Documents

Befu AddOn

Description
bephu
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PREFAȚĂ  Motto: „Niciodată gândirea n - are alt vrăjmaș mai cumplit decât vorba, când acesta nu - i vorbă spusă și credincioasă, nimic nu arde pe ticăl o și mai mult decât răul”  I.L. Caragiale Co media „O anchetă întâmplătoare ”   stârnește râsul cu fiecare scenă sau replică. Esența comicului domnului Costel Bephu este profund realistă, decurgând   din dezvăluirea contradicției ce există între fapt și real itate. Comicul este slujit în piesa domnului Bephu de procedee realiste, multip le, care înmănunchiate dau savoare, inteligență. Faptul acesta iese în evidență în conturarea profilului moral al personajelor. Fiecare își definește caracterul în primul rând  prin situația în care este pus. Limbajul și gesturile întregesc pe deplin personalitatea fiecărui personaj.   Limbajul personajelor este un mijloc de caracterizare folosit de autor cu o distinsă măiestrie. Costel Bephu și -a adunat în piesa de teatru personaje, le- a adus pe scenă lăsându - le să se manifeste după impulsul fiecăruia. El nu - și comentează prin cuvinte proprii personajele, cum se poate face într- o operă empirică. El a găsit mijloace subtile prin care și -a pus  părerea în caracterizarea lor. Indicațiile scenice amănunțite sunt de mare folos pentru punerea în scenă    prin aceea că adâncesc și luminează portretul personajelor.  Pe alocuri, printr- o construcție abilă a f  razei, fiecăruia dintre ele. Costel Bephu a aflat și calea de a- și spune părerea despre personaje în chiar replicile ce le au. Astfel, ca o intervenție directă, dar foarte firească a autorului răsună cuvintele pe care le rostesc o parte din ele, tonul obișnuit sau exagerat, scot în evidență conținutul comediei.   Autorul a știut să creeze personaje, să conducă firele acțiunii, întreaga lui forță de creator  p usă în serviciul relevării unor situații comice. Fiecare scenă scoate în evidență realitățile timpului pe care- l trăim.   Piesa înarmează pe cititor și apoi pe spectator cu aspecte din viața cotidiană. Comicul de situație îl găsim mereu, autorul „mișcă” personajele, le dă viață și credibilitate, făcându -le atrăgătoare, sugerând schimbarea unor indivizi, autorul fiind calm, imperturbabil, diplomat în dialogul celor ce se etalează, cu anumite concepții și manifestări, cuvântul fiind cel mai sincer în exprimarea gândirii, visul cel mai mare prin care demască prostia, incultura, farisceismul.   Comedia a permis o atitudine statică față de contemporaneitate a cărei  imagine puternic retușată e construită de discursul oficial.   Autorul confirmă   marea capacitate de comunicare, de transfigurare artistică a limbii.   Atenția cititorilor este reținută nu atât de succesiunea dinamică a faptelor, întâmplărilor și de construcția srcinală a piesei, cât de limbajul plastic, de multe ori pitoresc, al personajelor și mai ales de arta cu care Costel Bephu realizează efecte neegalabile. Cultivă comicul din plin în situații dificile.   Dialogul, utilizarea figurilor de stil, tehnia punctuației, sensurile figurate, de multe ori abuzive ale cuvintelor constituie to t atâtea laturi ale măiestriei autorului. Comedia „O anchetă întâmplătoare” constituie un început destul de important pentru Costel Bephu, autor al două volume de poezii: „Erupții târzii” –    2014 și „Decantări erozive” –    2016. În lucrarea de față el recurge la o serie de situații revenosibile, obișnuite. Elementele comice dominante rămân cele  bazate pe reușita de caracterizare a personajelor, prin felul lor de a vorbi.  I zbutește totodată să scoată puternice efecte comice pe această cale. Amestecul de termeni și expresii populare, replicile, sugestează uneori ridicolul unor personaje, spoiala de cultură pe care o dețin.    prof. Valeriu Sandovici  –     Dolhești 2016  Din răsuflarea norilor și din cugetarea sublimă a vieții, o scânteie s - a aprins în mișcarea inimii mele și - am început să scriu în tăcere, o tăcere miraculoasă țesută de idei și de cuvinte –   valori. Umbra norului de gânduri s- a risipit, negura apăsării timpului a dispărut și o rază de lumină aruncă înțelepciune în arta de ascrie. O adevărată fericire, o siguranță fermă și o încredere nezdruncinată în a creea ceva. Mă zbat în a găsi cuvintele, măsor cu îndărătnicie fiecare slovă pe care- o așez cu migală pe coala albă, luând cu mine speranța reușitei, dorința de a finaliza „opera”.   Un torent zbuciumat, tiranic îmi macină intenția izbânzii dar insist cu îngdârjire pentru a finaliza un gând de mult fixat în minte și abia acum intrat în lucru.   Mă guvernează rațiunea, inspirația, speranța, în realizarea unei lumi pe scena timpului, zarurile sunt aruncare și trebuie să mă folosesc bine de ceea ce a căzut. Copleșit de preocupări am finalizat setea de creație, venită încă din copilărie.  Chipuri dulci, figuri de oamen i fericiți sau dezamăgiți, haz de necaz, toate le -am cuprins în modesta piesă de teatru, viața fiind o călătorie mai lungă sau mai scurtă, lumea însemnând o scenă, viața un act, oamenii actori, totul un teatru, rațiunea dând măsura lucrurilor...  = C.B.= 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x