Documents

Belle de Jour - Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze.pdf

Description
Belle de Jour Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze ------------ Editura Trei, 2006 1 Prefața EU SUNT BELLE DE JOUR de Dan Sociu “Anal sex is the new black”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004, într-un web-jurnal citit zilnic de peste 15 000 de vizitatori. Proclamaţia, de fapt “descoperirea antropologică” a lui Belle a fost imediat preluată de presă şi în special de revistele glossy, intrâ
Categories
Published
of 390
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Belle de JourAventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze ------------Editura Trei, 20061  Prefa   a EU SUNT BELLE DE JOUR de Dan Sociu  “ Anal sex is the new black  ”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004, într-un web-urnal citit !ilnic de pe te 1# 000 de $i!itatori% &roclama'ia, de (apt “de coperirea antropolo)ic*” a lui Belle a (o t imediat preluat* de pre * +i în pecial de re$i tele glossy intrnd a t(el în (olclorul urban% (irma'ia e te ct e poate de arca tic*, iar o bun* parte din umorul ace teia e pierde la traducere% “.e/ul anal e te nou* mod*” ar (i cea mai bun* $ariant* în limba romn*, amu!ant* în ine, dar (ru trant* pentru cei care cuno c en ul inta)mei “ the new black  ”% oco anel a(irma cnd$a c* 'oalele ne)re $or (i $e+nic la mod*% eea ce nu-i împiedic* pe cei care tabile c trendurile * rede copere periodic )aura din macaroan*% e aici +i ironia lui Belle3 e/ul anal, e/ul în )eneral nu unt ce tiuni care 'in de trend, în cimb di cur urile de pre e/ unt%ntr-o lume upra aturat* +i, în acela+i timp, (l*mnd* de a t(el de di cur uri, într-o epoc* în care e pre upune c* -a pu totul +i c*, cel pu'in la 2  ni$elul nara'iunilor cotidiene, nu mai e/i t* tabuuri, într-o 5are Britanie u(ocat* de publica'ii erotice, (ilme, eriale +i emi iuni de tele$i!iune care mu te c de e/ualitate, te po'i întreba - +i pre a britanic* înc* e mai întreab* - de ce dracu au aun blo)ul lui Belle de Jour, apoi +i cartea “$enturile intime ale unei pro tituate de lu/ londone!e” pe li ta be t- eller-urilor7 e anume a adu nou pe pia'* ace t anonim care e a cunde ub un p eudonim u+or preten'io 8“Belle de Jour” e te un (ilm al lui ui Bunuel, po$e tea unei (emei din înalta ocietate care e pro tituea!*:7n primul rnd, Belle crie de pre pro titu'ie +i e/, ubiecte întotdeauna $aloroa e pentru entertainment, dar o (ace din per pecti$a unei (emei de 2; de ani, ab ol$ent* de tudii uperioare +i licen'iat* în (ilolo)ie - la un moment dat, între dou* auto!isting u#i î+i (ace timp +i pentru con truirea unui mic e eu de pre de)radarea pro)re i$* a traducerilor din literatur* uni$er al* - +i, mai ale , dotat* cu mult umor +i pirit ludic%on umatorul european ct de ct educat e te *tul de porno)ra(ie de proa t* calitate - da, e/i t* +i una de bun* calitate< -, lip it* de inteli)en'*, mocirloa *, în emn*rile lui Belle de Jour, -o punem din capul locului, nu 'in de !ona porno)ra(iei% impotri$*, po$e+tile (ierbin'i - de multe ori (ierbin'i la propriu, pentru c* (ata noa tr*, cu toate c* ur*+te epilatul, ador* * (ie picurat* cu cear* -, de+i de tule, nu ocup* prea mult pa'iu în economia c*r'ii% Belle ne reaminte+te c* e/ul nu e att de puiere, ct =  în$e+mntare, a cundere, în toate en urile% The Ti$es remarc* (aptul c* ceea ce Belle pune pe ea - de la )enele (al e pn* la utienul cu burete - e te mai important dect ceea ce d* o de pe ea% .e/ul în ine în eamn* de)i!are% e cele mai multe ori, dintr-un (el de nai$itate proprie )ndirii ma)ice, a$em impre ia c*, din clipa în care am r*ma )oi, (a'* în (a'*, i!ola'i temporar de re tul lumii, automat ne-am pla at într-o !on* adamic*, pur*, (*r* neclarit*'i au dubii a upra identit*'ilor noa tre% >olurile pe care le oac* !i de !i pentru clien'ii *i Belle de Jour, tran (orm*rile ei, reinterpret*rile pentru (iecare b*rbat în parte unt tot attea pro$oc*ri pentru ceea ce ne-am obi+nuit * numim “$ia'a noa tr* real*” care e te, nu-i a+a7, opu * cu totul “$ie'ilor arti(iciale”, cum e cea a lui Belle%.ur a enormei curio!it*'i, dar +i a unei puternice a$er iuni (a'* de autoarea 8 au autorul, autorii7: ace tei c*r'i $ine tocmai din leeritatea +i pl*cerea ei de a e uca% “ine e, domle, acea t* Belle de Jour7” e aproape un oc de ocietate, dar +i ubiect de di pute aprin e% u (o t pu+i pe urmele ei detecti$i literari, au (o t con ultate pro tituate e/perte%?na dintre ele, o madam* $enerabil* din ondra, a demontat cu ar)umente (oarte $ictoriene “ba!a tenic*”, (oarte bo)at*, de alt(el, a relat*rilor lui Belle3 “Eu nu le la pe (etele mele * (ie îno ite% E impo ibil ca un client *-+i permit* * eacule!e pe cipul $reuneia”% ac* internetul permite, ciar încuraea!* a umarea unor identit*'i (al e e/i t* +i metode de a le coate la lumin*% etecti$ii literari unt, de obicei, 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x