Documents

Bazele Sistemelor Automate

Description
Bazele sistemelor automate
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PROGRAMA ANALITICĂVizat, Consiliul Facultăţii ............din data de ………….…….Denumirea disciplinei BAZELE SISTEMELOR AUTOMATE Coduldisciplinei USV.FIM.EPI.DD.I5.03 Semestrul5Numărul de credite3FacultateaFIMMMNumărul orelor pesemestru/activitătiDomeniul fundamentalININ! I! M!C#NIC$%otalCS&'Speciali(area!C)I'#M!N%! '!N% * ' +C!S!IND*S% I#&!, M!C#% +NIC$-ININ! I!!C+N+MIC$0122Cateoria formativă a disciplinei DF 2fundamentală,  DD 24n domeniu, DS 2de specialitate, DC 2complementară DD Cateoria de opţionalitate a disciplinei DO 2o6liatorie7impusă8, DA 2opţională7la aleere8, DL 2 facultativă 7li6er aleasă8 DO Discipline #nterioare+6liatoriiMatematici speciale, #nali(ă matematică, Fi(ică ecomandate2+6iectiveledisciplinei Disciplina pre(intă unitar 9i concis pro6lematica de 6a(ă a teoriei 9i practicii leate desistemele automate. !a face parte din rupul de discipline de specialitate necesarepreătirii ininerilor mecatroni9ti 9i este necesară pentru 4nţeleerea ulterioară adisciplinelor leate de automati(are sau cu referire la procese automate. Cursul este structurat pe opt capitole 4n care sunt a6ordate pro6lemele anali(eisistemelor liniare continue monovaria6ile folosind modele matematice pentru descriereadiferitelor elemente 9i sisteme de relare automată. *n capitol distinct este alocatelementelor principale din cadrul sistemelor de relare automată reulatoare automate,elemente de e:ecuţie 9i traductoare. Sunt tratate 9i c;estiuni leate de neliniarităţi 9i desisteme multivaria6ile. Nu sunt omise nici structurile evoluate de sisteme adaptive 9isisteme e:tremale. Cuno9tinţele acumulate la acest curs oferă viitorilor inineri mecatroni9ti o vi(iune deansam6lu asupra modului de anali(ă 9i proiectare a sistemelor automate. Fiecarecapitol de teorie este susţinut de aplicaţii re(olvate 4n cadrul seminarului , ceea ceu9urea(ă 4nţeleerea diferitelor concepte 9i metode. 'roramul Mat;cad permitere(olvări, transformate &aplace directe 9i inverse, precum 9i repre(entări raficedeose6it de suestive 4n cadrul aplicaţiilor seminarului.Competenţespecifice Co! t #$ !%o& 'io#a( ) ã *tili(area de cuno9tinţe de matematică, fi(ică, te;nica măsurării, rafică te;nică,ininerie mecanică, c;imică, electrică 9i electronică 4n inineria sistemelor. ã +perarea cu concepte fundamentale din 9tiinţa calculatoarelor, te;noloiainformaţiei si comunicatiilor  ã *tili(area fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare,identificare 9i anali(ă a proceselor, a te;nicilor de proiectare asistată decalculator. ã 'roiectarea, implementarea, testarea, utili(area 9i mentenanţa sistemelor cuec;ipamente de u( eneral 9i dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentruaplicaţii de automatică 9i informatică aplicată. ã De(voltarea de aplicaţii 9i implementarea aloritmilor 9i structurilor de conducereautomata, utili(<nd principii de manaement de proiect, medii de proramare 9ite;noloii 6a(ate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automateprorama6ile, sisteme 4ncorporate ã  #plicarea de cuno9tinţe de leislaţie, economie, mar=etin, afaceri si asiurare acalitatii, 4n conte:te economice 9i manaeriale. Co! t #$ t%a#'* %'a( ) ã  #plicarea, 4n conte:tul respectării leislaţiei, a drepturilor de proprietateintelectuala 7inclusiv transfer te;noloic8, a metodoloiei de certificare a  produselor, a principiilor, normelor 9i valorilor codului de etică profesională 4ncadrul propriei strateii de muncă riuroasă, eficientă 9i responsa6ilă. ã Identificarea rolurilor 9i responsa6ilităţilor 4ntr2o ec;ipă plurispeciali(ată luareadeci(iilor si atri6uirea de sarcini, cu aplicarea de te;nici de relaţionare 9i muncăeficientă 4n cadrul ec;ipei ã Identificarea oportunităţilor de formare continuă 9i valorificarea eficientă aresurselor 9i te;nicilor de 4nvăţare pentru propria de(voltare.ConţinutulinstruiriiSe vamenţiona 9inr.de ore/teme/aplicaţii C+%') - o% IN% +D*C! ! 7 ore8Structuri de sisteme automate- olul reacţiei neativeMărimi 9i elemente caracteristice 4n sistemele de relare automatăClasificarea sistemelor automateD!%! MIN# !# M+D!&!&+ M#%!M#%IC! #&! !&!M!N%!&+ >I SIS%!M!&+ &INI# ! 7 ore8 eimuri de funcţionareSemnale folosite 4n automaticăModele matematice liniare de tipul intrare2ie9ire ecuaţii diferenţiale aleelementelor componente ale unui sistem automat- funcţia de transfer a sistemelor derelare automatăC#&C*&*& '! F+ M#N?!&+ SIS%!M!&+ D! !&# ! #*%+M#%$ 75 ore8Calculul răspunsului unui sistem prin re(olvarea ecuaţiilor diferenţiale calculul performanţelor staţionare 9i tran(itorii pentru un sistem de ordinul 4nt<i, respectiv ordinul doiCalculul răspunsului pe 6a(a funcţiilor de transfer  #nali(a sta6ilităţii sistemelor de relare automatăCalculul erorii 4n reim staţionar cu a@utorul funcţiei de transfer Calculul performanţelor 4n domeniul frecvenţelor ' +I!C%# !# SIS%!M!&+ D! !&# ! #*%+M#%$ 7A ore8 #leerea 9i acordarea reulatoarelor Clasificarea reulatoarelor automate #leerea 9i acordarea reulatoarelor pentru procese rapide criteriul modulului, criteriul simetriei #leerea 9i acordarea reulatoarelor pentru procese lenteConsideraţii privind aleerea elementelor de e:ecuţie pentru un proces te;noloic dat elemente de acţionare, orane de relareConsideraţii privind aleerea traductoarelor 4n sistemele de relare automatăSIS%!M! M*&%IB# I#I&! 71 oră8 epre(entarea matematică a sistemelor multivaria6ileSIS%!M! #*%+M#%! N!&INI# ! 7A ore8Caracteristici- %ipuri de neliniarităţiStructuri de sisteme neliniareMetode de liniari(are a caracteristicilor staticeMetoda liniari(ării armonice sau metoda funcţiei de descriere #nali(a sistemelor neliniare prin metoda planului fa(elor SIS%!M! #D#'%IB! 7 ore8Clasificarea sistemelor adaptiveSisteme adaptive fără semnale de pro6ăSisteme adaptive cu semnale de pro6ăSIS%!M! !% !M#&! >I +'%IM#&! 7 ore8'rocese cu caracteristică e:tremalăStructuri de sisteme e:tremaleSisteme e:tremale cu memorarea e:tremuluiSisteme e:tremale cu comutaţie impusăIndici de calitate ai funcţionării sistemelor e:tremale S i#a%) / o% 1 Determinarea ecuaţiilor diferenţiale ale elementelor componente ale unui sistemautomat 7 ore8 Calculul funcţiei de transfer a sistemelor de relare automată 7 ore83 Calculul răspunsului unui sistem prin re(olvarea ecuaţiilor diferenţiale 7 ore8 Determinarea ecuaţiilor matriceal2vectoriale pentru sisteme liniare de tipul intrare2stare2ie9ire 7 ore85 #nali(a sta6ilităţii sistemelor de relare automată 9i calculul erorii 4n reim staţionar cua@utorul funcţiei de transfer 7 ore8A 'roiectarea sistemelor de relare automată pornind de la funcţia de transfer ) E 7s8 7ore8   *tili(area proramului mat;cad 4n anali(a sistemelor automate 7 ore8Strateiididactice A!(ia$ii) - % '+%' !%o 1+%a( )   metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri deorganizare (frontal, grup /pereche, individual):  &a 4nceputul fiecărui curs serecapitulea(ă noţiunile de 6a(ă necesare, se e:pune ver6al cursul cu evidenţiereanoţiunilor principale pe ta6lă, iar 4n final se tra conclu(iile 9i se lasă loc pentru 4ntre6ări, neclarităţi. &a seminar se recapitulea(ă noţiunile teoretice necesarere(olvării pro6lemelor propuse, se pre(intă pro6lema de re(olvat, se lasă un timppentru re(olvare 7individuală sau 4n rupuri8, apoi unstudent o re(olvă la ta6lă. - % '+%' at %ia(  calculatoare, proramul Mat;cad, manuale 9i cursuri universitareForma de evaluare finală 7 E 2e:amen, C 2colocviu, LP 2lucrari de control8 E Forme 9i metode de evaluare7e:primare procentuală82 2a #  / colocviu / lucrări practice 04 2 activităţi aplicative ' i#a%   / la6orator / lucrări practice 304 2 pro6e de evaluare formativă 7test docimoloic, referat, eseu, portofoliu, proiect822 alte activităţi2 P% iza$i i#'t%+ #t ( 1 *a(+a% &o%ati* 6! !a%+%'7)  pre(enţă 9i activitate seminar 7participarela discuţii, re(olvarea pro6lemelor la ta6lă8- P% iza$i i#'t%+ #t ( 1 *a(+a% &i#a()  test cuno9tinţe teoretice 9i pro6leme-Standarde curriculare de performanţă Sta#1a%1 i#i ! #t%+ #ota 5) - sta6ilirea ecuaţiei diferenţiale 9i a funcţiei de transfer 7directă 9i a sistemului  4nc;is8 pentru un sistem de relare automată- - utili(area proramului mat;cad 4n anali(a sistemelor automate. Sta#1a%1 i#i ! #t%+ #ota 0) - performanţele sistemelor automate- - proiectarea sistemelor automate- - noţiuni leate de sisteme multivaria6ile, sisteme neliniare, sisteme adaptive 9i e:tremale-i6liorafie pentru ela6orarea C/S/&/'18I. Dumitrac;e G %e;nica relării automate, !ditura Didactică 9i 'edaoică,ucure9ti, 1H0E8I. Dumitrac;e- S. Dumitriu, I. Mi;u, 9.a. 2 #utomati(ări electronice, !dituraDidactică 9i 'edaoică, ucure9ti, 1HH338M. B. Nemescu, M. Cle@u, M. %emneanu 2 a(ele automati(ării, !ditura*niversităţii %e;nice ;. #sac;iJ Ia9i, 1HH8M. %ertisco, D. 'opescu, . Kora, I. uss. 2 #utomati(ări industriale continue,!ditura Didactică 9i 'edaoică, ucures9ti, 1HH158%. Colo9i, I. Nescu, C. Fe9tilă, 9.a. 2 #utomati(ări industriale, *niversitatea%e;nică Clu@2Napoca, 1HH3A8M. Boicu G #dvances in #utomatic Control, Lluver #cademic 'u6lis;ers,&ondon, EE8S. >er6an 2 %eoria sistemelor culeere de pro6leme, Matri: om, ucure9ti,1HH08S. >er6an, C. Corfa, %. >er6an G %eoria sistemelor anali(a sistemelor liniare,Culeere de pro6leme, Matri: om, ucure9ti, EEEi6liorafie minimală pentrustudenţi 1. D. 'rodan 2 a(ele sistemelor automate, Note de curs 9i seminar 4n formatelectornic 2. I. Dumitrac;e- S. Dumitriu, I. Mi;u, 9.a. 2 #utomati(ări electronice, !dituraDidactică 9i 'edaoică, ucure9ti, 1HH3 3. S. >er6an, C. Corfa, %. >er6an G %eoria sistemelor anali(a sistemelor liniare,Culeere de pro6leme, Matri: om, ucure9ti, EEECoordonator de disciplinăradul didactic%itlul 9tiinţificSemnătura' +D#N Dorel>ef lucrăriDoctor ininer 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks