Documents

belle de jour.pdf

Description
Belle de Jour Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze -----------Editura Trei, 2006 Prefața EU SUNT BELLE DE JOUR de Dan Sociu “Anal sex is the new black”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004, într-un web-jurnal citit ilnic de pe!te # 000 de $i itatori% &roclama'ia, de (apt “de!coperirea antropolo)ic*” a lui Belle a (o!t imediat preluat* de pre!* +i în !pecial de re$i!tele glossy intr,nd a!t(el în (olclorul urban% -(irma'ia e!te c,t !e poate de !arca!tic*, iar o bun* pa
Categories
Published
of 392
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Belle de JourAventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze ------------Editura Trei, 2006  Prefa ț a EU SUNT BELLE DE JOURde Dan Sociu “  Anal sex is the new black  ”, proclama Belle de Jour pe 9 ianuarie 2004, într-un web-jurnal citit ilnic de pe!te # 000 de $iitatori% &roclama'ia, de (apt “de!coperirea antropolo)ic*” a lui Belle a (o!t imediat preluat* de pre!* +i în !pecial de re$i!tele glossy intrnd a!t(el în (olclorul urban% (irma'ia e!te ct !e poate de !arca!tic*, iar o bun* parte din umorul ace!teia !e pierde la traducere% “.e/ul anal e!te nou* mod*” ar (i cea mai bun* $ariant* în limba romn*, amuant* în !ine, dar (ru!trant* pentru cei care cuno!c !en!ul !inta)mei “ the new black  ”% oco 1anel a(irma cnd$a c* 'oalele ne)re $or (i $e+nic la mod*% eea ce nu-i împiedic* pe cei care !tabile!c trendurile !* rede!copere periodic )aura din macaroan*% e aici +i ironia lui Belle3 !e/ul anal, !e/ul în )eneral nu !unt c1e!tiuni care 'in de trend,  în !c1imb di!cur!urile de!pre !e/ !unt%ntr-o lume !upra!aturat* +i, în acela+i timp, (l*mnd* de a!t(el de di!cur!uri, într-o epoc* în care !e pre!upune c* !-a !pu! totul +i c*, cel pu'in la ni$elul nara'iunilor cotidiene, nu mai e/i!t* tabuuri,  într-o 5are Britanie !u(ocat* de publica'ii erotice, (ilme, !eriale +i emi!iuni de tele$iiune care mu!te!c de !e/ualitate, te po'i întreba - +i pre!a britanic* înc* !e mai întreab* - de ce dracu au ajun! blo)ul lui  Belle de Jour, apoi +i cartea “$enturile intime ale unei pro!tituate de lu/ londonee” pe li!ta be!t-!eller-urilor7 e anume a adu! nou pe pia'* ace!t anonim care !e a!cunde !ub un p!eudonim u+or preten'io! 8“Belle de Jour” e!te un (ilm al lui ui! Bunuel, po$e!tea unei (emei din înalta !ocietate care !e pro!tituea*:7n primul rnd, Belle !crie de!pre pro!titu'ie +i !e/, !ubiecte întotdeauna $aloroa!e pentru entertainment, dar o (ace din per!pecti$a unei (emei de 2; de ani, ab!ol$ent* de !tudii !uperioare +i licen'iat* în (ilolo)ie - la un moment dat, între dou* auto!isting u#i  î+i (ace timp +i pentru con!truirea unui mic e!eu de!pre de)radarea pro)re!i$* a traducerilor din literatur* uni$er!al* - +i, mai ale!, dotat* cu mult umor +i !pirit ludic%on!umatorul european ct de ct educat e!te !*tul de porno)ra(ie de proa!t* calitate - da, e/i!t* +i una de bun* calitate< -, lip!it* de inteli)en'*, mocirloa!*, în!emn*rile lui Belle de Jour, !-o !punem din capul locului, nu 'in de ona porno)ra(iei% impotri$*, po$e+tile (ierbin'i - de multe ori (ierbin'i la propriu, pentru c* (ata noa!tr*, cu toate c* ur*+te epilatul, ador* !* (ie picurat* cu cear* -, de+i de!tule, nu ocup* prea mult !pa'iu în economia c*r'ii% Belle ne reaminte+te c* !e/ul nu e att de!puiere, ct în$e+mntare, a!cundere, în toate !en!urile% The Ti$es remarc* (aptul c* ceea ce Belle pune pe ea - de la )enele (al!e pn* la !utienul cu burete - e!te mai important dect ceea ce d* jo! de pe ea% .e/ul în !ine în!eamn* de)1iare% e cele mai multe ori, dintr-un (el de nai$itate proprie )ndirii  ma)ice, a$em impre!ia c*, din clipa în care am r*ma! )oi, (a'* în (a'*, iola'i temporar de re!tul lumii, automat ne-am pla!at într-o on* adamic*, pur*, (*r* neclarit*'i !au dubii a!upra identit*'ilor noa!tre% =olurile pe care le joac* i de i pentru clien'ii !*i Belle de Jour, tran!(orm*rile ei, reinterpret*rile pentru (iecare b*rbat în parte !unt tot attea pro$oc*ri pentru ceea ce ne-am obi+nuit !* numim “$ia'a noa!tr* real*” care e!te, nu-i a+a7, opu!* cu totul “$ie'ilor arti(iciale”, cum e cea a lui Belle%.ur!a enormei curioit*'i, dar +i a unei puternice a$er!iuni (a'* de autoarea 8!au autorul, autorii7: ace!tei c*r'i $ine tocmai din lejeritatea +i pl*cerea ei de a !e juca% “ine e, domle, acea!t* Belle de Jour7” e aproape un joc de !ocietate, dar +i !ubiect de di!pute aprin!e% u (o!t pu+i pe urmele ei detecti$i literari, au (o!t con!ultate pro!tituate e/perte%>na dintre ele, o madam* $enerabil* din ondra, a demontat cu ar)umente (oarte $ictoriene “baa te1nic*”, (oarte bo)at*, de alt(el, a relat*rilor lui Belle3 “Eu nu le la! pe (etele mele !* (ie înjo!ite% E impo!ibil ca un client !*-+i permit* !* ejaculee pe c1ipul $reuneia”% ac* internetul permite, c1iar  încurajea* a!umarea unor identit*'i (al!e e/i!t* +i metode de a le !coate la lumin*% etecti$ii literari !unt, de obicei, pro(e!ori uni$er!itari an)aja'i de poli'ie, de iare +i de di$er!e a)en'ii pentru a !tabili a+a-numitele “m*rci !tili!tice” ale unui autor, adic* (elul !pecial, de pre(erin'* unic în care ace!ta (olo!e+te o e/pre!ie !au alta, precum +i onele de intere! ale ace!tuia, temele pre(erate +i ob!e!iile%
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x