Documents

Beneficiile Dezavantajele Descentralizării

Description
Beneficiile Dezavantajele Descentralizării
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Beneficiile şi dezavantajele descentralizării  Descentralizarea înseamnă transferul competenţelor administrative şi financiare privind furnizareaunor servicii publice de la nivelul administraţiei publice centrale la cel al administraţiei publice locale.Principalul scop al descentralizării este cel de a oferi servicii publice de mai bună calitate, la un preţmai redus, concomitent cu modernizarea structurilor cărora le revine responsabilitatea pentrufurnizarea acestor servicii. Descentralizarea este definită ca fiind transferul, de la autoritatea centrală la autorităţile locale, acompetenţelor, precum şi a resurselor financiare necesare. Nu există descentralizare dect în condiţiileîn care competenţele trecute în sarcina autorităţilor locale ! Primării, onsilii #ocale sau onsilii$udeţene ! sunt însoţite de alocările bu%etare corespunzătoare. Descentralizarea care priveste colectivitatile locale poarta denumirea de descentralizareadministrativa teritoriala, iar cea care are in vedere serviciile administratiei publice de stat se numestedescentralizare te&nica. Descentralizarea administrativa teritoriala este le%ata de recunoasterea colectivitatilor locale si adreptului acestora de a se administra ele insele. Pentru ca o colectivitate locala sa fie consideratadescentralizata este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii'( colectivitatea locala sa beneficiaze de personalitate juridica)(colectivitatea locala sa dispuna de autoritati administrative proprii)(suprave%&erea colectivitatii locale de catre autoritati numai prin intermediul unor forme de controlstabilite de le%e) *n %eneral, descentralizarea te&nica se realizeaza prin constituirea unor institutii publice sau a unor institutii de utilitate publica, inzestrate cu personalitate juridica care au la baza proprietatea privata, fiea statului, fie a persoanelor fizice sau a unor persoane juridice. *n realitate, descentralizarea administrativ(teritoriala si descentralizarea te&nica sunt creatii aledoctrinei administrative si ele reflecta un proces care se produce in or%anizarea administratiei publice,fara a fi administrative si ele reflecta un proces care se produce in or%anizarea administratiei publice,fara a fi consacrate pe plan le%islativ. *n esenta, %radul descentralizarii administrative depinde de' a+. numarul serviciilor publice date in competenta autoritatilor publice locale) cu cat numarul acestor servicii publice va fi mai mare, cu atat va fi mai mare si descentralizarea si invers, cu cat numarulacestor servicii publice va fi mai mic, cu atat si descentralizarea este mai mica)  b+. modul cum sunt or%anizate autoritatile publice locale si raporturile lor cu cele centrale ) autoritatilelocale pot fi alese caz in care descentralizarea este mai mare+, sau numite de autoritatile centrale cazin care descentralizarea este mai mica+. c+. forama in care se exercita controlul special efectuat de autoritatea centrala ) tutela administrativa'(cand priveste numai le%alitatea actelor emise de autoritatea locala, descentralizarea este mai maredecat atunci cand priveste si oportunitatea lor)( cand or%anul de tutela are dreptul numai sa aprobe sau sa suspende actul autoritatii locale,descentralizarea va fi mai mare decat atunci cand poate sa anuleze actul)( cu cat numarul actelor prevazute de le%e, asupra carora se exercita tutela este mai mare, cu atat sidescentralizarea administrativa va fi mai mica, si invers, cu cat numarul acestor acte va fi mai mic, cuatat descentralizarea administrativa va fi mai mare)(cu cat este mai mare numarul cazurilor de refuz de aprobare a actelor, ori a celor de suspendare sau deanulare a acestora, cu atat descentralizarea este mai mica.  Descentralizarea administrativa are atat avantaje cat şi dezavantaje. ele mai importante avantaje pot fi rezumate la urmatoarele'(intr(un re%im de descentralizare administrativa se pot rezolva in conditii mai bune interesele locale, serviciile publice locale putand fi conduse de autoritatile locale alese, deoarece acestea nu au obli%atia sa se conformeze ordinelor şi instructiunilor de la centru)(masurile şi deciziile pot fi luate mai operativ de catre autoritatile locale, intrucat acestea nu mai sunt nevoite sa astepte aprobari, in acest sens de la centru)(intr(un re%im de descentralizare , resursele materile şi financiare şi c&iar şi forta de munca pot fifolosite cu mai mare eficienta şi sa raspunda unor nevoi prioritare, pe care autoritatile locale le cunoscşi -le simt mai bine decat autoritatile centrale)(ale%erea sau numirea functionarilor publici, pe un termen limitat, inlatura in masura mai marefenomenele birocratice şi rutiniere in activitatea locala, aducand de fiecare data un suflu nou in%estionarea treburilor locale)( /tabilirea impozitelor şi taxelor locale într(un mod adecvat. *mpozitele dobndesc caracter de-contribuţii, fiind întoarse contribuabilului sub forma diferitelor servicii publice prestate deadministraţia locală)( reează posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să(şi or%anizeze propriile serviciifiscale şi oferă capacitatea de a exercita complet şi eficient toate componentele şi responsabilităţiledescentralizate privind stabilirea, constatarea, încasarea, controlul şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale)( orelarea politicilor locale cu cele de dezvoltare re%ională, precum şi cu politicile sectoriale, înspecial în domenii ca' învăţămnt, asistenţă socială, cultură.( participarea locuitorilor prin ale%eri+ la desemnarea autoritatilor locale le accentueaza spiritul deresponsabilitate si initiativa pentru viata publica a -cetatii si(i determina sa %aseasca ei insisi solutii la problemele cu care se confrunta. teva dezavantaje ale acestui proces de descentralizare apărute la nivelul administraţiilor sunt'( #ipsa de predictibilitate a veniturilor)( 0odificări ale unor cate%orii de c&eltuieli ce cad în sarcina administraţiei locale, fără asi%urarearesurselor aferente problema protecţiei sociale, investiţiile în învăţămnt+)( 1radul ridicat de dependenţă faţă de le%ile anuale ale bu%etului de stat)( *mposibilitatea de a controla anumite taxe şi impozite locale de o mare însemnătate pentru bu%etullocal, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit)( Deşi finanţează anumite activităţi autorităţile publice locale nu au competenţe în ceea ce priveştenumirea şi eliberarea conducătorilor instituţiilor respective ex. învăţămnt preuniversitar+.(intr(un re%im descentralizat, actiunea puterii centrale este mai in%reunata, deoarece nu in toatecazurile aceasta se racordeaza la interesele si la actiunile autoritatilor locale, mai ales cand sidescentralizarea are un %rad mai pronuntat)( uneori, in localitatile mici, este %reu de %asit buni specialisti in administratia publica, care sa poata%ira serviciile publice, pe care descentralizarea mai mare+ o confera autoritatilor locale)( pe planul %estionarii patrimoniului si al finantelor, descentralizarea sporeste numarul colectivitatilor cu patrimoniu propriu si bu%et propriu, fapt ce in%reuneaza realizarea unui control eficient asuprautilizarii banului public si formarea unei viziuni corecte, cat mai reala asupra finantelor tarii si aavutiei nationale.

SME (Autosaved)

Nov 15, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks