Documents

Bazele Psihologiei Sociale

Description
UTM Facultatea de psihologie
Categories
Published
of 159
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 Introducere. Scopul ş i obiectivele disciplinei Materialul de studiu este adresat studen ţ ilor din anul 1 de studiu ce urmeaz ă  cursurile ID ale Facult ăţ ii de Psihologie .Scopul cursului este acela de a prezenta conceptele de baz ă cu careopereaz ă psihologia social ă , precum ş i problematicii acesteia.Cursul de psihologie social ă îndepline ş te rolul de ini ţ iere în terminologia ş i problematica psihologiei sociale ca ş tiin ţă , precum ş i în interpretareaconceptelor de baz ă ale psihologiei sociale ş tiin ţ ifice, prin prezentareaunor idei problematizatoare, a unor curente, teorii, sisteme, metode. Obiective generale ã   Familiarizarea cu conceptele ş i problematica psihologiei sociale ã   Analiza ş i explorarea cadrului conceptual al psihologiei sociale Obiective opera ț ionale ã   Explorarea principalelor orient ă ri teoretice ş i metode ale psihologiei sociale. ã   Investigarea problematicii psihologiei sociale ş i rela ţ ia cu alte discipline. ã   Investigarea rolului influen ţ ei factorilor sociali, a modelelor  ş i normelor socioculturale asupra proceselor psihoindividuale ş i asupra form ă rii ş idezvolt ă rii personalit ăţ ii. ã   Investigarea operatorilor sociali ce intervin în procesul construirii realit ăţ iisociale. ã   Explorarea conceptului de persoan ă   ã   Explicarea rela ţ iilor interpesonale prin intermediul teoriei schimbului ã   Identificarea principalelor tipuri de rela ţ ii interpersonale ã   Identificarea factorilor ce condi ţ ioneaz ă rela ţ iile preferen ţ iale ã   Analiza formelor comunic ă rii interpersonale ã   Investigarea principalelor forme ale influen ţ ei sociale  2 Cerin ţ e preliminare Se impune ca studentul s ă - ş i fi însu ş it, cel pu ţ in la nivel mediu, conceptele de baz ă ale disciplinelor   psihologie general  ă  , sociologie, istoria psihologiei, concepte precum procesele psihice, structura psihicului, individ, societate, teorii generale ale psihologiei  . Con ţ inutul materialului de studiu. Organizarea pe unit ăţ i de studiu Materialul de studiu cuprinde informa ţ ii referitoare la obiectul de studiu aldisciplinei, precum ş i despre principalele concepte ale psihologiei sociale.   Unitate de studiu 1: Psihologia social ă   ş i societatea Aceast ă prim ă unitate de studiu asigur  ă o introducere general ă în problematica psihologiei sociale, prezentând obiectul psihologiei sociale ca ş tiin ţă ,incluzând preciz ă ri terminologice ş i metodologice, configurând sfera de analiz ă  teoretic ă a psihologiei, precum ş i un scurt istoric. Scopul ei este de a familiarizastudentul cu elementele fundamentale ale acestei discipline Unitate de studiu 2: Teorie ş i metod ă în psihologia social ă   Unitatea de studiu prezint ă principalele orient ă ri teoretice în psihologia social: behaviorism, teoriile cognitive, simbolice, fenomenologice, psihanalitice, sistemic-structuraliste, sociometrice ş i metodele utilizate de aceast ă disciplin ă : observa ţ ia,experimental, ancheta social ă , metoda statistic ă , metoda sociometric ă , interviul,studiul documentelor, metoda testelor. Unitate de studiu 3: Realitatea social ă   Unitatea de studiu asigur  ă o baz ă de în ţ elegere a raportului individ- societate  , a distinc ţ iilor conceptuale, a rela ţ iei natur  ă - societate –cultur  ă .   Omul este, în esen  ţ  a sa , o fiin ţă social ă . Cu alte cuvinte, la nivelul vie ţ iisale sociale se g ă sesc acele determina ţ ii majore care-1 fac s ă fie ceea ce este: ofiin ţă ra ţ ional ă care î ş i proiecteaz ă propriul destin, transformându-se pe sine ş imediul în care tr  ă ie ş te, în raport cu anumite valori , aspira ţ ii ş i credin ţ e. Acestaeste sensul profund al celebrei defini ţ ii aristotelice a omului ca „zoon politikon“: raportarea ra   ţ  ional  ă la mediul natural  ş i social; proiectarea propriului destin, individual  ş i colectiv din perspectiva valorilor  ş i normelor mediului cultural  specific unei epoci istorice; ac  ţ  iunea transformatoare ,con ş tient ă   ş i programatic ă a realit ăţ ii, în func ţ ie de un anumit  proiect  social ş iindividual.  3 Unitate de studiu 4: Reprezent ă rile sociale Desf  ăş urarea activit ăţ ii psihice ş i psihosociale de construire a realit ăţ iisociale presupune o succesiune de faze, diferen ţ iate în func ţ ie de tipul proceselor  psihoindividuale implicate (percep ţ ie, reprezentare, gândire, imagina ţ ie etc.), precum ş i de natura influen ţ elor psihosociale ş i socioculturale care condi ţ ioneaz ă  desf  ăş urarea respectivelor procese, modelându-le con ţ inutul. În cadrul acesteiactivit ăţ i, reprezent ă rile sociale joac ă rolul central, datorit ă func ţ iei lor structurante. Unitate de studiu 5: Operatori psihosociali ş i socioculturali împlica ţ i înrealitatea social ă   În categoria operatorilor prin intermediul c ă rora se elaboreaz ă structurile psihosociale ale realit ăţ ii se includ atât procese cu caracter general, cu valoare dematrice structurante pentru edificarea ş i cunoa ş terea realit ăţ ii sociale(atribuirea cauzalit ăţ ii ş i disonan ţ a cognitiv ă , de exemplu), cât ş i o categorie defenomene subiacente, implicate în segmente particulare ale acestei activit ăţ i(falsul consens, tendin ţ a de confirmare a ipotezei, efectul de nimb sau cel alactiv ă rii prealabile ş .a.). În aceast ă unitate de studiu vom prezenta principaleletipuri de procese implicate în elaborarea judec ăţ ilor  ş i reprezent ă rilor sociale,care fundamenteaz ă comportamentul nostru cotidian. Unitate de studiu 6: Persoana Aceast ă unitate de studiu explic ă conceptul de personalitate uman ă din perspectiv ă psihosocial ă , corela ţ iile ş i diferen ţ ele între termenii individ,individualitate, persoan ă , personaj, personalitate, însu ţ irea principalele teoriiasupra personalit ăţ ii, asupra etapelor de evolu ţ ie a acesteia, precum ş i a dinamicii personalit ăţ ii. Unitate de studiu 7: Rela ţ iile interpersonale  Rela  ţ  iile sociale desemneaz ă toate tipurile de interac ţ iuni dintrecomponentele unui sistem social: persoane, grupuri, organiza ţ ii, institu ţ ii, precum ş i . dintre acestea ş i formele obiectivate ale activit ăţ ii (bunuri materiale ş ispirituale, norme, modele, ideologii, credin ţ e, teorii etc.).  Rela  ţ  iile interpersonalereprezint  ă form ă principal  ă a rela  ţ  iilor sociale.  4 Unitate de studiu 8: Rela ţ iile socioafective  Rela  ţ  iile preferen  ţ  iale sunt o categorie principal ă de raporturiinterpersonale în care:- componenta afectiv-evaluativ ă de ţ ine rolul determinant în raport cucelelalte componente (de comunicare, influen ţă sau co-ac ţ iune)- au un caracter de tr  ă ire nemijlocit ă ;- constituie elementele de fond ale vie ţ ii personale, dar totodat ă   ş ielementele func ţ ionale bazale ale oric ă rui sistem social Unitate de studiu 9: Comunicarea interpersonal ă   Desf  ăş urarea oric ă rei activit ăţ i sau rela ţ ii sociale impune cu necesitate unelement func ţ ional de fond , ş i anume comunicarea.Analiza rela ţ iilor de comunicare interpersonal ă eviden ţ iaz ă faptul c ă  acestea sunt - în primul rând - interac  ţ  iuni psihologice desf  ăş urate pefondul unui schimb de mesaje care mediaz ă   ş i condi ţ ioneaz ă raporturileumane. Capacitatea de comunicare a fiin ţ ei umane depinde în mod esen ţ ial deexisten ţ a  func  ţ  iei semiotice  prin care se realizeaz ă saltul de la real la posibil. Unitate de studiu 10: Influen ţ a social ă   Influen ţ a reprezint ă unul dintre fenomenele fundamentale ale vie ţ iiindividuale ş i sociale, în m ă sura în care orient ă rile, op ţ iunile, credin ţ ele ş icomportamentele umane, la oricare nivel al sistemului social, se produc ca urmarea ac ţ iunii unor factori determinan ţ i, care ţ in de acesta. Unitate de studiu 11: Principalele forme ale influen ţ ei sociale Desf  ăş urarea concret ă a rela ţ iilor de influen ţă social ă implic ă o varietate deforme ş i mecanisme, ponderea unora sau altora dintre acestea fiind cea caredetermin ă profilul general al rela ţ iei. În unitatea de studiu vom analiza structura ş idinamica principalelor forme de influen ţă psihosocial ă , care au oimportan ţ ei deosebit ă în desf  ăş urarea raporturilor umane cotidiene. Recomand ă ri de studiu Se impune  ca studentul s  ă parcurg  ă fiecare unitate de studiu  respectândtimpul alocat calendarului disciplinei, modul de abordare a testelor de autoevaluare, asarcinilor de înv ăţ are.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x