Documents

Bazele Statului Si Dreptului - Curs.[Conspecte.md]

Description
prezentare
Categories
Published
of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BA ZELE STATULUI ŞI DREPTULUI Autor: Liliana Budevici  –  PuiuConf. univ.interimar, dr.  –Catedra “Drept şi activitate vamală” -UCCM  Apariţia şi esenţa statului   Statul a apărut cu aproape şase milenii în urmă în Orientul antic (Egipt, Babilon, China, India)   Forme de convieţuire:  Hoarda  Ginta (matriarhală, patriarhală)  Tribul Apariţia statului este, rezultatul unor prefaceri social istorice. În sens larg , prin stat , înţelegem o societate organizată având o conducere autonomă (suverană în raport cu alte puteri). În sens restrâns , prin stat înţelegem un sistem organizaţional care realizează conducerea politică a societăţii, deţinând în acest scop monopolul creării şi aplicării dreptului. Statul se caracterizează prin câteva elemente sau dimensiuni istorice şi politice, cumulate calitativ. Acestea stau la baza oricărui stat şi fără ele statul este de neconceput. Printre acestea: teritoriul, naţiunea, autoritatea (puterea) politică exclusivă sau suveranitatea. Teritoriul este dimensiunea materială a statului şi cuprinde solul, subsolul, apele şi coloana de aer. Teritoriului statului îi sunt specifice următoarele caractere juridice: inalienabilitatea (art.3, al.1 din legea supremă a Republicii Moldova) şi indivizibilitatea (art.1, al . 1 din Constituţia RM).  Populaţia constituie dimensiunea demografică, psihologică şi spirituală a statului. Cei ce locuiesc pe un teritoriu delimitat de frontiere şi sunt supuşi aceleaşi puteri pot avea faţă de această putere ori calitatea de cetăţean de membru al statului respectiv, ori calitatea de străin ( persoană având altă cetăţenie, decât cea a statului în care locuieşte), ori pe cea de apatrid  (persoană care nu este cetăţean al Republicii Moldova şi nici cetăţean al unui alt stat) –  Legea Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 –  XIV din 02.06.2000.   TEMA I. TEORIA GENERALĂ A STATULUI   Suveranitatea constituie cel mai caracteristic element specific statului. Puterea este un fenomen legat de autoritate, care se caracterizează prin: posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voinţei supreme, de a comanda, de a da ordine şi necesitatea de a se supune acestei comenzi. Prin urmare, autoritatea presupune coordonare, comandă şi supunere. Ea are două laturi:  Internă (priveşte puterea sa de comandă în interior şi se concretizează în elaborarea unor norme cu caracter general  –obligatoriu şi în urmărirea aplicării lor în practica socială (realizarea ordinii de drept).  Externă(priveşte comportamentul statului, în societatea naţiunilor, raporturile sale cu alte state. Această latură mai este denumită şi independenţa puterii sau neatârnarea acesteia (conform opiniei lui C. Noica, op.cit., p.240).FORMA STATULUI Forma de stat reprezintă o categorie complexă care determină modul de organizare, conţinutul puterii, structura internă şi ex ter nă a acestei puteri.Elementele componente ale formei de stat sunt:  forma e guvernământ;  structura de stat;  regimul politic. Forma de guvernământ  caracterizează modalitatea de formare şi organizare a organelor statului, caracteristicile şi principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea şi, în special, dintre organul legiuitor şi organele executive, inclusiv şeful statului. Din punct de vedere al formei de guvernământ statele se împart în:  Monarhii (absolute, limitate, parlamementare contemporane)  Republici (parlamentare, prezidenţiale)    Structura de stat  caracterizează organizarea puterii în teritoriu. După structura de stat diferenţiem:  state simple sau unitare;  state compuse (complexe) sau federative. Uniunea personală reprezintă o uniune a două sau mai multor state, care, păstrându - şi suveranitatea şi independenţa desemnează un şef de stat comun (de regulă un monarh). Astfel de uniuni personale au existat în Olanda şi Luxemurg (1815 - 1890), Anglia şi Hanovra (1714- 1837), Danemarca şi Islanda (1918 -1944)  Uniunea real ă este o asociaţie de state mult mai puternică decât uniunea personală. În cadrul ei, pe lângă şeful statului, există şi alte organe de stat, comune. Uniuni reale cunoscute în istorie sunt: Suedia şi Norvegia (1815 -1905), Principatele Unite- Muntenia şi Moldova (1859 - 1862) care iniţial au constituit o uniune personală, fiind transformată între anii 1864 în uniune reală care a dus la formarea statului unitar român. Confederaţia constituie o asociaţie de state independente, formată din considerente economice şi politice atât de ordin intern, cât şi de ordin extern, care nu dă naştere unui stat nou, ca subiect de drept internaţional. Drept exemplu enumerăm: Confederaţia Statelor americane (1776 -1787), Confederaţia Germană (1815 -1871).   Regimul politic  include ansamblul metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii, ansamblu care vizează atât raporturile dintre stat şi individ, cât şi modul în care statul concret asigură şi garantează drepturile subiective. Din punct de vedere al regimului politic distingem două categorii de state:  state cu regim politic democratic;  state cu regim politic autocratic (totalitare).   MECANISMUL DE STAT Aparatul statului reprezintă un sistem de organe ale statului, prin intermediul cărora se realizează puterea de stat, fiind un mijloc organizatoric foarte important. Funcţiile de bază ale statului sunt:   funcţia legislativă - adoptarea regulilor generale;   funcţia executivă - aplicarea în practică a actelor legislative;   funcţia jurisdicţională - rezolvarea litigiilor care apar în procesul aplicării legilor.   Exercitării fiecărei funcţii îi corespunde o „putere : puterea legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească. Fiecare putere este încredinţată unor organe distincte : puterea legislativă -parlamentului, puterea executivă - şefului statului şi guvernului, puterea judecătorească -organelor  judecătoreşti.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks