Documents

Bazele Organizării Aprovizionării Medico-militare a Trupelor În Campanie

Description
wrwrw
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  dr.med., conf. univer., colonel medic (r) Vasile DUMITRA  Ş  1. Misiunile și principiile aprovizionării Armatei Naționale a Republicii Moldova cu materiale medicale în campanie.2. Organele de conducere și subunitățile de aprovizionare cu materiale medicale.3.  Noțiune de materiale medicale. Clasificarea materialelor medicale: 3.1. Noțiune de materiale medicale 3.2. Clasificarea materialelor medicale 3.3. Noțiune de complet (set) de materiale medicale 3.4. Clasificarea completelor de materiale medicale 3.5. Noțiune de materiale medicale de tabelă 4. Caracteristica medico- tactică a completelor destinate  pentru acordarea: -  primului ajutor  -  ajutorului premedical -  primului ajutor medical  Misiunile de bază în domeniul aprovizionării medicale a Armatei Naţionale sunt:   calculul necesarului în materiale medicale, asigurarea completă şi la timp a trupelor, unităţilor şi subunităţilor medicale;  acumularea stocurilor stabilite şi rezervelor de materiale medicale (tehnică), eşalonarea şi menţinerea lor în gătinţă permanentă pentru folosire după destinaţie;  achiziţionarea materialelor medicale la întreprinderile industriale, ministerele şi departamentele ţării şi  procurarea lor pe loc;  conducerea cu depozitul medical al armatei pe întrebările activităţii operaţionale, de producere şi perfecţionare a  bazei material-tehnice;  organizarea deservirii şi reparaţiei tehnicei medicale, utilajului şi aparatajului;   elaborarea şi efectuarea măsurilor de protecţie a materialelor medicale de factorii lezanţi ai armamentului contemporan;  elaborarea şi revederea, în caz de necesitate, a normelor de aprovizionare a unităţilor şi subunităţilor medicale cu echipament medical de tabelă şi documentelor normative  privitor aprovizionarea medicală;  organizarea şi efectuarea lucrului de cercetări ştiinţifice  pentru perfecţionarea sistemului de aprovizionare medicală şi generalizarea experienţei aprovizionării cu materiale medicale a unităţilor şi subunităţilor medicale;   participarea la elaborarea şi perfecţionarea structurii organizatorice  –   statale a organelor de conducere ale unităţilor şi subunităţilor de aprovizionare medicală;  organizarea lucrului de control asupra utilizării econome şi raţionale a materialelor medicale şi exploatării lor;  evidenţa şi darea de seamă privitor dinamica materialelor medicale;  studierea cadrelor farmaceutice şi participarea la pregătirea, repartizarea şi perfecţionarea lor.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks