Documents

Bazele statului

Description
Notiuni generale cu privire la stat
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Statul este o oganizatie politic ă -  politica se organizează intr  -un stat  Monopol  -(conduce unul) Drept exclusiv al cuiva, de obicei al statului, de a dispune de ceva, de a efectua ceva; dominație într  -un domeniu, într-una sau mai multe ramuri economice  Forta de constringere    –   doar statul are puterea si dreptul de a implimenta legi care trebuie resectate de catre populatie in caz contrar statul ne pedepseste prin anumite reguli . Stat de drept     –   RM se caracterizeaza ca stat de drept prin constitutie (lege a supremă a statului), prin dreptul la vot (libertatea de alegere care nu poate fi influentată)    Pluralism politic -partide Elementele difinitorii ale statului -  populatia fromata din cetățeni ai republicii, cetățeni străini și apatriți (cei care au imigrat î n RM sau dezis de cetățenia statului său însă nu pot avea încă cetățenia RM) nu au cetățenia a nici unui stat.   Divizarea puterilor in stat 1.    Legislativă aparține parlamentului (adoptă legile și pune în discuâie modificările ulteriore a legislației)(eleborarea și aplicare drepturilo) 2.    Executivă - legile se execută de către guver prin ministerele sale (la moment avem 9 ministere)care pun executare legileși verifică executarea acestora (funcție îndeplinită de  primministru) 3.   În caz că nu sunt executate normele jur  idice apare    puterea judecătorească  prin hotărîrea instanței de judeată  persoana găsită vinovată este pedepsită, persoanei nevinovată i se va aduce despăgubiri spre exemplu.    Nu parlamentul formează aceste legi la ei vin proiectele de lege de la ministere . Elementele statului: 2. teritoriul  –    delimitarea statului de alte state, teritoriul este format din sol, subsol, ape teritorile/subterane, aerul Principiul funcționării și apărării organului de stat :  -  principiul legalității tot ceea ce se face în cadrul unui stat se face după o anumită ordine, lege -democratismului  –   tot ceea ce se face pentru popor Suntem un stat la care monahia e la putere, nu suntem un stat totalitar -  principiul separației   Teorii de formare a statului Marea Britanie este una dintre ță rile care are Forma de stat  –este o categorie complexă ce det mod de org a societății într- un anumit stat. În toate țările lumii există 3  tipuri de forme de stat și anume : 1.   Forma de guvernamînt Carcterizeaz ă    posibilitatea de formare și organizarea a organelor statului, în special se ea caracteristica între organului legislativ si al organului executiv inclusiv șeful statului în urma acestor relații se stabilește și forma de guvernamânt. La rîndus său noi avem   următoarele forme de guvernamînt:   1.1    Monahia   forma de guvernamânt, în care puterea supremă aparține unei singure persoane, în preznet avem state ale lumii în care există monahie unde regele conduce cu țara respectivă, coordonează întreg procesul organizato ric. M este de 4 tipuri   1.1.1.absolută    –     parlamentul și monahul sunt limitați la egalitate 1.1.2 constituțională   (Limitată)  atu nci când prin constituție i se limitează monahului anumite atribuții la funcționarea statului. Marea Britanie este una din țările  care are monahie constituțională limitată, în care monahul nu este cel ce dirijează statul repectiv , are anumite criterii de dirijare a  statului care sunt prevăzute direct prin constituție dar de fapt nu conduce statul, este mai mult un simbol al statului . În Marea Britanie monahul este întreținut de către bugetul național , iar în alte țări sunt întreținuți de către populația țării atunci eu au venituri din afaceri. - dualistă  -  parlamentară   1.2    Republică   1.2.1    Parlamentară  alegerea parlamentul de către cetățeni  1.2.2    P  rezidențială   alegerea președintelor de către cetățeni   2.   Structura de stat  –    caracterizează organizarea puterii ăn teritoriu    2.1   unitare sau simple   este RM ca exemplu, adică avem osingură constituție, cetățenie, avem un singur rînd de organe care guvernează Rm adică un parlament, un guvern, un singur sistem judecătoresc etc. Ca exemplu de state unitare putem menționa: România, Bulgaria, Suedia, Itali a. Estea cea mai răspândită formă de stat. (Îmbinarea a două categorii de cetățenie ne demonstrează că suntem federație )   2.2   complexe sau federative  –   statul compus din mai multe entități, unități statale.   Confederație –    Uniune de state sau de unități teritori ale autonome ori independente, având anumite organe centrale ale puterii de stat în comun (parlament, guvern, șef de stat etc.)   Confideraâia este formată pentru atingerea unor scopuri.   3.   Regimul politic  –    modul stabilirii anumitor reguli în stat    3.1    Autocratic    atunci cînd  puterea de stat este exercitată de către o persoană sau un grup de persoane prin metode dictoriale,  prin negarea drepturilor și libertății individuale ale omului , în măsura în care acestea sunt prevăzute în legislația statului respectiv. (ex Coreea de Nord)   3.2   Democratic Statul în care democrația este la putere.Omul este liber în stat are dreptul la opinie, etnie ...   Tema 2 Originea și esența dreptului Omul ca ființă socială are nevoie să trăiască într  -o comunitate de oameni. Însă pentru a trăi în comunitatea dată, pentru a trăi liber, întro anumită armonie , trebuie să respecte anumite reguli.   Analiza definiției dreptului  Dreptul  –    este un ansamblu de reguli generare și obligatorii de conduită , care sunt create , adoptate și asigurate de către stat, a cărui scopul constituie organizarea și gestionarea valorilor sociale. este un ansamblu de reguli  generare și obligatorii   de conduită –    adică  pentru toți indiferent de rasă, etnie, sex, religie etc. Presupune că tot âi trbuie să fie egali în fața legii. Neștirea legii nu te iscutește de pedeapsă. Termeni Comunitatea   reprezintă un grup de oameni care împart interese, credințe sau norme de viață comune  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks