Documents

Bazele Spiritualitatii Neale Donald Walsch

Description
Bazele Spiritualitatii Neale Donald Walsch
Categories
Published
of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Neale Donald Walsch Bazele Spiritualităţii   CUPRINS: 1. SITUAŢIA NOASTRĂ ACTUALĂ. O concepţie spirituală asupra luii. Ţintele !orinţei. A nălţa castele n #ă$!u%. A&ţi croi !ru 'i a pin(e !eoparte. Să ne cupăni )aptele. *isticii +. UR*ĂRIL, ACŢIUNILOR NOASTR,. ,)ectul !e -ueran( . C, S, P,TR,C, /N *O*,NTUL *ORŢII. 0. ,NIR,A 'i PL,CAR,A. 12 3. PR,4ĂTIN5U&N, P,NTRU *OART,. 6. SĂ N, 5,7OLTĂ* NATURA SPIRITUALĂ. 1 Capti#aţi !e lue. 8erecaţi !e spirit 9. N,CUPRINSUL IN8INIT. Sunetul interior. Luina interioară . C,I CINCI PILONI AI SPIRITUALITĂŢII. +2 ;. N,C,SITAT,A UNUI 4<I5 SPIRITUAL IU. +2 S)era !e acţiune a unui n!ruător spiritual. Caracteristicile unui a!e#ărat n!ruător spiritual. A#anta=ele !e a a#ea un n!ruător spiritual #iu 12. 5, C, ,4,TARIANIS*> 11. SĂ 5UC,* O IAŢA CURATĂ? *ORALĂ. Pro-lea se@ului. *ai puţin nseană ai ult 1+. CU* N, /NTUN,CĂ* I7IUN,A. 5ro(urile: n'elătoare porţi ale percepţiei. Alcoolul: ră#a' !e oarte ntr&o sticlă 1. *,5ITAŢIA. Parcursul interior. A uri )iin! #iu. A -irui oartea. Re$ultate ie!iate> Luptătorul !in interior 1  | P a g e   10. LI*IT,L, NOASTR, /N IUIR,. Liitele cunoa'terii. Liitele ritualurilor 'i cereoniilor. Liitele nc%inării noastre. Sa ră$-ate !incolo !e liitele noastre n iu-ire 13. ,L CA*INO R,AL. UrBn! o cale spirituala. ,c%ili-rul !esă#Br'it? u'urinţă !e a trai  1. SITUAŢIA NOASTRĂ OBIŞNUITĂ.  Cine nu ar !ori să )ie )ericit> 5orinţa !e )ericire este una !in celeai ari surse !e ener(ie care pun n i'care #iaţa oenească. itotu'i? cBţi oaeni pot spune că au reali$at #reo!ată cu a!e#ărat)ericirea> /n realitate? cei ai ulţi oaeni 'i consuă cea ai areparte !in #iaţă căutBn! )ericirea? ntr&un o! sau altul. i ei 'i&ar !orica )ericirea lor să )ie peranentă. O caută n ulte !irecţii D n relaţii? ncarieră? n cB'ti(area -anilor? n se@? n citirea cărţilor? n )ile? n a -eaalcool? a lua !ro(uri? a ie'i să ia asa n ora'? a )ace cupărături? aa#ea -răcăinte? n a o-ţine puterea? popularitatea sau )aia.Acestea toate se a)lă esenţialente n e@teriorul oului? ceea ce l )acesă crea!ă că )ericirea poate )i (ăsită n luea e@terioară. ,ste posi-il ca pentru o scurtă perioa!ă unii să sită că auo-ţinut ceea ce au urărit? !ar !upă o clipă acest siţăBnt !ispare.Atunci cBn! se a=un(e la o oarecare ulţuire !atorată unor lucruri !ine@terior? ea nu !ăinuie ult tip D 'i n aceasta constă pro-lea. *aicurBn! sau ai tBr$iu a#e ne#oie !e altce#a. Tre-uie (ăsită o altăsursă !e )ericire. *intea o-ose'te !e ceea ce pose!ă 'i !in nou ouleste !e$aă(it? sau site că i lipse'te ce#a. Se a!resea$ă ereu luii n căutare !e ce#a nou. 5acă ceea ce ne&a pro!us -ucurie a )ost oa'ină nouă? atunci !upă un an -ucuria se stin(e? pentru că acua'ina este un o!el n#ec%it? care nu ai !ă satis)acţie. Acela'i lucruse petrece n ca$ul relaţiilor? al carierelor? acela'i lucru n pri#inţa!istracţiilor 'i !e )apt? n tot ceea ce pot !o-Bn!i -anii 'i n toate a'a&$isele EtrăiriE ale #ieţii. 2  | P a g e   Ne&a putea pune? prin urare? ntre-area: e@istă n lue #reo-ucurie sau )ericire care să nu se sc%i-e 'i care să !ăinuie nperanenţă> Ce#a !inăuntrul nostru ar putea răspun!e: 5a? aseenea)ericire ar )i posi-ilă !acă lucrurile ar )i alt)el. 5acă a' o-ţine aceaa#ansare. 5acă a' scăpa !e #reo !ouă$eci !e Filo(rae. !oar !acă a'putea (ăsi oul potri#it. /nsă luea nu se a!aptea$ă la ceea ce ne!ori noi D 'i a=un(e !in nou pe acela'i #ec%i palier al neulţuirii. Ne&a putea pune !e aseenea urătoarea ntre-are: sunteoare n curs !e a ne căuta )ericirea ntr&o !irecţie (re'ită> Iar pentru arăspun!e ar tre-ui ai ntBi să răspun!e la altă ntre-are: cine 'i cesunt eu> Un leu !in !e'ert a!us ntr&o cu'că la un circ nu ne !ăposi-ilitatea să luă cuno'tinţă !e a!e#ăratul potenţial al anialului.Luaţi un pe'te !e apă !ulce 'i !uceţi&l n are. Cre!eţi ca pe'tele #asupra#ieţui> Priul se #a siţi nteniţat 'i #a su)eri? celălalt #a piericu si(uranţă. Aceasta pentru că )iecare creatură? prin nsă'i natura ei?are cerinţe speci)ice. 5ar nouă oaenilor? care ne sunt cerinţelespeci)ice> Ne cunoa'te oare propria natură> Nuai !acă a nţele(ecine 'i ce sunte a putea 'ti ce anue ne&ar putea ulţui. ,steposi-il ca noi să ne n'elă asupra a!e#ăratei noastre naturi> ,steposi-il ca aceasta să )ie cau$a pentru care ne este iposi-il să )i)ericiţi pentru ult tip>  O concepţie spirituală asupra lumii.  5e'i )iinţele oene'ti sunt alcătuite !in aterie? ele ai au 'i altecoponente: entală? eoţională 'i spirituală. Pentru a nţele(e ce sunt'i a&'i pune n #aloare ntre(ul lor potenţial? oaenii tre-uie să&'i!e$#olte !in plin toate coponentele lor. Aceste patru aspecte ale naturiioene'ti pot )i aseuite celor patru roţi ale unei a'ini. 5acă una !inele este !e$u)lată? a'ina nu er(e -ine. *ulţi oaeni 'i consacrăulţie !e tip 'i !e ener(ie !e$#oltării naturii lor )i$ice? entale 'ieoţionale. A!esea o !e$#oltă pe una !in ele n !etrientul celorlalte!ouă. 5ar )oarte puţini oaeni -ănuiesc ăcar e@istenţa arelui lorpotenţial spiritual. 5e )apt? ulţi nu au #reo i!ee nici !acă acestae@istă. Secretul unei e@istenţe pline !e ie$ se a)lă n !e$#oltarea acestei!iensiuni spirituale. 5ar pentru a o reali$a? tre-uie să ne sc%i-ăpropria orientare. Această nouă orientare? către spiritualitate? ne #a o)eri 3  | P a g e  o nouă perspecti#ă? cea spirituală. Aceasta #a a#ea nrBurire asupra)elului n care reacţionă la lue. Aceasta ne #a a=uta să ne re!e)inio!ul !e a-or!are a #ieţii coti!iene? a #alorilor 'i a priorităţilor noastreGiar reali$Bn! aceasta? #o o-ţine o ia(ine ai a!e#ărată a cine 'i cesunte. A#Bn! o concepţie spirituală asupra luii? ne #o nţele(e ai-ine propria noastră natură 'i arele ei potenţial. /nţele(erea ne #a o)eriapoi c%eia pentru o )ericire ai pro)un!ă 'i ai constantă? o)erin!u&neaccesul la o #iaţă ai ec%ili-rată 'i ai !eplină. 5upă cu pe'telui ieste necesară apa curată pentru a trai? iar leului pentru a&i er(e -ine i este necesară li-ertatea n săl-ăticie? la )el 'i )iinţelor oene'ti? pentrua )i n stare -ună 'i pentru a&'i !e$#olta pe !eplin potenţialul? le estenecesară %rana spirituală 'i o #iaţă spirituală. C%eia )ericirii constă nrea!ucerea spiritualităţii n e@istenţa noastră. taina unei #ieţi )ericite?lipsite !e (ri=i 'i plinite? constă n a trans)ora e#oluţia noastrăspirituală ntr&o prioritate a-solută.  Ţintele dorinţei.  Principala noastră !i)icultate n a !e#eni con'tienţi !e ne#oianoastră !e spiritualitate constă n )aptul că sunte atBt !e capti#aţi !elue 'i !e o-iectele ei? ncBt intea noastră nu ai are tip sau loc na(en!a ei pentru a se preocupa !e niic altce#a. Aseenea unui !op !eplută aruncat pe are? intea rătăce'te !e pe un #al !e ipresiisen$oriale pe un altul. Aseenea unei aiuţe? ea nu este nicio!atălini'tită. *intea este cu totul capti#ată !e ceea ce e@perientea$ă ne@teriorul ei. 8iecare por al ei este saturat !e plăceri ale siţurilor. ,ste-o-ar!ată !e #isuri 'i !e posi-ilităţi? pătrunsă !e )ă(ă!uinţele luii. Ne ncetata acti#itate entală a e(ourilor noastre )ocali$ate asupralor nsele se re)lectă n acapararea noastră !e ceea ce socoti că neaparţine nouă D )ailie? prietenii? carieră 'i posesiuni. 5ar !acă niic!in toate acestea nu ne aparţine !e )apt> ti că atunci cBn! uri?nici unele !in acestea nu ne nsoţesc. Cu toţii 'ti că niic !in aceastălue nu a nsoţit pe cine#a !incolo !e oarte 'i că nu o #a putea )ace#reo!ată. toţi 'ti că #a tre-ui să ne lăsă aici corpulG lăsă n uranoastră toate coorile pe care le&a a!unat. Le spune a!io celor pecare i&a iu-it. 8ie că ne place sau nu? tot ceea ce pri#e'te luea )i$icătre-uie a-an!onat n oentul orţii. Noi 'ti toate acesteaG !ar !acă atunci cBn! #a sosi oartea ne#o !a seaa că a )ost n'elaţi? că ceea ce cre!ea a )i real nu a )ost 4  | P a g e

Untitled

Nov 2, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks