Documents

Bazele Seductiei

Description
1 www.ArtaSeductiei.net – Toate drepturile rezervate 2 Bazele seducţiei SeducŃie? Prima dată când am auzit cuvântul, mi-am zis „Neah.. nu e pentru mine”. Eu, cel căruia îi e frică să vorbească în public doar ca să nu fie criticat? Eu, omul din umbră ce iubea o femeie doar dacă îi zâmbea? Să fim serioşi. Cine s-ar fi gândit că succesul cu femeile NU înseamnă doar noroc? În niciun caz eu. Totuşi, curiozitatea m-a făcut să merg mai departe. Aşa m-am înscris pe primul forum de seducŃie. După dou
Categories
Published
of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   www.ArtaSeductiei.net – Toate drepturile rezervate1   www.ArtaSeductiei.net – Toate drepturile rezervate2 Bazele seducţiei SeducŃie? Prima dată când am auzit cuvântul, mi-am zis „Neah.. nu e pentru mine”. Eu, cel căruia îi e frică să vorbească în public doar ca să nu fie criticat? Eu, omul din umbră ce iubeao femeie doar dacă îi zâmbea? Să fim serioşi. Cine s-ar fi gânditcă succesul cu femeile NU înseamnă doar noroc? În niciun cazeu.Totuşi, curiozitatea m-a făcut să merg mai departe. Aşam-am înscris pe primul forum de seducŃie. După două cafele şizece articole citite eram în stare să cuceresc toate tipele dinlume. SituaŃia s-a schimbat însă pe teren.Îmi aduc aminte şi acum. Eram într-un club. Eu – băiatultimid şi pierdut prin lumea asta zăpăcită. Ea – numai zâmbet,stătea la o masă cu încă două colege. Habar nu aveam ce să-izic. Doar m-am dus. Fără nicio replică de pe forum, fără cinevacare să-mi şoptească la ureche ce să fac.Mâinile îmi tremurau, începusem să transpir şi aveam unnod enervant în gât. Am zis „Bună” cu cel mai... forŃat zâmbetde care îmi aduc aminte, apoi am continuat cu „voi ce căutaŃi înclub la ora asta?”. Doamne, ce am făcut? Cum pot întreba aşaceva? Pur şi simplu mi-a scăpat. Deşi mă aşteptam ca tipa dindreapta să sară la mine cu un cuŃit în timp ce aia din mijloc măŃine să nu fug, nu s-a întâmplat aşa. Au zâmbit şi mi-au spus căse duc la o petrecere privată mai încolo. Am mai povestit puŃinapoi au zis că pleacă. Le-am urat o seară plăcută şi boom! Audispărut cu totul din peisaj.După câteva minute, încă nu îmi venea să cred ce tocmaifăcusem. Era incredibil. Nici măcar eu nu simŃeam că sunt înstare de aşa ceva. Mai ales după toate lucrurile teribile ce mi se întâmplaseră cu fetele pe parcursul vieŃii.   www.ArtaSeductiei.net – Toate drepturile rezervate3 Şi am supravieŃuit. Ba mai mult. Mă simŃeam ca un rege.Ce să mai zic de prietenii mei, care erau la masa alăturată şi seuitau cu nişte ochi cât cepele la mine. Nici lor nu le venea săcreadă. Eram cel mai timid tip din încăpere şi totuşi, nimeni nuavusese tupeu să se ducă la ele.Apoi am învăŃat o lecŃie pe care seducŃia nu a fost în staresă mi-o ofere și de care mi-am dat seama mult mai târziu: dacăvrei să ai succes cu femeile, dacă vrei bani, sau orice altceva pelumea asta, trebuie să ştii că totul începe cu tine.Şi de aici, prietene, călătoria noastră porneşte. Pentru cătu eşti actorul principal în această piesă. Şi pentru că numai detine depinde dacă vei avea ce îŃi doreşti sau nu. Pasul 1 – Cât de bine te cunoşti?  „Fii stăpân pe tine însuŃi şi vei stăpâni lumea” –DostoievskiAtunci mi-am dat seama că făcusem cea mai maregreşeală din viaŃa mea. Nu mă interesa cine sunt cu adevărat.Nu îmi păsa dacă dimineaŃa mă voi trezi cu un scop sau searamă voi culca având un motiv pentru a mă trezi a doua zi. Tot ceconta era cum să mai iau un număr de telefon, sau cine va ficea pe care o voi face să se îndrăgostească de mine.Tot ce învăŃasem până atunci începea să-şi piardăvaloarea. Toate replicile, rutinele, cuvintele recitate din cărŃi, la întâlniri, mă transformaseră într-un robot. Nu mă maicunoşteam. Devenisem ceva ciudat. Un om al seminariilor şipoveştilor spuse pe forumurile de seducŃie.Mi-am zis „ok, poate e o etapă a evoluŃiei.”. Oare nu seputea altfel? Oare zilele pierdute în şir citind ce a făcut X şi Y peforum, ca apoi să ies o oră în oraş, nu puteau fi „umplute” cualtceva? Să nu crezi că nu sunt de acord cu faptul că poŃi să   www.ArtaSeductiei.net – Toate drepturile rezervate4  înveŃi şi din greşelile altora. Ba din contră. E foarte bine asta.Dar adevărata călătorie spre succes începe atunci când eştidispus să investeşti toate resursele pe care le ai, în TINE!Cunoscându-te pe tine, cunoscându-Ńi emoŃiile, modul dea reacŃiona atunci când o tipă te refuză sau când îŃi spune că teiubeşte, te duce mai presus decât toŃi cei 999 de bărbaŃi ce au încercat să o abordeze în ultimele două luni.Să-Ńi spun o poveste. Toată treaba asta cu seducŃia am început-o nu doar din curiozitate, ci mai mult din frustrare. Eraacea tipă care îmi plăcea foarte mult. Şi nu puteam să îmi iauochii de pe ea. Am făcut tot posibilul să fiu cu ea. I-am scrispoezii, i-am spus cât de mult o iubesc, ba chiar am acceptat săfac tot ce spune ea, chiar cu riscul de a-mi încălca propriileprincipii. Toate astea în zadar. Era îndrăgostită de altul. Câtădramă nu?O să zici „bine, fiecărui bărbat i se întâmplă asta odată înviaŃă. Ce e aşa mare lucru? Puteai să treci peste oricum.”. Daaşa e, ai dreptate. Dar acum vine partea mai interesantă. Tipei îi plăcea de mine la început. Ea a vrut ca noi să fim împreună.BineînŃeles, când am auzit asta, eu am acceptat imediat.Eram aşa de mândru de mine că în sfârşit o tipă mă plăcea...După două zile i-am şi spus că o iubesc. Apoi, a început încet încet să-şi piardă interesul. Eu nu îmi dădeam seama de ce.Parcă spunea că îi place de mine.Mi-a luat mai bine de trei ani jumate să-mi dau seamacare era răspunsul. De fapt îi plăcea de mine, cel jucăuş, celcare nu se dădea la o parte când venea vremea să-şi susŃinăideile, cel care ştia cine e şi ce vrea, nu o marionetă. Pentru că în asta mă transformase.Când am realizat câte greşeli făcusem, am început sădevin din ce în ce mai frustrat. Pur şi simplu nu îmi puteamcontrola emoŃiile. Voiam să o fac să plătească pentru tot ce îmi

retete

Aug 13, 2017

Volcano

Aug 13, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks