Documents

Bazele Sectorului Public

Description
Reinventarea administratiei publice
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bazele Sectorului Public Reinventarea Administrației Publice   1. Cadrul: Care au fost condițiile sociale, economice, și, în special, cele politice ale mediului în care a avut loc cazul menționat.   Cadrul social-economic s- a dezvoltat în era industrială , iar pe parcursul anilor s- a constatat că   administrația publică , nu mai funcționează adecvat societăț ii din anii '90, deoarece economia era foarte complexă , informaț iile erau foarte accesibile ș i se asimilau uluitor de rapid în toate domeniile de activitate, din această   cauză , in ultimul deceniu, corporațiile din America au î ntreprins schimbări revoluționare :    Descentralizarea autorităț ii    Aplatizarea ierarhiilor    Focalizarea asupra calităț ii    Apropierea de client Toate aceste schimbă ri ducând la o competitivitate c onstantă , la scară globală  unde s-au format  parteneriate strânse între sec torul public ș i cel privat, care lu  ptau pentru o schimbare radicală , străduindu - se să devină  mai flexibile, mai inventive și mai întreprinză toare. În cadrul social, oamenii erau obișnuiț i ca sectorul public ș i cel privat să reprezinte 2 lumi diferite, unde afacerile t rebuie să  evite sectorul public, iar sectorul public nu trebuie să se amestece î n afaceri . Ulterior autoritățile publice erau presate să caute soluț ii  pentru problemele existente fă r  ă  a cheltui bani suplimentari indiferent de sectorul vizat. Asa cum susținea și Harlan Cleveland in “Executivul bazat pe cunoștiințe” : ”Dacă am susține ș tergere a granițelor dintre sectorul  public si privat, să nu mai încercăm să  trasam o linie de demarcare pe a  pă , linie care va dispărea de fiecare dată.”    În cadrul social politic , monopolul reprezintă  în A merica o tradiție în cadrul serviciului public, însă în sec torul privat există concurență . De ce ? Pentru că î n sectorul public s- a constatat că monopolul înseamnă costuri reduse și eliminarea dublării unor funcții, ceea ce rezultă  economii (ex: o singură școală în cartier, o singură  companie de autobuze în oraș  etc .). Sectorul privat necesită  concur  ență  pentru a inhiba schimbarea (progres ul) și  pentru a avea o piața bogată  unde cash flow-ul este la putere. 2.Participanții. Ce persoane, organizații interesate, părți au fost implicate în acest caz.      Actorul principal este administrat ția publică  ie rarhizată și centralizată , care este depășită  într- o societate economică , în continuă  dezvoltare, ce dispune de informații vaste și care asimilează  intensiv cunoștiinț ele . Treptat, administraț ia public ă adoptă noi instituț ii care le va inlocui pe cele vechi.    Al doilea participant sunt corporațiile din America ce au întreprins schimbările revoluț ionare, schimbă ri ce a u dus la parteneriate complexe între sectorul public ș i cel privat, ramânând competitive pe noua pia ță globală .    Primarii, guvernator  ii ș i legislatorii sunt participanț ii care s-au legat de vagonul de impozite ș i servicii, aceștia creșteau veniturile din impozitele încasate cu 5,3% pe an, însă creșterea economică a fost numai până în anul 1970 când criza fiscală  s-a instaurat, iar condiți ile ecua ț iei s-au schimbat.    Guvernul este participantul care s- a orientat spre necesitățile comunităț ii, cetăț enii fiind  priviti ca persoane ce depind și sunt controlate de cei care îi ajută si de cei care îi conduc. Tot odata ei sunt persoanele care își înț eleg propriile  probleme și  cred în abilitatea lor de a acț iona, spre deosebire de client care sunt priviți ca persoane ce se înțeleg pe sine însăși prin  prisma deficiențelor lor și care așteaptă ca alții să acționeze î n numele lor.    Voluntarii sunt participanții care au dat o mână  de ajutor în San Francisco pentru bolnavii i nfectaț i cu virusul HIV, ei au creat o reț ea de clinici locale, adă  posturi,  birouri de asistență socială care îi ajută  pe bolnavi să  se reintegreze în comunitate, costul mediu de tratament al unui bolnav de SIDA scăzâ nd cu 40% comparativ cu media pe țară .  3. Problemele. Identificați și descrieți principalele întrebări și probleme abordate în studiu:   Principalele probleme identificate in textul dat au vizat urmatoarele aspecte: Administrația publică ierarhică   și centralizată din anii ’30 si ’40 nu mai este eficientă într  -o societate și economie a anilor ’90,   motiv pentru care se doreș te o reinventare a admini strației  publice, care să răspundă nevoilor și intereselor cetățenilor, aceștia din urmă  fiind principalii piloni ai unei societă ti moderne. Toate acestea au pornit de la faptul că administrația din trecut era una tradițională, rigidă, ierarhică ș i nu mai corespunde cerințelor actuale privind existența unui spațiu flexibil, dinamic axat pe inovație și cerce tare. Statele ajung să se confrunte cu dileme majore ce țin de vechile valori și obiective, în sensul că  în trecut,  percepția   societății era de separare a sectorului public de cel privat, acestă concepție nemaifăcând față numeroaselor exigențe apărute odată   cu evoluția socio - economică. Astfel că, deși de- a lungul timpului au fost trase bariere între parteneriatul dintre cele două sectoare, în prezent se tinde către relaționarea lor, întrucât aceasta ar presupune extinderea calității în ambele sectoare.  O altă problemă cu care se confruntă administrația publică este risipa. Întocmai cum afirma economistul John Maynard Keynes, „problema nu constă în elaborarea ideilor noi, ea constă în evadarea de la cele vechi”. Cu alte cuvinte, liderii sunt preocupați mai mult de promovare, nu de adoptarea unor noi perpective, care să aducă schimbări cât se poate de eficiente in ceea ce privește asigurarea unor servicii publice de calitate. Prin urm are aceștia rămând prinși în cu rsa vechilor metode de percepere a problemelo r fără să observe soluțiile evidente. O încercare de satisfacere a cât mai multor nevoi ale cetățenilor într  -un moment de stagnare a veniturilor bugetare, prin desfășurarea unor politici de guvernare nu poate conduce decât la adevărate crize financiare.   Pe fondul acestor crize a fost nevoie de o evoluție, renunțându -se la guvernarea tradițională în favoarea guvernării democratice. Aceasta din urmă presupune noi instrumente d e implementare și control cum ar fi punerea în aplicare a parteneriatului public  privat, aceasta fiind o cale de control a bugetului de stat dar și o modalitate de a demonstra că resursele statului nu sunt suficiente pentru a răspunde satisfăcător tuturor nevoilor de dezvoltare a societății.  O alt ă    problemă este aceea că agențiile se bazează pe domeniile lor de activitate, nu pe misiunea ei. Cercetătorii au vizat faptul că domeniile de activitate erau prea delimitate și structurate, astfel că o anumită agenție nu - și putea duce la capăt misiunea, întrucât considera că intră în domeniul de activitate al altei agenții.  Consumul în masă a unei societăți omogene, cu servicii și produse   neraportate și neajustate la nevoile și   interesele specifice ale cetățenilor reprezintă o altă problemă identificată.      4. Deciziile cheie. Enumerați deciziile cheie luate, cine le- a luat și explicați cum au fost luate. A fost oare important momentul luării deciziei? Ce acțiuni alternative au fost ignorate?   Au fost identificate următoare decizii principale:      A dministrația trebuie să caute în permanentă alternative la serviciile clasice oferite, implicăndu -se în diferite parteneriate de tip public-privat.;    Reinventarea guvernării prin promovarea competiției atât între furnizorii de serivicii publice ș i sectorul privat;    Agențiile ar trebui să reducă la maxim numărul de reguli după care operează. Odată reduse, organizațiile respective ar trebui să fie capabile să se dedice exlusiv unui obiect de activitate și unei misiuni clare și bine definite.      Evaluarea performanțelor organizaționale și a alocării fondurilor ar trebui să se bazeze, în  principal pe capacitatea organizației de a elabora și de a impementa politici diverse.      Cetățenii ar trebui   să fie priviți ca veritabili  clieni, acest lucru ducând la posibilitatea observării comportamentului lor, ce poate folosi la îmbunătățirea calității serviciilor oferite.      O bună cooperare între cetațeni și structurile administrative ale statului determină un climat cât se poate de favorabil pentru dezvoltarea acestuia.    Deschiderea administrației publice către cetăteni sporește încrederea, cooperarea, siguranța și, în aceeași măsură, ajută cetățeanul să - și formeze o apreciere față de activităț ile administratiei publice; Osborne și Gaebler    subliniază prin elaborarea celor zece principii interdependente că , să conduci un guvern nu este același lucru cu conducerea unei afaceri. Liderii de afaceri sunt motivați de profit, în timp ce liderii guvernamentali sunt motivați de dorința de a fi realeși. Mai mult, afacerile își procură resursele financiare de la clienți, în timp guvernul și le procură de la plătitorii de taxe. Ceea ce se poate concluziona însă, este ideea potrivit căreia guvernul nu poate fi condus ca o afacere, însă, la un moment dat poate deveni un guvern antrepreorial. În concepția celor doi autori,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x