Essays & Theses

Begeleid Zelfstandig leren: leren leren als hefboom

Description
Begeleid Zelfstandig leren: leren leren als hefboom
Published
of 192
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN LEREN LEREN ALS HEFBOOM  BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN Leren leren als hefboom Vincent DoncheWouter BrandtDiane JacobsPeter Van PetegemAcco Leuven / Leusden   Eerste druk  : 2003 Gepubliceerd door   Uitgeverij Acco, Brusselsestraat 153, 3000 Leuven (België) Voor Nederland  : –  Uitlevering : Centraal Boekhuis bv, Culemborg –  Correspondentie : Hamersveldseweg 86, 3833 GT Leusden Omslagontwerp : Danny Juchtmans © 2003 by Acco (Academische Coöperatieve Vennootschap cvba), Leuven (België)Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other means withoutpermission in writing from the publisher.D/2003/0543/110 NUR 846 ISBN 90-334-5179-4  Inhoud Woord voorafTen geleideIntro Als vertrekpunt: de VOEt/LL1. Een invalsdriehoek  1.1 De macrocontext: maatschappelijke tendensen en stimulansen1.1.1 Flexibiliteit op een geglobaliseerde arbeidsmarkt1.1.2 Kennisveroudering en levenslang en levensbreed leren1.1.3 (De vakoverschrijdende eindtermen)  leren leren  en levens-lang en -breed leren (LL&BL)1.2 Wetenschappelijke stimulansen: breinstudie en leerpsychologischeonderbouw1.2.1 Leuk[er] leren: verworvenheden van de breinstudie1.2.2 Leerpsychologie: verworvenheden en bekrachtigingen1.2.2.a Leertheorieën1.2.2.b Het sociaal-constructivisme1.2.2.c Leerstijlstudie1.2.3 De vakoverschrijdende eindtermen leren leren tegen die we-tenschappelijkeachtergrond1.3 Onderwijs: stimulansen vanuit kritische onvrede1.3.1 Problematisering1.3.2 Symptoombehandeling vanuit het aandachtspunt  leren leren 1.3.3  Leren leren  en/in het onderwijs 2. De krachtige leeromgeving: leren leren in de klaspraktijk  2.1 Kader: vier pijlers van vernieuwing Inhoud  5
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x