Documents

Belle de Jour - Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze v1.0.doc

Description
Belle de Jour Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze ------------ Editura Trei, 2006 Prefața EU SUNT BELLE DE JOUR de Dan Sociu “Anal sex is the new black”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004, într-un web-jurnal citit zilnic de peste 15 000 de vizitatori. Proclamaţia, de fapt “descoperirea antropologică” a lui Belle a fost imediat preluată de presă şi în special de revistele glossy, intrând astfel în folclorul urban. Afirmaţ
Categories
Published
of 225
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Belle de JourAventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze ------------Editura Trei, 2006  Prefa ț a EU SUNT BELLE DE JOUR de Dan Sociu  “ Anal sex is the new black  ”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004,într-un web-jurnal citit ilnic de pe!te # 000 de $iitatori% &roclama'ia, de (apt“de!coperirea antropolo)ic*” a lui Belle a (o!t imediat preluat* de pre!* +i în!pecial de re$i!tele glossy intrnd a!t(el în (olclorul urban% (irma'ia e!te ct !epoate de !arca!tic*, iar o bun* parte din umorul ace!teia !e pierde la traducere%“.e/ul anal e!te nou* mod*” ar (i cea mai bun* $ariant* în limba romn*,amuant* în !ine, dar (ru!trant* pentru cei care cuno!c !en!ul !inta)mei “ the new black  ”% oco 1anel a(irma cnd$a c* 'oalele ne)re $or (i $e+nic la mod*%eea ce nu-i împiedic* pe cei care !tabile!c trendurile !* rede!copere periodic)aura din macaroan*% e aici +i ironia lui Belle3 !e/ul anal, !e/ul în )eneral nu!unt c1e!tiuni care 'in de trend, în !c1imb di!cur!urile de!pre !e/ !unt%ntr-o lume !upra!aturat* +i, în acela+i timp, (l*mnd* de a!t(el dedi!cur!uri, într-o epoc* în care !e pre!upune c* !-a !pu! totul +i c*, cel pu'in lani$elul nara'iunilor cotidiene, nu mai e/i!t* tabuuri, într-o 5are Britanie!u(ocat* de publica'ii erotice, (ilme, !eriale +i emi!iuni de tele$iiune caremu!te!c de !e/ualitate, te po'i întreba - +i pre!a britanic* înc* !e mai întreab* -de ce dracu au ajun! blo)ul lui Belle de Jour, apoi +i cartea “$enturile intimeale unei pro!tituate de lu/ londonee” pe li!ta be!t-!eller-urilor7 e anume aadu! nou pe pia'* ace!t anonim care !e a!cunde !ub un p!eudonim u+orpreten'io! 8“Belle de Jour” e!te un (ilm al lui ui! Bunuel, po$e!tea unei (emei dinînalta !ocietate care !e pro!tituea*:7n primul rnd, Belle !crie de!pre pro!titu'ie +i !e/, !ubiecte întotdeauna$aloroa!e pentru entertainment, dar o (ace din per!pecti$a unei (emei de 2; deani, ab!ol$ent* de !tudii !uperioare +i licen'iat* în (ilolo)ie - la un moment dat,între dou* auto!isting u#i î+i (ace timp +i pentru con!truirea unui mic e!eu de!prede)radarea pro)re!i$* a traducerilor din literatur* uni$er!al* - +i, mai ale!,dotat* cu mult umor +i !pirit ludic%on!umatorul european ct de ct educat e!te !*tul de porno)ra(ie deproa!t* calitate - da, e/i!t* +i una de bun* calitate< -, lip!it* de inteli)en'*,mocirloa!*, în!emn*rile lui Belle de Jour, !-o !punem din capul locului, nu 'in deona porno)ra(iei% impotri$*, po$e+tile (ierbin'i - de multe ori (ierbin'i lapropriu, pentru c* (ata noa!tr*, cu toate c* ur*+te epilatul, ador* !* (ie picurat*cu cear* -, de+i de!tule, nu ocup* prea mult !pa'iu în economia c*r'ii% Belle nereaminte+te c* !e/ul nu e att de!puiere, ct în$e+mntare, a!cundere, în toate  !en!urile% The Ti$es remarc* (aptul c* ceea ce Belle pune pe ea - de la )enele(al!e pn* la !utienul cu burete - e!te mai important dect ceea ce d* jo! de peea% .e/ul în !ine în!eamn* de)1iare% e cele mai multe ori, dintr-un (el denai$itate proprie )ndirii ma)ice, a$em impre!ia c*, din clipa în care am r*ma!)oi, (a'* în (a'*, iola'i temporar de re!tul lumii, automat ne-am pla!at într-oon* adamic*, pur*, (*r* neclarit*'i !au dubii a!upra identit*'ilor noa!tre%=olurile pe care le joac* i de i pentru clien'ii !*i Belle de Jour, tran!(orm*rile ei,reinterpret*rile pentru (iecare b*rbat în parte !unt tot attea pro$oc*ri pentruceea ce ne-am obi+nuit !* numim “$ia'a noa!tr* real*” care e!te, nu-i a+a7,opu!* cu totul “$ie'ilor arti(iciale”, cum e cea a lui Belle%.ur!a enormei curioit*'i, dar +i a unei puternice a$er!iuni (a'* deautoarea 8!au autorul, autorii7: ace!tei c*r'i $ine tocmai din lejeritatea +i pl*cereaei de a !e juca% “ine e, domle, acea!t* Belle de Jour7” e aproape un joc de!ocietate, dar +i !ubiect de di!pute aprin!e% u (o!t pu+i pe urmele ei detecti$iliterari, au (o!t con!ultate pro!tituate e/perte%>na dintre ele, o madam* $enerabil* din ondra, a demontat cu ar)umente(oarte $ictoriene “baa te1nic*”, (oarte bo)at*, de alt(el, a relat*rilor lui Belle3 “Eunu le la! pe (etele mele !* (ie înjo!ite% E impo!ibil ca un client !*-+i permit* !*ejaculee pe c1ipul $reuneia”% ac* internetul permite, c1iar încurajea*a!umarea unor identit*'i (al!e e/i!t* +i metode de a le !coate la lumin*% etecti$iiliterari !unt, de obicei, pro(e!ori uni$er!itari an)aja'i de poli'ie, de iare +i dedi$er!e a)en'ii pentru a !tabili a+a-numitele “m*rci !tili!tice” ale unui autor,adic* (elul !pecial, de pre(erin'* unic în care ace!ta (olo!e+te o e/pre!ie !au alta,precum +i onele de intere! ale ace!tuia, temele pre(erate +i ob!e!iile% &ornind dela ace!te indicii, (oarte pu'ine nume a!cun!e dup* p!eudonime reu+e!c !* !cape%Belle de Jour nu a (o!t înc* prin!*, în !c1imb au (o!t )*!i'i c'i$a “!u!pec'i”% ?u-i mai în+ir aici, în )eneral !unt nume necuno!cute publicului romne!c, trebuie!* men'ione în!* c* au o tr*!*tur* comun*3 nu !unt pro!tituate% @ re$ela'iecare i-a de!cump*nit pe mul'i cititori “!erio+i”, din cei care jur* numai pereali!mul a)re!i$ +i plicti!itor% “Belle de Jour ne minte<”, !e indi)nea* ace+tia,i)nornd (aptul c* toate (aptele !unt, într-o m*!ur* mai mic* !au mai mare, ni+te(ic'iuni% u att mai mult cnd e $orba de !e/ !au internet, în ace!t ca ocombina'ie dintre cele dou*% .e/ul pre!upune joc +i con$en'ie, e!croc1erieino(en!i$* +i de)1iare% Ai a!ta pe!te tot în lumea animal*, cum au demon!tratmari etolo)i, precum onrad orent +i dup* cum o arata documentarele de penimal &lanet% e a!emenea, autorul unui jurnal, intim !*u public, orict deautentic !-ar $rea, nu (ace altce$a dect !* (ic'ionaliee%ac* Belle de Jour e “pe bune”, (oarte bine% ?e di!tr*m, citind-o, +i mai +iîn$*'*m cte ce$a% um ar (i, de e/emplu3 “ S% &i sugi bu#ta c'nd e(ti de)b#%cat% nu este un gest ca#e s% te !ac% o !e$eie !utabil%* S% &i a#)i o +al$% +este +o+oul   a$+lu (i s% l in,i&i s% u#ce -n (a  %” Totul e !* nu o lu*m pe autoare prea în !erio!,atitudine !*n*toa!* pe care ea în!*+i, implicit, o recomand*% e cte ori a (o!tcon!ultat* de di$er!e comitete +i comi!ii în problema etern* a le)ali*riipro!titu'iei, r*!pun!ul ei 8!au al lui, al lor7: a (o!t un abia !t*pnit, din polite'e,1o1ot de r!% ac* Belle e, oroare<, un !implu cet*'ean, !criitor pro(e!ioni!t !aunu, care a !im'it, cine +tie din ce moti$e, !*-+i (ac* un blo) în care !* (antaee,poate (i în$inuit de ce$a7 e imoralitate7 ar ce-l îndrept*'e+te pe puritanul -$oaiori!t ct încape, de (apt - care cite+te a!emenea blo)uri !* acue7&n* la urm*, cine e Belle de Jour, de ce a ale! ea o a!emenea me!erie +i cec+ti)* cititorul p*trunndu-i în budoar7 >n po!ibil r*!pun! la toate cele treiîntreb*ri îl d* urm*torul (ra)ment3 . Jeudi le / dece$b#e Exist% o +e#soan% -n Lond#a ca#e a +l%tit doa# ca s% $i ling% ti$+ de o o#% anusul* Oa#e nu asta -(i do#e(te o#icine -n ,ia&% cine,a ca#e s% te +u+e -n !und (i s% i (i !ac% +l%ce#e0 Dac% $i a# !i s+us cine,a de la bun -nce+ut c% exist% (i ase$enea clien&i +e#!ec&i n a( !i stat nici o cli+% +e g'ndu#i*1 23 Noie$b#ie 4556  >nul dintre cele mai mari “mi!tere” ale literaturii contemporane +i-a )*!itreol$area% up* ani între)i în care editori, jurnali+ti +i detecti$i au încercat !-odecon!pire, autoarea blo)ului care a )enerat o carte publicat* în pe!te C0 de '*ri,inclu!i$ în =omnia - “$enturile intime ale unei pro!tituate de lu/ londonee”8Editura Trei, 2006: - +i-a de$*luit !in)ur* identitatea% &ro!tituat* de lu/ cutalente literare e!te BrooDe 5a)nanti 8C4 de ani:, o cercet*toare în domeniulneuroto/icolo)iei +i a epidemiolo)iei cancerului la un in!titut din Bri!tol%.*pt*mna trecut*, 5a)nanti l-a !unat pe unul dintre criticii publica'iei “.unda Time!”, anun'nd c* $rea !* renun'e la anonimat% “?u-mi pare r*u” &ro!titu'iade lu/ de$eni!e o !olu'ie pentru BrooDe 5a)nanti în 200C, cnd !tudia pentrulucrarea de doctorat la >ni$er!itatea din .1e((ield% Banii erau pe !(r+ite, un locde munc* în domeniu era impo!ibil de ob'inut (*r* doctorat, iar timpul nu-ipermitea un job permanent% &rin urmare, a contactat o a)en'ie de e!cort* +i aînceput o $ia'* !ecret*, pentru C00 de lire pe noapte% n acela+i timp, !ubp!eudonimul “Belle de Jour” - preluat dintr-un (ilm de ui! Bunuel, cu at1erineeneu$e - +i-a de!cri! e/perien'ele intime pe un blo) de$enit celebru% “?u-mi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x