Documents

Beneficiile Aderarii Romaniei La UE

Description
Beneficiile Aderarii Romaniei la UE
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Beneficiile aderarii Romaniei la UE Uniunea Europeana este o organizatie a tarilor europene dedicata cresterii integrariieconomice si intarirea cooperarii intre state.Uniunea Europeana are sediul in Bruxelles, Belgia si a fost infintata oficial la 1noiembrie 1993. Este cea mai recenta organizatie de cooperare europeana care a inceput cuComunitatea Europeana de Carbune si Otel din 1951 care a deenit Comunitatea Europeanain 19! . #embrii acestei organizatii au fost$ Belgia, #area Britanie, %anemarca, &ranta,'ermania, 'recia, (rlanda, (talia, )uxembourg, Olanda, *ortugalia si +pania. (n 1991 guernele celor 1 state membre au semnat -ratatul Uniunii Europene care amai fost numit si -ratatul #aastric/t0. cesta a transformat Comunitatea Europeana inUniunea Europeana.(n 1992 ustria, +uedia si &inlanda au intrat si ele astfel numarul total de membrii aauns la 15. Uniunea Europeana are mai multe obiectie. (n special ea munceste pentru a promoa siextinde cooperarea intre membrii in unele regiuni, inclusi in probleme economice, sociale silegate de comert, politica externa, securitate si probleme udiciare. lt obiecti maor a fost implementarea Uniunii Economice si #onetare UE#0, care astabilit o singura moneda pentru membrii UE. (n afara de UE#, progresul spre acesteobiectie e lent. bilitatea Uniunii Europeane de a4si atinge obiectiele a fost limitata deneintelegeri intre statele membre, probleme economice si politice externe si presiune din partea noilor democratii est europene de a deeni membre.om6nia a semnat 7n 1993 acordul de asociere la UE, iar 7n 1995 a dob6ndit statutul destat asociat la UE. stfel Uniunea Europeana, interesata la r6ndul ei 7n extinderea procesuluide integrare, spriina om6nia, tara relati t6nara democrata, prin asistenta, consultanta sifinantarea unor proiecte care corespund standardelor europene.Obiectiul izat este ca toate zonele , respecti tara noastra , sa aiba un nielasemanator de dezoltare, pentru a nu mai exista dezec/ilibre regionale, astfel nielul de traidin tara noastra s4ar ridica. sta nu 7nseamna ca noi rom6nii om simti diferenta 7n bineimediat ce om6nia a adera la Uniunea Europeana.om6nia a fost prima ar8 din ț  Europa central8 i de est care a aut relaii oficiale cu ș ț Comunitatea European8. n ianuarie 19 2, o 7nelegere a inclus om6nia 7n +istemul ț 1  'eneralizat de *referine al Comunit8ii, dup8 care a semnat o serie de acorduri cu CEE ț ț  pentru facilitarea sc/imburilor comerciale. n 19:;, om6nia a procedat la recunoaterea ș  defacto a Comunit8ii Economice Europene, prin semnarea cordului priind crearea Comisiei ț mixte om6nia 4 CEE, concomitent, fiind semnat i cordul asupra *roduselor (ndustriale. ș elaiile diplomatice ale om6niei cu Uniunea European8 dateaz8 din ț  199;, urm6nd ca7n 1991 s8 fie semnat un cord de Comer i Cooperare. cordul european a intrat 7n ț ș funciune 7n februarie ț  1995. *reederile comerciale au fost puse 7n aplicare 7ncep6nddin 1993  printr4un <cord (nterimar<. om6nia a trimis solicitarea de a deeni membru pe  iunie 1995, 7mpreun8 cu %eclaraia de la +nago ț , un document semnat de toate cele paisprezece partide politiceimportante ale om6niei, 7n care acestea 7i exprimau spriin deplin pentru integrarea ș european8. n iulie 199 , Comisia i4a publicat <Opinia asupra +olicit8rii om6niei de a %eeni ș #embr8 a Uniunii Europene<. n anul urm8tor, a fost 7ntocmit un <aport priind *rogresele om6niei 7n *rocesul dederare la Uniunea European8<. n urm8torul raport, publicat 7n octombrie 1999, Comisia a recomandat 7ncepereanegocierilor de aderare cu om6nia cu condiia 7mbun8t8irii situaiei copiilor  ț ț ț instituionalizai i preg8tirea unei strategii economice pe termen mediu0. ț ț ș %up8 decizia Consiliului European de la =elsin>i din decembrie 1999, negocierile de aderare cu om6nia au 7nceput la 15 februarie ;;;. Obiectiul om6niei a fost de a obine statutul de membru cu drepturi depline 7n ț  ;; . )a summit4ul de la -/essaloni>i +alonic0 din ;;2 s4a declarat c8 Uniunea European8 spriin8 acest obiecti.derarea om6niei la Uniunea European8 a aut loc la 1 ianuarie ;; . ceast8 dat8 a fost propus8 la summitul de la +alonic din ;;3 i confirmat8 la ș  Bruxelles pe 1: iunie ;;2.  aportul de ar8 priind progresele om6niei din octombrie ;;2 a afirmat de asemenea ț data de 1 ianuarie ;; ca dat8 de aderare pentru om6nia i ș  Bulgaria. Cele dou8 8ri au ț semnat -ratatul de aderare pe 5 aprilie ;;5 la baia ?eum@nster  ț  din )uxemburg. n aportul de ar8 din ;;3, 7ntocmit de baroana ț  Emma ?ic/olson, parlamentar8european8 7n grupul popularilor cretin4democrai, se menioneaz8 c8 <&inalizarea ș ț ț negocierilor de aderare la sf6ritul lui ;;2 i integrarea 7n ;; sunt imposibile dac8 ș ș om6nia nu rezol8 dou8 probleme structurale endemice$ eradicarea corupiei i punerea 7n ț ș aplicare a reformei<. 2  ecomand8rile destinate autorit8ilor rom6ne priesc$ ț 4m8surile anticorupie, ț 4independena i funcionarea sistemului udiciar, ț ș ț 4libertatea presei, 4stoparea abuzurilor politiei.mendamentul 19 al aceluiai raport a dat cele mai multe emoii la Bucureti, deoarece ș ț ș 7n acesta se propunea iniial suspendarea negocierilor cu om6nia. < ț *arlamentulEuropean cere Comisiei o analiz8 detaliat8 i o monitorizare permanent8 a problemelor  ș menionate 7n raport i raportarea acestora c8tre parlament. *rin urmare, recomand8 Comisiei ț ș i Consiliului s8 reorienteze strategia de aderare a om6niei, pentru a 7ndruma aceast8 ar8 ș ț c8tre un stat de drept. Cere Comisiei s8 stabileasc8 de urgen8 un plan pentru o monitorizare ț mai bun8 i mai eficient8 a implement8rii acelei p8ri a legislaiei europene dea adoptate de ș ț ț om6nia, 7n special 7n ceea ce priete ustiia i afacerile interne<, se arat8 7n amendament. ș ț ș %up8 dezbaterea din *arlamentul European, raportului i s4a dat c6tig de cauz8, 7ns8 s4 ș au realizat c6tea sc/imb8ri care au moderat tonul acestuia. om6nia a reacionat imediat prin realizarea unui plan de aciune pentru anii dinaintea ț ț ader8rii. *6n8 la sf6ritul anului i pe parcursul anului ;;2, Uniunea European8 a dat semnale ș ș  bune 7n priina om6niei iar la ț  summit4ul de la Bruxelles din ;;2, primul al uniunii l8rgite, om6nia a primit asigur8ri c8 face parte din primul al al extinderii al8turi de Bulgaria i ș celelalte 1; state care au aderat la 1 mai la Uniune i c8 Uniunea European8 are 7n edere ș integrarea acesteia la 1 ianuarie ;; , conform planului. Comisarului european pentru extindere, '@nter Aer/eugen, a exprimat de multe ori 7nizitele sale dorina Uniunii de a edea om6nia c6t mai repede ca membru cu drepturi ț depline al acesteia.om6nia a 7nc/eiat negocierile de aderare 7n cadrul summitului UE de iarn8 de la Bruxelles din 1 decembrie ;;2. -ratatul de aderare a fost semnat pe 5 aprilie ;;5 la baia ?eum@nster  ț  din )uxemburg, urm6nd ca cele dou8 8ri s8 adere la ț  1 ianuarie ;; , cu excepia cazului 7n care sunt raportate 7nc8lc8ri grae ale acordurilor stabilite, caz 7n care ț aderarea a fi am6nat8 cu un an, p6n8 la 1 ianuarie ;;: clauze de salgardare0.Comisia Comunit8ilor Europene ț  a publicat 7n octombrie ;;5 un nou raport de ar8 ț , priind progresele 7nregistrate de om6nia 7n perspectia ader8rii la UE. *otriit acestuia, om6nia continu8 s8 7ndeplineasc8 at6t criteriile politice pentru adeeni +tat #embru c6t i criteriul unei economii de pia8 funcionale. ș ț ț 3  aportul afirm8 c8 o punere 7n practic8 serioas8 a programului propriu de reformestructurale 7i a permite s8 fac8 fa8 presiunilor concureniale i forelor de pia8 din cadrul ț ț ș ț ț UE.. aportul mai precizeaz8 c8 om6nia a f8cut progrese semnificatie 7n alinierealegislaiei interne la legislaia Uniunii Europene i a fi capabila s84i 7ndeplineasc8 obligaiile ț ț ș ș ț de +tat #embru al Uniunii 7ncep6nd cu momentul preconizat al ader8rii, dac8 a accelera preg8tirile 7ntr4o serie de domenii i se a concentra pe consolidarea capacit8ii administratie ș ț 7n ansamblul ei. )argirea UE aduce serioase beneficii om6niei$ 4ea a fi spriinita 7n procesul de tranzitie spre democratie si economia de piata,urmarindu4se respectarea drepturilor omului, functionarea statului de drept, a pluralismului politic si a separatiei puterilor 7n statD 4a beneficia de te/nologii aansate pentru modernizarea industriei si agriculturii, aintroducerii unui management modernD *atrunderea pe *iata (nterna a UE permite cresterea productiitatii si a nielului de traia rom6nilorD *erspectia integrarii 7n *iata (nterna a Uniunii o obliga sa4si creeze mecanisme de piatafunctionale, o economie competitia, 7n masura sa reziste presiunilor concurentiale ale produselor si sericiilor occidentaleD (i este garantata independenta si sueranitatea, participarea ei 4 7n cadrul *E+C 4 lasolutionarea unor probleme importante ale lumii contemporane. derarea om6niei la Uniunea Europeana nu este lipsita de costuri pentru ca oricealianta este bazata mai ales pe aspecte de natura economico4financiara, dar integrarea 7n UEeste imposibila de realizat fara costuri suplimentare efectuate de ambele parti. nsa noul cadruinstitutional al UE reformele structurale efectuate 7n politica tarii, pot conduce la diminuareasubstantiala a costurilor totale si, mai mult la o dinamica descendenta 7n timp a tarilor pentruUniune, pe masura ce om6nia a fi capabila sa preia din costurile respectie. Este cert caaderarea la UE costa. %ar, care ar fi oare costurile neaderarii ?eaderarea ar 7nsemna, de fapt,7mpingerea spre subdezoltare. %e aceea, aantaele aderarii sunt cu mult mai mari dec6tcosturile.C6nd om6nia a adera la UE, cetatenii rom6ni or deeni automat cetateni ai Uniunii, put6nd sa se stabileasca si sa munceasca 7n orice tara a acesteia si sa aiba drept de ot 7nregiunea 7n care traieste articolele 14: al -ratatului de la #aastric/t0.-ratatul priind Uniunea European8 numit i ș Tratatul de la Maastricht 0 a fost semnatde Consiliul European la februarie 199 7n localitatea olandez8 #aastric/t, reprezent6nd 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x