Documents

Bazele stiintei politice

Description
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ CONSTANłA Specializarea: ADMINISTRAłIE PUBLICĂ Disciplina: BAZELE ŞTIINłEI POLITICE ANUL II ZI, FR, ID BAZELE ŞTIINłEI POLITICE I. INTRODUCERE Interesul crescând pentru politică din lumea occidentală democratică s-a extins şi în Ńările Europei centrale şi de sud-est, începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, când în această zonă a continentului s-a produs marea schimbare de la regimurile totalitare comuniste la o so
Categories
Published
of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    1 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ CONSTANłASpecializarea: ADMINISTRAłIE PUBLICĂDisciplina: BAZELE ŞTIINłEI POLITICEANUL II ZI, FR, IDBAZELE ŞTIINłEI POLITICEI. INTRODUCERE Interesul crescând pentru politică din lumea occidentală democratică s-aextins şi în Ńările Europei centrale şi de sud-est, începând cu ultimul deceniu alsecolului trecut, când în această zonă a continentului s-a produs marea schimbarede la regimurile totalitare comuniste la o societate întemeiată pe statul de drept şi pe pluripartidism.În perioada de tranziŃie, când se petrec mari prefaceri structurale şiinstituŃionale, inclusiv pe planul conştiinŃei sociale şi al mentalităŃilor, o pregătirespecială în domeniul ştiinŃelor politice a tineretului studios este imperativ necesar, pentru că nici o democraŃie autentică nu poate funcŃiona decât având ca suportcetăŃeni capabili să-şi manifeste opŃiunile politice în cunoştinŃă de cauză, să creezeo opinie publică critică şi exigentă, sensibilă la orice încălcare a drepturilor şilibertăŃilor publice, a bunei funcŃionării a statului de drept şi constituŃionalităŃiivieŃii politice. II. SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune, aşadar, să introducă pe student în esenŃa politologiei, să-lfamiliarizeze cu problemele sistemului politic şi ale puterii politice, să-l înarmezecu cunoaşterea principalelor ideologii şi doctrine politice istoriceşte constituite,învăŃându-l să aprofundeze valorile politice fundamentale ale lumii civilizate.Pe acest fond ideatic, cursul va prezenta şi analiza, în îmbinarea lor funcŃională, principalele instituŃii politice create de societate: statul, şeful statului,    2 guvernul, parlamentul, partidele politice. Se va stărui, de asemenea, asupra culturiişi conştiinŃei politice – condiŃie a atitudinii participative cetăŃeneşti. III. OBIECTIVE CARE TREBUIE ATINSE DE STUDENT DUPĂSTUDIEREA ŞI APROFUNDAREA DISCIPLINEI 1. Să-şi însuşească cunoştinŃele fundamentale ale ştiinŃei politice în vederea promovării formei de evaluare finală.2. Să se deprindă a defini şi explica noŃiunile de bază cu care operează politologia, cum sunt: politic şi politică, putere politică, sistem politic, stat dedrept, legitimitate politică, separaŃia puterilor, prerogative şi responsabilitate, pluripartidism şi regim parlamentar etc.3. Să argumenteze, apelând la exemplele rezultate din studiul bibliografic,superioritatea sistemului politic întemeiat pe principii democratice: separaŃia puterilor în stat, pluripartidism, reglementarea constituŃională a drepturilor şiobligaŃiilor cetăŃeneşti, responsabilitatea demnitarului şi funcŃionarului public,controlul societăŃii civile.   4. Să formeze la viitorul funcŃionar administrativ convingerea cu privire lamisiunea sa fundamentală: servirea binelui public, în climatul prielnic al domnieilegii şi existenŃei instituŃiilor democratice.    3 IV. SINTEZA CURSULUICUPRINS I. Introducere în studiul politologieiII. Sistemul politicIII. Statul-instituŃie fundamentală a sistemului politicIV. Puterea politică. ConŃinut, trăsăturiV. InstituŃia politică executivă. GuvernulVI. InstituŃia şefului statuluiVII. InstituŃia politică legislativă. ParlamentulVIII. Partidele politiceIX. Cultura politicăX. Ideologia politicăXI. Doctrine politiceXII. DemocraŃia politicăXIII. Regimurile politice    4  I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL POLITOLOGIEICONłINUTUL CURSULUI1. ApariŃia şi evoluŃia ştiinŃei politice2. Obiectul de studiu al politologiei3. Locul politologiei în sistemul ştiinŃelor sociale şi politice4. FuncŃiile politologiei1. APARIłIA ŞI EVOLUłIA ŞTIINłEI POLITICE În România, 100 de ani de bipartidism, pluripartidism şi totalitarism,începând din secolul al XIX-lea, a provocat interesul legitim pentru politică. Încădin cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupaŃi de cunoaşterea şi studiereasocietăŃii, a cadrului în care ei trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. De aceeasocietatea a fost analizată atât în ansamblul ei, ca întreg, cât şi în domeniile şi părŃile care o compun.Una dintre ştiinŃele care se preocupă de dezvoltarea şi organizarea societăŃii,de procesele din interiorul unei asemenea entităŃi este politologia.Primele elemente ale gândirii social-politice apar încă din antichitate.Etimologic, cuvântul „politologie” vine de la  polis - stat, cetate şi logos - ştiinŃă,adică ştiinŃa despre stat, despre putere. De-a lungul vremii, noŃiunea a îmbrăcatdiferite accepŃiuni cum ar fi: ştiinŃa şi arta de a guverna; forma de organizare asocietăŃii; activitatea grupurilor sociale (partidelor). Denumirea nouă de politologiea apărut abia în 1954.   Atât în antichitate cât şi în feudalism, între ştiinŃele care studiau societateanu exista o individualizare, drept urmare, elemente, cunoştinŃe despre societate vor fi nediferenŃiate, se vor intersecta cu cele economice, sociale sau religioase.Disocierea politologiei, individualizarea ei ca ştiinŃă de sine stătătoare aînceput abia la mijlocul sec. al XIX-lea, odată cu creşterea considerabilă a roluluişi locului politicului în domeniul cunoaşterii teoretice şi a practicii sociale.Procesul de emancipare a ştiinŃei politice s-a desfăşurat în două etape:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x