Documents

Bazele Statului Si Dreptului

Description
Prima forma de organizare a fost numita hoarda. A doua forma este ginta: prima forma este ginta matriarhala ( dupa mama), a doua ginta patrialhala. Tribul si uniunia de trib se formeaza prinele organe de conducere. In legislatia RM este definit in sens larg si in sens restrins. In sensul larg al cuvintului statul este organizatorul principal al activitatii unei societati umane care stabileste reguli generale si obligatorii de conduita, garanteaza aplicarea acestor reguli si in caz de necesitate
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Prima forma de organizare a fost numita hoarda. A doua forma este ginta: prima forma este ginta matriarhala (dupa mama), a doua ginta patrialhala.Tribul si uniunia de trib se formeaza prinele organe de conducere.In legislatia RM este definit in sens larg si in sens restrins.In sensul larg al cuvintului statul este organizatorul principal al activitatii unei societati umane care stabilestereguli generale si obligatorii de conduita, garanteaza aplicarea acestor reguli si in caz de necesitate rezolvalitigiile sau problemele ce apar in societate.In sens restrins si concret statul reprezinta ansamblul autoritatilor publice care ne asigura guvernarea (organelestatului).2. Caracteristicile definitorii ale staluluiPurerea politica care se manifesta prin diverse forme ale activitatii statului1) Activitatea legislativa Guvernul2) Activitatea executiva - Primariea3) Atributiile judecatoresti - JuridictionaleOrganizarea administrativ teritoriala a populatiei. In urma acestei organizari apare o legatura intre stat si cei celocuesc pe teritoriul ei avind ca criteriu domiciliu.3. Elaborarea si aplicarea dreptului.Este mecanismul si mijlocul organizarii aparatului de stat prin intermediul caruia statul isi realizeaza functiilesale. In acest sens vointa statului este exprimata prin legi.Suveranitatea de stat - acest element face legatura dintre stat si cetateni, dintre stat si alte state. Ea exprima faptulca puterea de stat isi extinde autoritatea si se exercita asupra unii populatii locuita pe un anumit teritoriu si nicioalta putere publica nu este superioara puterii statului. Suveranitatea are si o latura externa exprimata prinindependenta. Independenta exprima faptul ca nici o putere a unui stat strain nu poate influenta puterea statuluiRM.Statul de drept:1) Se intemeeaza si functioneaza in baza legii supreme.2) Existenta unui larg sistem de dreptui si libertati cetatenesti garantate de constitutie.3) Se aplica in practica si se respecta principiul separatiei puterilor in stat.4) Exista o delimitare clara intre institutiile si atributiile statului.Elementele definitorii ale statului:1) Populatia - reprezinta elementul demografic al statului. Cei ce locuesc pe teritoriul RM au fata de acestteritoriu: Calitatea de cetatean, calitatea de cetatean strain, calitatea de apatrib.2) Teritoriul - Constitue factorul material, spatiul in limitele caruia se creaeaza si functioneaza statul. TeritoriulRM cuprinde solul, subsolul si coloana de aie deasupra teritoriul RM.Functiile teritoriile:Pentru a delimita statul nostru de alte state.Este limita pina unde se aplica legea RM.Prin intermediul teritoriului sunt stabilite legaturile cu cei care locuesc.Puterea politica - este un atribit al statului care se echivaleaza cu forta.Puterea detine monopolul constringerii de stat.Puterea statului este suverana.   Principiile organizarii statuluiSeparatia si colaborarea puterilor in stat.Principiul democratismului - puterea apartine poporului si statul se guverneaza prin popor.Principiul legalitatii - toate activitatile in societate trebue sa fie conforme cu legislatia RM.Teoriile privind geneza aparitiei statului:Toriea teologica ( teografica) -- adeptii acestei teorii considera ca statul este creatia diminutatii iar sefol statuluieste trimisul lui dumnezeu pe pamint.Patriarhala -- statul isi trage aparitia de la familie sau este o prelungire a familiei.Patrimoniala -- adeptii acestei teorii considera ca statul sa format ca rezultat a aperitiei proprietatii private asuprapamintului.Violentei -- adeptii acestei teorii atribue violentei si cotropirilor rolul decisiv in aparitia claselor sociale si astatului.Organica ( biologica) -- sustinatori acestei teorii afirma ca statul este un organism social compus din oameni totastfel precum organismul animal este compus din celule.Teoriea rasiala -- porneste de la ideea inegalitatii raselor si a dominatiei raselor superioare specifice epociimaxist leniniste.Teoriea psihologica -- adeptii acestei teorii considera ca in ori ce societate exista doua categorii de oameni: ceice din punct de vedere psihologic au capacitati de conducere si cei ce sunt lasati condusi.Teoriea contractualista -- adeptii acestei teorii considera ca statul este o intelegere dintew oameni cu scopul dealocui impreuna.Forma de stat:Forma de stat reprezinta o categorie complexa ce determina modul de organizare si continutul puterii.Ea se caracrerizeaza prin 3 elemente de baza:1) Prin forma de guvernamint2) Prin structura de stat3) Prin regimul politicDin punct de vedere statele se impart in monarhii si republici.Monarhice - puterea in stat este in minile unii persoane sau grup de persoane.Monarhiea absoluta - arabia saudita, emeratele arabe, guineea, pman, sfintul scaoo ( vatican).Monarhiea constitutionala ( limitata) - belgia, marea britatie , luxemburga etc.Monarhiea parlamentala contemporana - este o monarhie simbolica specifica: spania, anglia, sf. luciea, etc.Republica - este o forma de guvernamint in care puterea suprema apartine unui organ ales pe termen limitat.Republicile se impart in parlamentale si prezidentiale.Republica parlamentara -- este fie ca seful statului lipseste in totalitate fie este ales de catre parlament.Republica prezidentiala -- seful statului este ales in mod direct de catre cetateni prin vot egal direct secret si liberexprimat fie indirect prin circumscriptii electorale.Din pinct de vedere al structurii de stat statele se impart in state unitare ( simple) si state fererative ( compuse).  statul simplu se caracterizeaza prin faptul ca nu seafla intr-o uniunie cu alte state isi pasteeaza suveranitateaproprie participind independent la voata internationala si relatiile dintre alte state. Exista o singura constitutie, unsingur set de legi, o singura cetatenie.Stat federativ este compus din doua sau mai multe unitati statal.Confederatia constitue o asociatie de state independente formate din considerente economice si independentecare nu da nastere unui stat nou ca subect de drept national.Din punct de vedere a regimului politic statele se impatr in: democratice si autoritate.Tema: Dispozitii generale privind srcinea si esenta dreptuluiDreptul poate fi definit ca un ansambu de regului de conduita generale si obligatorii adoptate si asigurate de stat.Reguli al caror scop il constitue organizarea si disciplinarea activitatii umane, reguli care sunt puse in aplicareprin forta de constringere a statului.Functiile dreptului:Functia de imstitutionalizare a organizarii social-politice.Functia de conservare aparare si garantare a valorilor fundamentale ale societatii.Functia de conducere a societatii.Functia informativa a societatoi.Functia educativa.Norma juridica ( de drept).Norma juridica poate fi definita ca fiind doar acea norma sociala care contine o regula de conduita stabilita siautorizata de catre stat, menita sa reglementeze cele mai importante domenii sociale si aplicata in caz denecesitate prin forta de constringere a statului.Structura normei juridice:1) Ipoteza - este elementul prin care se determina cercul de persoane careea ii este prescrisa regula.2) Dispozitia - consta insa regula de conduita3) Sanctiunia - consta in pedeapsa pe care o prevede legiitorul in caz de nerespectare a dispozitie.Izvoarele dreptului.Izvorul de drept este forma de exprimare a normelor juridice si modalitatea principala prin care dreptul devinecunoscut tuturor cetatenilor.1) Obiceiul juridic2) Practica judecatoreasca (jurisprudenta) - toate hotaririle judecatoresti emise de instantele de judecata.3) Stiinta juridica (doctrina) - cuprinde analizele si interpretarile pecare oameni de specialotate le dau fenomenul juridic.4) Contractul normativ - in RM se aplica ca contract normativ doar contractul colectiv de munca.  5) Actul normativ juridic - poate fi definit ca fiind izvorul de drept creat de organele autoritatii publice, izvor cecontine reguli generale si obligatorii acaror aplicare la nevoie este asigurata de forta de constringere a statului,este izvorul cel mai principal al RM.Actele normativ juridice se clasifica in: legi care la rindul lor se impart in 3 tipuri.a) constitutional care ocupa primul loc in erarhie si reglamenteaza cele mai importante domenii ale statului seadopta cu o majoritata de voturi ( 2/3 din nr. celor alesi de catre popor).b) organice - sunt cele care reglementeaza organizarea si atributiile unor organe ale statului, electoral etc. Seadopta cu o majoritate absoluta de voturi 50 + 1 din nr total de deputati alesi.c) ordinare - sunt toate celelalte legi ce reglamenteaza cele mai variate relatii sociale.Acte normative subordonate legilor.Hotaririle parlamentului, guvernului, decretele presedintelui, actele emise de organele administratiei publicelocale.Principiile de dreptPrincipiile drepului sunt niste reguli de maxima generalitate care sentetizeaza experienta sociala si asiguraechilibrul dintre respectarea regulilor si indeplinirea obligatiilor.Sistemul de drept in RM este impartit in 2 mari subsisteme:1) Subsistemul dreptului public (subectii de drept se afla pe pozitie de subordonare) din aceasta subramura facparte:a) ramura dreptului constitutionalb) administrativc) penal2) Subsistemul dreptului privat - din care fac parte urmatoarele ramuri:Dreptul civil, familiei, muncii, comercial, locativ etc.Subectii de drept se afla pe pozitie de egalitate juridica.Principiile dreptului se impart in: principii generale care sunt specifice tuturor ramurilor de drept si principiiramurale specifice fiecare ramure imparte.Principiile fundamentale sunt:1) Asigurarea bazelor legale de functionarea statului - el constitue premiza existentei statului de drept deoarececaracteristica fundamentala a unui stat de drep o constitue cucerire pe baza legala a puterii si-apoi exercitareaacestei puteri in limitele legii.2) Principiul egalitatii si libertatiiCa fundamente ale vietii sociale in societate nu poate exista egalitate decit intre oamenii liberi, iar libertateapriveste capacitatea oamenilor de a actiona liber prin exercitarea drepturolor proprii. Libertatea este una singuraiar formele ei de manifestare sunt numeroase si le corespund diverse drepturi ale individului cum ar fi: libertateade opinie, de miscare, exprimare, religioasa etc.Principiul responsabilitatii sociale al indivizilorResponsabilitatea insoteste libertatea dar trebue o darcatie neta intre ele. Avind libertate indiferent de forma sa deexprimare noi trebue sa avem un comportament adecvat in primul rind fata de noi insune si fata de societate ingeneralPrincipiul etitatii si justitiei.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks