Documents

Bazele roboticii-curs.pdf

Description
IOAN D. DOROFTEI BAZELE ROBOTICII CURS (revizuit 2016) “O lucrare aduce greşeli: greşelile sînt un îndemn spre a face mai bine; vine o zi cînd lucrătorul moare zdrobit; dar lumii i-a folosit şi munca lui şi durerile ce au adus o muncă nouă.” N. Iorga “A descoperi lipsurile nu este suficient, dacă nu propui şi mijloacele de îndreptare.” J. W. Goethe Familiei mele, cu dragoste şi recu- noştintă, pent
Categories
Published
of 364
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    IIOOAANN DD.. DDOOR R OOFFTTEEII   BAZELE ROBOTICII  CURS (revizuit 2016)    i “O lucrare aduce gre ş eli: gre ş elile sînt un îndemn spre a face mai bine; vine o  zi cînd lucr  ă torul moare zdrobit; dar lumii i-a folosit ş i munca lui ş i durerile ce au adus o munc  ă  nou ă .” N. Iorga “A descoperi lipsurile nu este suficient, dac  ă  nu propui ş i mijloacele de îndreptare.”  J. W. Goethe Familiei mele, cu dragoste ş i recu- no ş tint  ă  , pentru sprijin ş i r  ă bdare.  Autorul    Bazele roboticii ii  iii PREFA ŢĂ   Robotica este un domeniu fascinant, interdisciplinar, ce merit ă  abordat de cei pasiona ţ i de tehnic ă , chiar dac ă  ace ş tia nu sunt interesa ţ i de a face carier ă  în acest domeniu. Pe de o parte, exist ă  o mare diversitate de aplica ţ ii excitante, în permanen ţă  fiind posibil ă  conceperea unor noi sisteme. Pe de alt ă  parte, robo ţ ii sunt interesan ţ i prin ei în ş i ş i, crearea de oameni artificiali, spre exemplu, constituind preocup ă rile multor cercet ă tori. Datorit ă  realiz ă rilor în domeniul interdisciplinar numit robotic ă , ast ă zi robo ţ ii, practic, fac parte integrant ă  din via ţ a noastr ă . Dac ă  la  început ace ş tia erau utiliza ţ i doar pentru înlocuirea omului în activit ăţ ile industriale grele ş i murdare, evolu ţ ia rapid ă  a acestui domeniu conduce la o „explozie” a aplica ţ iilor robo ţ ilor, în special în sfera serviciilor. Lucrarea se adreseaz ă  atât studen ţ ilor din domeniul Mecatronic ă   ş i Robotic ă , studen ţ ilor de la alte specializ ă ri din cadrul Universit ăţ ii Tehnice “Gh. Asachi” Ia ş i, cât ş i tuturor inginerilor ş i tehnicienilor, care lucreaz ă  în cercetarea, proiectarea ş i exploatarea robo ţ ilor industriali ş i nu numai. Aceast ă  lucrare acoper ă  doar categoria robo ţ ilor de tip manipulator. Cursul de fa ţă  este structurat pe 9 capitole ş i 3 anexe. Primul capitol face o introducere general ă  în ceea ce inseamn ă  conceptele de robot ş i robotic ă , prezentânt ş i efectele economice ş i sociale ale robotiz ă rii, respectiv o clasificare a robo ţ ilor ş i aplica ţ iile acestora. Capitolul 2 este destinat structurii sistemului mecanic. Dup ă  o prezentare general ă  a arhitecturii acestui sistem ş i definirea unor elemente de baz ă , este studiat fiecare mecanism ce intr ă  în componen ţ a acestuia. Pentru determinarea pozi ţ iilor relative ale elementelor cinematice din structura unui manipulator, este necesar ă  efectuarea unor transform ă ri de coordonate. În acest context, capitolul 3 con ţ ine principalele aspecte ale acestor transform ă ri: matricea simpl ă  de rota ţ ie, matricea simpl ă  de transla ţ ie, matricea de transformare omogen ă , parametrii lui Euler, unghiurile lui Euler, etc.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x