School Work

Bazele reţelelor fără fir

Description
Bazele reţelelor fără fir - Prezentare
Categories
Published
of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BLUETOOTH este o tehnologie de comunicaţii  wireless „fără   fir”,   bazată  pe undele radio, care permite schimbul de informaţii  între două  dispozitive. Denumirea Bluetooth „dinte   albastru”  a fost adoptată  în memoria unui rege danez din secolul X, Harald Bluetooth, care a unit Danemarca şi  Norvegia cu scopul de a determina oamenii să  comunice între ei.  Astăzi  tehnologia wireless Bluetooth permite oamenilor să  comunice între ei, prin intermediul undelor radio şi  cu un cost redus.  Bluetooth 1.0 Este prima versiune bluetooth care apare în anul 1999.  Această  versiune avea numeroase lipsuri şi  probleme: ã interferenţe  cu alte aparate ce emit unde radio; ã incompatibilitate în cazul în care echipamentele erau produse de firme diferite. Următoarea  versiunea 1.1 lansată  în februarie 2001, rezolvă  o serie din aceste probleme.  Bluetooth 1.2  Versiune lansată  în noiembrie 2003, este compatibilă  cu versiunea 1.1   şi  aduce  îmbunătăţiri  semnificative: ã sunt mai rezistente la interferenţe  cu alte aparate ce emit unde radio; ã   creşte  calitatea semnalului audio; ã   creşte  viteza transferului de date la 721 Kbps.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x