Documents

bazele referat

Description
pentru evaluatori
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea Tehnică a Moldovei MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUIAL REPUBLICII MLD!ACatedra Eval#area $i Mana%e&ent#l I&o'il#l#i  Lucrare de curs  Disciplina: Bazele pieţii imobilului  Te&a Partic#larită(ile i&o'il#l#i ca &ar)ă  A e)ect#at Botnar# In%a* st+%r EI*,-. A veri)icat Liliana /itari *lector s#0erior Chişinău 2015 1  CUPRINS Introd#cere11111111111111111111111111111111+1111+2Ca0itol#l I Conce0t#l de '#n i&o'il3 i&o'il#l ca 0rod#s3 &ar)ă1111111111111++1-,+,Conce0t#l de '#n i&o'il3 i&o'il#l ca 0rod#s3 &ar)ă $i o'iect al eval#ării111111111++-,+4+ Caracteristicile '#n#l#i i&o'il11111111111111111111111111+++-,+2 Istoria a0ari(iei conce0t#l#i de '#n i&o'il $i i&0ortan(a acest#ia111111111111+5,+- B#n#l i&o'il i&0ortan(a3 caracteristicile3 rol#l $i &od#l de #tili6are 7n sens co&0arat 7nS#edia3 Lit#ania3 Irlanda3 Un%aria3A#stria3Ro&ania1111111111111111111+.,+5 Evol#(ia sector#l#i i&o'iliar $i a0ari(ia conce0t#l#i de '#n i&o'il ca &ar)ă 7n Re0#'licaMoldova 111111111111111111111111111111111111+1,2,+. B#n#rile i&o'ile ca '#n econo&ic $i )#nc(iile '#n#l#i i&o'il ca &ar)ă111111111++++,2Ca0itol#l II Dre0t#l de 0ro0rietate11111111111111111111111111++,-4+,De)ini(ia dre0t#l#i de 0ro0rietate1111111111111111111111111+++,-4+4Pro0rietatea ca rela(ie socială $i dre0t#l de 0ro0rietate ca ra0ort 8#ridic11111111++1,.Sc#rt istoric as#0ra evol#(iei dre0t#l#i de 0ro0rietate111111111111111111++,.4+2Dre0t#l de 0ro0rietate re)lectat 7n actele interna(ionale1111111111111111++,94+- S0eci)ic#l tran6ac(iilor c# '#n#rile i&o'ile111111111111111111111+,:Bi'lio%ra)ie1111111111111111111111111111111111114; 2  INTRDUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat că pămîntul şi tot ce este legat de el,construcţii, plantaţii, drept cele mai importante resurse pentru satisfacerea atît a necesităţilor vitale cîtşi pentru susţinerea activităţilor economice. Pămîntul este considerat drept unicul şi cel mai principalmijloc de producere. Dezvoltarea procesului de privatizare, adica trecerea dreptului din proprietate publică in proprietate privată incepe să dezvolte piaa imobiliară. ț Fiind baza activităţii vitale ale omului şi a societăţii în întregime, bunurile imobile reprezintă unobiect deosebit al circuitului pe piaţă, al proprietăţii şi al dirijării. De această caracteristică ţine contstatul prin formarea sistemelor de control a eficienţei utilizării bunurilor imobile la toate etapeleciclului vital al acestor bunuri. Din punct de vedere economic, un bun imobiliar reprezintă un obiectcare cere direcţionarea permanentă şi periodică a investiţiilor pentru conservarea şi dezvoltarea lui. Lacategoria de bunuri imobile se raportă terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precumşi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor. Deci, scopul acestei lucrări este prezentarea aspectelor practice şi teoretice şi juridice a bunuluiimobil ca marfă, în această lucrare miam propus să reflect bunul imobil ca concept ca sursă dee!istenţă şi ca sursă de generare a veniturilor, bunul imobil ca un comple! de drepturi şi obligaţii deoarece nu putem vorbi de un bun imobil ca marfă atîta timp cît nu ne referim la dreptul de proprietate, deoarece prezenţa dreptului de proprietate şi determină valoarea unui bun pentru proprietar sub aspectul de marfă. 3  Ca0itol#l I Conce0t#l de '#n i&o'il3 i&o'il#l ca 0rod#s3 &ar)ă,+,Conce0t#l de '#n i&o'il3 i&o'il#l ca 0rod#s &ar)ă $i o'iect al eval#ării Din timpuri străvec#i bunurile erau divizate în bunuri immbile şi bunuri mobile. $oţiunea de bunimobil în legislaţia auto#tonă este data de %odul %ivil al &epublicii 'oldova Articol#l 499+  (unurile imobile şi mobile )*+ La categoria de bunuri imobile se raportă terenurile, porţiunile de subsol, obiecteleacvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor. )+ &ămîn bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fireîntrebuinţate, atît timp cît sînt păstrate în aceeaşi formă, precum şi părţile integrante ale unui bunimobil care sînt detaşate provizoriu de acesta dacă sînt destinate reamplasării. 'aterialele aduse pentru afi întrebuinţate în locul celor vec#i devin bunuri imobile. )-+ Prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri.(unul imobil este indispensabil legat de dreptul de proprietate, dar dreptul de proprietate asupraterenului sau a unui imobil nici întro ţară nu este absolut, întinderea dreptului de proprietate diferă dela legislaţia unei ţări la alta. ot ceea ce este încorporat în teren devine parte integrantă astfel devine imobil.(unurileimmobile interesele, utilitatea, drepturile legate de proprietatea asupra acestor bunuri inclusiv dreptul defolosinţă de posesie şi de dispoziţie pot aparţine unei personae fizice, juridice, autorităţilor publiucelocale sau statului, în dependenţă de regimul juridic şi domeniul din care aceste bunuri fac parte.(unurile imobile ca marfă sunt utilizate în calitate de obiect care poate fi realizat, procurat şauutilizat în calitate de gaj. ,+4 Caracteristicile '#n#l#i i&o'il /.  Utilitatea  (unurile imobile trebuie să fie utile să corespundă cerinţelor pieţii imobiliare şi săsatisfacă toate cerinţele cumpărătorului referitor la o zonă rezidenţială sau un obiect comercial înmomentul corespunzător.*. <#nda&entalitatea 0e caracterizează prin faptul că bunul imobil nu poate fi stricat, pierdut saufurat. 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks