Creative Writing

BAZELE PSIHOLOGIEI SOCIALE

Description
BAZELE PSIHOLOGIEI SOCIALE
Published
of 159
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUFacultatea de PsihologieDepartametul de !"##m$t la dista# ț ț MODU%& 'A(E%E PSI)O%O*IEI SOCIA%E PROFESOR: Pro+, ui", dr, Dumitru Cristea TUTOR:  Asist, ui", drd, Alia (aharia - -./0 1  Cupris   Cupris,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-Itroducere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2Uitatea de studiu/& Psihologia social# i societatea ș ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3Uitatea de studiu-& Teorie i metod# ! psihologia socil# ș ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/3Uitatea de studiu 2&Realitatea social#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.Uitatea de studiu 0&Repre4et!rile sociale,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.Uitatea de studiu 5&Operatori psihosociali i socioculturali implicai ! ș ț realitatea social#   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56Uitatea de studiu 7&Persoaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.Uitatea de studiu 8&Relaiile iterpersoale ț ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,68Uitatea de studiu 6&Relaiile socioa+ecti"e ț   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /..Uitatea de studiu 3&Comuicarea iterpersoal# ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, //7Uitatea de studiu /.&I+luea social# ț  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /-6Uitatea de studiu //& Pricipalele +orme ale i+lueei sociale ț  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /0/'i9liogra+ie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /56 2  Itroducere,  Scopul :i o9iecti"ele discipliei Materialul de studiu este adresat studenţilor din anul 1 de studiu ce urmeazăcursurile ID ale Facultăţii de Psiolo!ie "Sco#ul cursului este acela de a #rezenta conce#tele de $ază cu careo#erează #siolo!ia socială% #recum &i #ro$lematicii acesteia"'ursul de #siolo!ie socială (nde#line&te rolul de iniţiere (n terminolo!ia &i #ro$lematica #siolo!iei sociale ca &tiinţă% #recum &i (n inter#retareaconce#telor de $ază ale #siolo!iei sociale &tiinţi)ice% #rin #rezentareaunor idei #ro$lematizatoare% a unor curente% teorii% sisteme% metode" O9iecti"e geerale • Familiarizarea cu conce#tele &i #ro$lematica #siolo!iei sociale • *naliza &i e+#lorarea cadrului conce#tual al #siolo!iei sociale O9iecti"e operaioale ț • E+#lorarea #rinci#alelor orientări teoretice &i metode ale #siolo!iei sociale" • In,esti!area #ro$lematicii #siolo!iei sociale &i relaţia cu alte disci#line" • In,esti!area rolului in)luenţei )actorilor sociali% a modelelor &i normelor socioculturale asu#ra #roceselor #sioindi,iduale &i asu#ra )ormării &idez,oltării #ersonalităţii" • In,esti!area o#eratorilor sociali ce inter,in (n #rocesul construirii realităţiisociale" • E+#lorarea conce#tului de #ersoană • E+#licarea relaţiilor inter#esonale #rin intermediul teoriei scim$ului • Identi)icarea #rinci#alelor ti#uri de relaţii inter#ersonale • Identi)icarea )actorilor ce condiţionează relaţiile #re)erenţiale • *naliza )ormelor comunicării inter#ersonale • In,esti!area #rinci#alelor )orme ale in)luenţei sociale Ceri;e prelimiare 3  Se im#une ca studentul să-&i )i (nsu&it% cel #uţin la ni,el mediu% conce#tele de $ază ale disci#linelor  psihologie generală, sociologie, istoria psihologiei,  conce#te #recum  procesele psihice, structura psihicului, individ, societate, teorii generaleale psihologiei  " Co;iutul materialului de studiu, Orgai4area pe uit#;i de studiu Materialul de studiu cu#rinde in)ormaţii re)eritoare la o$iectul de studiu aldisci#linei% #recum &i des#re #rinci#alele conce#te ale #siolo!iei sociale" Uitate de studiu /& Psihologia social# :i societatea *ceastă #rimă unitate de studiu asi!ură o introducere !enerală (n #ro$lematica #siolo!iei sociale% #rezentnd o$iectul #siolo!iei sociale ca &tiinţă%incluznd #recizări terminolo!ice &i metodolo!ice% con)i!urnd s)era de analizăteoretică a #siolo!iei% #recum &i un scurt istoric" Sco#ul ei este de a )amiliarizastudentul cu elementele )undamentale ale acestei disci#line Uitate de studiu -& Teorie :i metod# ! psihologia social# Unitatea de studiu #rezintă #rinci#alele orientări teoretice (n #siolo!ia social: $ea,iorism% teoriile co!niti,e% sim$olice% )enomenolo!ice% #sianalitice% sistemic-structuraliste% sociometrice &i metodele utilizate de această disci#lină : o$ser,aţia%e+#erimental% anceta socială% metoda statistică% metoda sociometrică% inter,iul%studiul documentelor% metoda testelor" Uitate de studiu 2& Realitatea social# Unitatea de studiu asi!ură o $ază de (nţele!ere a ra#ortului individ-societate % a distincţiilor conce#tuale% a relaţiei natură - societate –cultură "Omul este% în esenţa sa % o )iinţă socială" 'u alte cu,inte% la ni,elul ,ieţiisale sociale se !ăsesc acele determinaţii ma.ore care-1 )ac să )ie ceea ce este: o)iinţă raţională care (&i #roiectează #ro#riul destin% trans)ormndu-se #e sine &imediul (n care trăie&te% (n ra#ort cu anumite ,alori % as#iraţii &i credinţe" *cestaeste sensul #ro)und al cele$rei de)iniţii aristotelice a omului ca „zoon politikon“: raportarea raţională la mediul natural şi social; proiectarea propriului destin, individual şi colectiv din perspectiva valorilor şi normelor mediului cultural   s#eci)ic unei e#oci istorice/ acţiunea transformatoare %con&tientă &i #ro!ramatică a realităţii% (n )uncţie de un anumit  proiect social &iindi,idual" 4  Uitate de studiu 0& Repre4et#rile sociale Des)ă&urarea acti,ităţii #siice &i #siosociale de construire a realităţiisociale #resu#une o succesiune de )aze% di)erenţiate (n )uncţie de ti#ul #roceselor  #sioindi,iduale im#licate 0#erce#ţie% re#rezentare% !ndire% ima!inaţie etc"% #recum &i de natura in)luenţelor #siosociale &i socioculturale care condiţioneazădes)ă&urarea res#ecti,elor #rocese% modelndu-le conţinutul" 2n cadrul acesteiacti,ităţi% re#rezentările sociale .oacă rolul central% datorită )uncţiei lor structurante" Uitate de studiu 5& Operatori psihosociali :i socioculturali !mplica;i !realitatea social# 2n cate!oria o#eratorilor #rin intermediul cărora se ela$orează structurile #siosociale ale realităţii se includ att #rocese cu caracter !eneral% cu ,aloare dematrice structurante #entru edi)icarea &i cunoa&terea realităţii sociale0atri$uirea cauzalităţii &i disonanţa co!niti,ă% de e+em#lu% ct &i o cate!orie de)enomene su$iacente% im#licate (n se!mente #articulare ale acestei acti,ităţi0)alsul consens% tendinţa de con)irmare a i#otezei% e)ectul de nim$ sau cel alacti,ării #reala$ile &"a"" 2n această unitate de studiu ,om #rezenta #rinci#aleleti#uri de #rocese im#licate (n ela$orarea .udecăţilor &i re#rezentărilor sociale%care )undamentează com#ortamentul nostru cotidian" Uitate de studiu 7& Persoaa *ceastă unitate de studiu e+#lică conce#tul de #ersonalitate umană din #ers#ecti,ă #siosocială% corelaţiile &i di)erenţele (ntre termenii indi,id%indi,idualitate% #ersoană% #ersona.% #ersonalitate% (nsuţirea #rinci#alele teoriiasu#ra #ersonalităţii% asu#ra eta#elor de e,oluţie a acesteia% #recum &i a dinamicii #ersonalităţii" Uitate de studiu 8& Rela;iile iterpersoale  Relaţiile sociale desemnează toate ti#urile de interacţiuni dintrecom#onentele unui sistem social: #ersoane% !ru#uri% or!anizaţii% instituţii% #recum&i " dintre acestea &i )ormele o$iecti,ate ale acti,ităţii 0$unuri materiale &is#irituale% norme% modele% ideolo!ii% credinţe% teorii etc""  Relaţiile interpersonalereprezintă formă principală a relaţiilor sociale. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks