Documents

Bazele Prelucrarilor Prin Deformare Plastica

Description
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Facultatea de Constructii Masini Si Management Industrial PROIECT LA BAZELE PRELUCRARILOR PRIN DEFORMARE PLASTICA Profesor îndrumător: Student: Gr: 2011 TEMA PROIECT: Să se conceapă procesul thenologic și să se proiecteze o matriță pentru executarea reperului conform desenului de execuție. I. Analiza datelor inițiale Temperaturile la care au loc deformările plastice la rece sunt sub temperatura d
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea Tehnica Gh. Asachi IasiFacultatea de Constructii Masini Si Management Industrial PROIECT LA BAZELEPRELUCRARILOR PRINDEFORMARE PLASTICA Profesor îndrum ă tor:   Student:Gr:2011    TEMA PROIECT: S ă se conceap ă procesul thenologic ș i s ă se proiecteze o matri ță pentru executarea reperuluiconform desenului de execu ț ie.  I. Analiza datelor ini  ț  iale Temperaturile la care au loc deform ă rile plastice la rece sunt sub temperatura derecristalizare, adic ă 400-500 o C, urm ă rindu-se ca semifabricatul s ă fie adus la o form ă   ș idimensiuni cât mai apropiate de cele ale piesei finite astfel încât dup ă prelucrarea prin deformareacesta s ă nu mai necesite decât eventual opera ț ii de finisare.Alegerea corect ă a materialului reprezint ă factorul economic hot ă râtor deoarece 60 - 80%din costul total al pieselor ob ț inute prin opera ț ii de matri ț are este reprezentat de costul acesteia.Din acest motiv este necesar ca întotdeauna s ă se efectueze un calcul de economicitate pentru oalegere optim ă a materialului.Materialele folosite în fabricarea pieselor prin deformare plastic ă   ș i separare la rece sunt:-   materiale metalice feroase ș i aliajele lor ;-   materiale metalice neferoase ș i aliajele lor ;-   materiale nemetalice. d   fl = 32 mm diametrul flan  ș eid = 22 mm diametrul interior r   fl = 3 mm raza flan  ș eir   f  = 3 mm raza la fundul piesei H = 16 mm în ă  l  ț  imeaS = 0,3 grosimea 1.1   Analiza materialului din care se confec ț ioneaz ă piesa Alegerea materialului din care se execut ă o pies ă este o problem ă deosebit de important ă  deoarece acesta determin ă în mare parte atât calitatea pieselor prelucrate prin separare ș ideformare plastic ă la rece cât ș i procesul tehnologic prin care se ob ț ine aceasta. Pentru alegereamaterialului trebuie s ă se ț in ă seama de : condi ț iile func ț ionale ale pieselor asigurându-serezisten ț a mecanic ă , duritatea rigiditatea, rezisten ț a la coroziune, conductibilitatea,  permiabilitatea; dimensiunile rezultate din calcule s ă se încadreze în cadrul dimensiunilorstandardizate; condi ț ii impuse de tehnologie, cum ar fi prelucrabilitatea prin matri ț are,capacitatea de deformare plastic ă la rece, prelucrabilitatea ulterioar ă ; factorii economici.Propriet ăț ile tehnologice ale metalelor ș i aliajelor sunt determinate de: propriet ăț i mecance,compozi ț ie chimic ă , caracteristici microstructurale, precizia dimensiunilor, calitateasuprafe ț ei,gradul de ecruisare. a)   Propriet  ăț  i fizico-mecanice Alamele sunt des folosite în aplica ț iile industriale datorit ă conductivit ăț ii lor excelente,atât electrice cât ș i termice, rezisten ță bun ă atât la coroziune cât ș i la oboseal ă . Rugozit ăț ile încazul alamelor sunt reduse dac ă lipse ș te plumbul, iar con ț inutul de cupru este de minimum 63%.Crescând procentajul de cupru din aliaj ob ț inem rezultate mai bune.   b)   Compozi  ț  ia chimic ă    Cuprul este un metal de culoare ro ș ie cu re ț ea cristalin ă CFC, ceea ce ii confer ă  plasticitate foarte bun ă (A=40%) dar rezisten ț a mecanic ă relativ sc ă zut ă (Rm=200...........250N/mm 2 în stare de laminat ș i recopt). Prin deformare plastic ă la rece cuprul se ecruiseaz ă   ș icaracteristicile de rezisten ță cresc (Rm=400....500 N/mm 2 ), dar scade plasticitatea (  A = 1…5%).Cuprul ecruisat i ș i recap ă t ă propriet ăț ile de plasticitate prin aplicarea unui tratament termic ceconst ă din încalzire la 600...800 o C ș i r ă cire brusc ă .Cuprul are o bun ă rezisten ță la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate, apereziduale ş i ape s ă rate, vapori de ap ă supraînc ă lzi ț i, solu ț ii slabe, neaerate de sulfa ț i, azota ț i,cloruri ș i acizi anorganici (sulfuric, clorhidric, azotic), substan ț e organice (benzin ă , motorin ă ,benzol, glicerin ă etc.). Cuprul este atacat (se corodeaz ă ) în medii care con ț in hidrogen, sulf,hidrogen sulfurat, amoniac, solu ț ii concentrate de acizi anorganici, anilin ă   ş i acid acetic.Cuprul formeaz ă un num ă r impresionant de aliaje; cu excep ț ia aliajelor Cu-Zn care senumesc alame , aliajele cuprului cu staniu, cu aluminiu, cu siliciu etc., se numesc bronzuri : bronzuri cu staniu, bronzuri cu aluminiu etc.Alamele sunt aliaje binare sau polinare cu baza de cupru, în care elementul principal dealiere este Zn. Alamele se utilizeaz ă datorit ă caracteristicilor mecanice ş i rezisten ț ei la coroziunemai bune decât ale cuprului ş i datorit ă costului mai sc ă zut (zincul are pre ţ ul mai redus decâtcuprul sau alte elemente de aliere).  Simbolurile m ă rcilor de alame ( ş i aliaje neferoase în general) sunt alc ă tuite din simbolulchimic al componentului de baz ă , urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea descresc ă toare a importan ț ei lor, simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentrucare concentra ț ia este în jur de 1 % sau mai mare fiind înso ț ite de numere (de preferinta întregi)care indic ă concentra ț iile masice nominale (medii) ale acestor componente. c)   Forme  ș i dimensiuni de livrare Denumirea semifabricatului este tabla din aliaj CuZn10, CuZn10 (STAS289-88). Acestase g ă se ș te în trei st ă ri de ecruisare: O-moale, HA-jum ă tate tare, HB-tare. Domeniul de utilizarefiind: lucr ă ri de ș tan ț are, îndoire ș i ambutisare. d) Caracteristici mecanice - rezistenta de rupere la tractiune:Rm=290........350[N/mm 2 ];- alungirea la rupere: A 5 =20%, A 10 =17%.- duritatea: Minima - 75Maxima - 105 HB. e) Compozi  ţ  ie chimica :- 90% Cu, 10% Zn.  f) Adoptarea tipului de semifabricat si dimensiunile acestuia: - masa: 8,5 Kg/m 3 ;- tipul semifabricatului : colac de tabla de lungime 30 [m] 1.2   Analiza desenului de execu ț ie a)   Verificarea  ș i studiul desenului de execu  ț  ie

Modulo 6

Sep 3, 2017

Carlos Pinta

Sep 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks