obiectelor muzeale în depozite, posibilitatea găsirii lor rapide şi accesibilitatea studierii lor sunt condiţii esenţiale ale activităţii ştiinţifice într-un muzeu.În acest sens, prezentarea noastră îşi propune să ofere o variantă de păstrare a icoanelor pelemn şi a tablourilor în ulei, având ca suport pânza, care fac parte din patrimoniul Muzeului de ArtăIaşi.În alegerea spaţiilor pentru depozitarea obiectelor muzeale în general şi în special aobiectelor de artă, s-au avut în vedere unele aspecte deosebit de importante pentru conservareaştiinţifică:- salubritatea spaţiului, fără curenţi de aer şi fără variaţii mari de T şi UR;- lumina naturală să fie suficientă şi să nu cadă direct pe obiecte;- mobilierul necesar depozitării să fie construit din linii simple şi adaptat tipului de obiectemuzeale.O conservare ştiinţifică presupune abordarea unei multitudini de aspecte. După cum am precizat mai sus, ne vom referi în continuare doar la aspectele privind mobilierul necesar depozitelor de pictură şi icoane.Oganizarea depozitului de pictură şi a celui de icoane a fost astfel gândită încât să oferecondiţii optime de spaţiu, lumină, grupare şi prezentare a lucrărilor şi să faciliteze în acelaşi timpvizionarea şi studierea lor într-un mod cât mai accesibil.Tablourile au fost grupate pe autori, în ordine alfabetică, acest criteriu considerându-l maiergonomic şi mai adaptat suprafeţei destinate acestui depozit. Mobilierul a fost construit din liniisimple, din lemn lustruit, scopul principal fiind acela de a contribui la prezervarea şi organizareaştiinţifică a lucrărilor, uşurând studierea şi întreţinerea lor, pe cât posibil, fără a fi prea des mişcatedin locul ce le-a fost destinat.Astfel, au fost realizate panouri pe o structură din lemn, cu secţiunea de 50/50 mm,înconjurată de o ramă din scândură de 80/20 mm. De o parte şi de alta, pe întreaga suprafaţă a fostfixată plasă din sârmă galvanizată, cu ochiuri mici, după care a fost fixată o baghetă din lemn pecontur. Panourile sunt fixate pe picioare din lemn masiv, de 50/50 mm, prinse cu şuruburi de  structură de rezistenţă. Pe cele aproximativ 100 de astfel de panouri sunt ancorate, în poziţieverticală, în ordinea alfabetică a autorilor a aproximativ 1500 de tablouri realizate în ulei pe pânză.Următorul pas în organizarea acestui depozit a fost alcătuirea catalogului topografic, pentrua avea o evidenţă cât mai clară şi pentru a facilita accesul la studierea lucrărilor ori la organizarea deexpoziţii temporare cu obiecte din depozite, la care publicul vizitator nu are acces în mod curent.Referitor la depozitul colecţiei de icoane, acesta este şi el adecvat genului de obiecte păstrateaici. Tot fondul de icoane deţinut de Muzeul de Artă - Iaşi este realizat pe blaturi de lemn de diferitedimensiuni. Se ştie faptul că lemnul este un material sensibil, care îşi modifică volumul la variaţiimari de temperatură şi, mai ales, de umiditate. Suporturile de lemn sunt extrem de sensibile lafluctuaţiile de UR, ale microclimatului, ele receptând direct şi imediat schimbările din mediu. Încazul în care în mediul ambiant nu există o stabilitate a parametrilor de microclimat, se producdeformări plastice permanente ale suporturilor de lemn, deoarece după fiecare contracţie nuurmează niciodată o decontracţie completă şi, astfel, se ajunge de cele mai multe ori ca suportul dinlemn să capete o formă convexă.Cunoscând că mediul ambiant (T, UR, compoziţia aerului, lumina) joacă un rol foarteimportant în conservarea obiectelor de artă, depozitarea fondului de icoane, ca şi a celui de pictură pe pânză, a fost precedată de studierea condiţiilor microclimatice din depozitele în care urmau să fie păstrate piesele. Măsurările parametrilor de microclimat s-au realizat cu ajutorul unor termohigrografe şi au evidenţiat că T şi UR se înscriu în limitele prevăzute de normele deconservare ştiinţifică a bunurilor de patrimoniu: 18-21°C şi 50-65%UR. Aceste termohigrografe aufost păstrate şi după depozitarea obiectelor, ele furnizându-ne în permanenţă date cu privire lamicroclimatul din depozite. Normele unei conservări ştiinţifice impun ca obiectele de patrimoniu realizate pe suport delemn să fie păstrate în poziţie orizontală. Ţinând cont de această cerinţă, mobilierul acestor depoziteeste alcătuit din rafturi de fier cornier cu distanţa de 25cm, pe care au fost aplicate blaturi mobile dePAL melaminat cu pH neutru. Pe aceste blaturi se păstrează icoanele în poziţie orizontală, cu faţa pictată în sus, acoperite cu foiţe pelur cu pH 7. O măsură suplimentară de protecţie împotriva prafului o constituie perdelele din doc alb, aplicate fiecărui raft.Securitatea obiectelor depozitate, ca şi a celor expuse, constituie, de asemenea, o condiţie de păstrare a bunurilor culturale. Muzeul de Artă - Iaşi este dotat cu o instalaţie avertizoare deincendiu, sensibilă la fum şi la efracţie, care se declanşează automat dacă este cazul.O altă componentă a conservării eficiente a obiectelor bunuri de patrimoniu o constituieevidenţa acestora. Depozitul de icoane, ca şi cel de pictură, beneficiază de evidenţă computerizată.Fondul de icoane şi pictură ulei este cuprins într-o bază de date care precizează: titlul, autorul,  tehnica, dimensiuni, provenienţă şi locul de păstrare (în depozit sau expoziţia permanentă). Aceastăevidenţă este completată de o fişă cu descrierea şi fotografia lucrării şi de fişa de conservare aobiectului muzeal, în care este consemnată starea de conservare a piesei la diferite date, intervenţiide restaurare ori tratamente.În concluzie, axându-ne în această prezentare doar pe aspectele privind modalităţile dedepozitare ale picturilor pe suport de pânză şi a icoanelor pe lemn, apreciem că organizarea acestor depozite ale Muzeului de Artă Iaşi respectă normele de conservare, asigură condiţii optime de păstrare, securitate şi de studiu ale obiectelor.În final, trebuie subliniat faptul că, în organizarea depozitelor şi la realizarea mobilieruluinecesar, ne-am bucurat de receptivitatea şi sprijinul conducerii Complexului Muzeal Naţional„Moldova”- Iaşi, care a realizat că în bugetul de întreţinere a unui muzeu, cheltuielile de conservaretrebuie să primeze pentru ca menirea unei astfel de instituţii să fie atinsă. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE TEHNICA ILUMINATULUIÎN MUZEE Fizician conservator Lucia Cojocaru I. Noţiuni şi definiţiiRadiaţia vizibilă este partea din radiaţia electromagnetică receptată de organul vederii(ochiul), datorită căreia este posibilă vederea.Definind radiaţia ca o emisie sau propagare de energie sub formă de unde electromagnetice,aceasta poate fi monocromatică sau complexă. Radiaţia monocromatică este radiaţia corespunzătoare unui domeniu extrem de îngust dincâmpul radiaţiilor vizibile, definit prin indicarea unei singure lungimi de undă. Radiaţia complexă este radiaţia compusă din mai multe radiaţii electromagneticecaracterizate de valori ale lungimii de undă care aparţin unui interval. Compoziţia unei radiaţiicomplexe este indicată de spectrul său, adică de conţinutul de radiaţii monocromatice. În domeniulradiaţiilor vizibile, radiaţii emise pe lungimi de undă diferite produc diferite senzaţii de culoare,
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks