Documents

BC 04-1980

Description
Normative INCERC
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Nr.crt. Denumire BuletinulConstrucţiilor0 1 2 1.  Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului – indicativ I 20-2000,aprobat de MLPA cu ordinul nr! #$N din %0 iunie 2000 2$200& 2!Normativ privind 'undarea construcţiilor pe păm(nturi sensibile la ume)ire *proiectare,e+ecutare, e+ploatare – indicativ P -2000, aprobat de MLPA cu ordinul nr! %%%$N din #decembrie 2000 $200& %!./id privind e+ecuţia protecţiilor prin /idro'obi)are a materialelor de construcţii aparente*lemn, beton, cărămidă, piatră naturală i arti'icială – indicativ .1 0%0-&, aprobat deMLPA cu ordinul nr! &%0$N din &0 noiembrie & #$200& !Normativ privind prescripţiile 3enerale de proiectare! 4eri'icarea prin calcul a elementelor de construcţii metalice i a îmbinărilor acestora – indicativ NP 0 2-2000, aprobat deMLPA cu ordinul nr! 2#$N din 22 mai 2000 &-20$200& 5!Normativ pentru e+ploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni p(nă la &!000 4 c!a! i&!500 4 c!c! – indicativ I $2--200&, aprobat de MLPL cu ordinul nr! &606 din 2noiembrie 200& 2$2002 6!7od de practică pentru e+ecuţia elementelor pre'abricate din beton, beton armat i beton precomprimat – indicativ N1 0&%-02, aprobat prin ordinul MLPL nr! 5& din 26 martie20002 #$2002 !Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale,a3ro)oote/nice i industriale – indicativ P &00-&2! 8etalierea parametrilor de calcul k   s si T  c  la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale – indicativ NP 055-200&, aprobat prinordinul MLPL nr! #% din 22 mai 2002 $2002 #!9peci'icaţie te/nică privind cerinţe i criterii de per'ormanţă pentru ancorarea în beton cusisteme mecanice i metode de încercare – indicativ 9 0 %$200&, aprobat prin ordinulMLPL nr! &620 din 2 noiembrie 200& &2$2002 !9peci'icaţie te/nică privind ancorarea armăturilor cu răini sintetice la lucrările deconsolidare a elementelor i structurilor din beton armat – proiectare i e+ecuţie – indicativ 9 0 2 $ 200&, aprobat prin ordinul MLPL nr! &62& din 2 noiembrie 200& &2$2002 &0!./id privind proiectarea i e+ecuţia lucrărilor de remediere a /idroi)olaţiilor bituminoasela acoperiurile de beton – indicativ .P 065-0&, aprobat prin ordinul MLPL nr! &62 din2 noiembrie 200& &2$2002 &&!Pro3rame de calcul pentru dimensionarea reţelelor de sprin:lere! ;eţele plane rami'icate – indicativ P7 02&-0&, aprobat prin ordinul MLPL nr! &6&6 din 2 noiembrie 200& &2$2002 &2!Normativ pentru utili)area materialelor 3eosintetice la lucrările de construcţii – indicativ NP 05-02, aprobat prin ordinul MLPL nr! &22# din % septembrie 2002 &%$2002 &%!./id de proiectare, e+ecuţie si e+ploatare a protecţiilor anticorosive pentru re)ervoare dinotel în3ropate – indicativ .P 00-02, aprobat prin ordinul MLPL nr! &5#0 din &5octombrie 2002 6$200% & !Normativ pentru proiectarea i e+ecuţia lucrărilor de i)olaţii termice la clădiri *revi)uire7&0$#2 – indicativ 7&0$0-02, aprobat prin ordinul MLPL nr! &52 din &5 octombrie2002 #$200% &5!./id privind elaborarea devi)elor la nivel de cate3orii de lucrări i obiecte de construcţii pentru investiţii reali)ate din 'onduri publice – indicativ P &$&-02, aprobat prin ordinulMLPL nr! &56# din &5 octombrie 2002 &0$200% &6!./id privind e+ecuţia lucrărilor de stopare a i3rasiei pereţilor construcţiilor, cu membranei)olatoare ri3ide – indicativ .1 0 5-02, aprobat prin ordinul MLPL nr! &  din %octombrie 2002 &%$200% &!Normativ de proiectare, e+ecuţie si e+ploatare pentru reţele termice cu conducte prei)olate – NP 02-02 *IP7 2 $200% &#!./id privind proiectarea i e+ecuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat i din )idărie – .P 0#0-0% *IN71;7-7lu<, aprobat cu ordinul nr!%0$&6!0!200% &$200 &!Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de v(rste di'erite i aconectorilor pentru lucrări de cămăuieli i superbetonări – NP 0%-0% *IN71;7 – 7lu<,aprobat cu ordinul nr! #&$&!&&!200% 2$200 20!Normativ de dimensionare a structurilor rutiere ri3ide – NP 0#&-02 *IN71;;AN9,aprobat cu ordinul nr! &&$&!&0!2002 6$200 2&!Normativ pentru e+ecutarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistemeleco'ra<e 'i+e i 3lisante – indicativ N1 0& -02 *IN71;;AN9 9!A! =ucureti, aprobat cuordinul &&#$&!&0!2002 #$200   0 1 2 22.  Normativ pentru e+ecutarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier 'luidi'iant – indicativ N1 0&5-02 *IN71;;AN9 9!A! =ucureti, aprobat de M7 cu ordinul&&$&!&0!2002 #$200 2%!./id privind proiectarea /alelor uoare cu structura metalică – .P 0#-0% *>niversitateaPolite/nică imioara, aprobat de M7 cu ordinul nr! %00 din &6!0!200% &6$200 2 !Normativ pentru veri'icarea calităţii i recepţia lucrărilor de instalaţii a'erenteconstrucţiilor – indicativ 7 56-02 *IN71;7 – =ucureti, aprobat de M7 cu ordinul nr!00 din 25!&&!2002 &-20$200 25!./id privind criteriile de per'ormanţă ale cerinţelor de calitate con'orm le3ii nr! &0$&5 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de ventilare-climati)are – indicativ .05#-0%, aprobat de M7 cu ordinul 02$25!&&!200% 22$200 26!./id privind criteriile de per'ormanţă ale cerinţelor de calitate con'orm le3ii nr! &0$&5 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri – indicativ . 05-0%, aprobat de M7 cu ordinul 0%$25!&&!200% 22$200 2!./id privind criteriile de per'ormanţă ale cerinţelor de calitate con'orm le3ii nr! &0$&5 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încăl)ire centrală – . 060-0%,aprobat de M7 cu ordinul nr! 0&$25!&&!200% 2%$200 2#!Normativ privind proiectarea, e+ecutarea i e+ploatarea /idroi)olaţiilor la clădiri – indicativ NP 0 0-02, aprobat de MLPL cu ordinul 60$2&!0 !200% 2 $200 2!Metodolo3ie privind ec/ilibrarea /idraulică a reţelelor termice cu apă caldă i apă'ierbinte – indicativ MP 02#-0%, aprobat de M7 cu ordinul 0 $25!&&!200% 2 $200 %0!Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere ri3ide i suple pentru stră)i – indicativ NP&&6-0 , aprobat de M7 cu ordinul &6$&5!02!2005 %$2005 %&!Normativ pentru dimensionarea straturilor de ba)ă din beton de ciment ale structurilor rutiere – indicativ NP &&&-0 , aprobat de M7 cu ordinul &$&5!02!2005 $2005 %2!7od de proiectare seismică – Partea I? Prevederi de proiectare pentru clădiri – indicativ P&00-0& $ 200 , aprobat de M7 cu ordinul #$5!0 !2005 5$2005 %%!7od de proiectare! =a)ele proiectării i acţiuni asupra construcţiilor! Acţiunea v(ntului – indicativ NP 0#2-0 , aprobat de M7 cu ordinul &65$&5!02!2005 $2005 % !Normativ pentru proiectarea, e+ecutarea, e+ploatarea, de)a'ectarea i postutili)areastaţiilor de distribuţie a carburanţilor la autove/icule – indicativ NP 00 -0%, aprobat deM7 cu ordinul & $&5!02!2005 $2005 %5!./id de proiectare privind protecţia împotriva coro)iunii a construcţiilor din oţel – indicativ .P &&&-0 , aprobat de M7 cu ordinul &% $ &5!02!2005 #-$2005 %6!Normativ pentru proiectarea structurilor de 'undare directă – indicativ NP &&2-0 , aprobatde M7 cu ordinul 25 $ 2%!02!2005 & $2005 %!./id privind elaborarea caietelor de sarcini pentru e+ecuţia lucrărilor de construcţii iinstalaţii! 7aietul I4? instalaţii interioare – indicativ .P 00-0%, aprobat de M7 cuordinul % $ & !0&!200 &#$2005 %#!9peci'icaţie te/nică privind produse din oţel utili)ate ca armaturi? cerinţe i criterii de per'ormanţă - indicativ 9 00-05, aprobat de M7 cu ordinul & $ & !&&!2005 2&$2005 %!Lista re3lementarilor te/nice în construcţii actuali)ată la data de 0&!0&!2006 &$2006 0!7ompletare la lista re3lementarilor te/nice în construcţii actuali)ata la data de 0&!0&!2006 & =is$2006 &!7od de proiectare! 1valuarea acţiunii )ăpe)ii asupra construcţiilor – indicativ 7; &-&-%$2005, aprobat de M7 cu ordinul 222#$2!&2!2005 2$2006 2!7od de proiectare! =a)ele proiectării structurilor în construcţii – indicativ 7; 0-2005,aprobat de M7 cu ordinul 22%0$2!&2!2005 2$2006 %!7od de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat – indicativ 7; 2-&-&!&-05, aprobat de M7 cu ordinul %$06!0&!2006 $2006 !Normativ privind proiectarea planeelor compuse din tablă cutată-beton *revi)uire P &% -% – indicativ P &% -200%, aprobat de M7 cu ordinul %02$&6!0!200% $2006 5!Normativ pentru proiectarea i e+ecutarea instalaţiilor electrice cu tensiuni p(nă la &000 4c!a! si &500 4 c!c! – indicativ NP I -2002, aprobat de MLPL cu ordinul&055$26!0!2002 &0$2006 6!7od de proiectare pentru structuri din )idărie – indicativ 7; 6-2006, aprobat de M7 cuordinul &&2$&!0!2006 &&$2006 !./id privind proiectarea, e+ecuţia i e+ploatarea elementelor de construcţii /idroi)olatecu materiale bituminoase i polimerice – indicativ NP 06 -02, aprobat de MLPL cuordinul 605 $ 2&!0 !200% &5$2006 #! !50!5&!  52!5%!5 !55!56!5!5#!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x