Documents

Beneficiile Imbratisarii Si Ale Atingerii

Description
ARTICOL
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Beneficiile îmbr  ă  ț  i  șă rii  ș i ale atingerii “Milioane ș i milioane de ani ș i tot nu mi-ar putea da jum ă  tate din timpul suficient pentru a descrie acea mic ă   clip ă   de eternitate când î   ț  i pui bra  ț  ele în jurul meu ș i eu îmi pun bra  ț  ele în jurul t ău.” –  Jacques Prevert Îmbr  ă   ț  i ș area… un gest  mic, banal, f  ă  cut doar pe jum ă  tate sau din obi ș nuin  ță  , un  gest pe care îl lu ăm de cele mai multe ori ca atare… Dar acest gest mic poate face minuni mari pentru fiecare dintre noi. Lasa  ț  i-v ă   îmbr  ă   ț  i ș a  ț  i când sim  ț  i  ț  i nevoia. Acorda  ț  i o îmbr  ă   ț  i ș are dac ă   cel de lang ă   voi are nevoie de ea. Îmbr  ă   ț  i ș area este un medicament universal. Uneori o raz ă de soare. O consolare… O mângâ iere… O speran  ță … Un gest u ș or prin care îi aminte ș ti celuilalt c ă   îi e ș ti al ă  turi, la bine ș i la r  ău …  Imagina  ț  i-v ă   c ă   dou ă   inimi î  ș i str  ân  g mâinile cu c ă  ldur  ă…  Este ceea ce se întâmpl ă   în timpul unei îmbr  ă   ț  i șă ri. Distan  ț  a dintre oameni ș i inimi se scurteaz ă   considerabil în timpul unei îmbr  ă   ț  i șă ri autentice. Suntem cel mai aproape de latura noastr  ă   uman ă  . Îmbr  ă   ț  i ș a  ț  i cu sinceritate ș i din toat ă   inima! Îmbr  ă   ț  i ș a  ț  i f  ă  r  ă   un motiv anume. Îmbr  ă   ț  i ș eaz ă   pe cineva cel pu  ț  in o dat ă   pe zi. Îmbr  ă   ț  i ș eaz ă   de dou ă   ori într-o zi ploioas ă  . Îmbr  ă   ț  i ș eaz ă   cu un zâmbet. A  ț  ine ochii închi ș i este op  ț  ional. ‘Cuibăreala’ este o îmbr  ă   ț  i ș are prelungit ă  . Îmbr  ă   ț  i șă rile de dinainte de culcare alung ă   visele rele. Nu îmbr  ă   ț  i ș a niciodat ă   mâine o persoan ă   pe care ai putea s ă   o îmbă   ț  i ș ezi ast ă  zi. Nu po  ț  i da o îmbr  ă   ț  i ș are f  ă  r  ă   s ă   prime ș ti una înapoi. De ce s ă   oferim ș i s ă   primim îmbr  ă   ț  i șă ri? Beneficiile îmbr  ă   ț  i șă rii ș i ale atingerii: Îmbr  ă   ț  i ș area reu ș e ș te, mai pregnant ș i mai vizibil decât multe din lucrurile care ne înconjoar  ă   , s ă   ne îmbun ă  t ă   ț  easc ă   starea de spirit ș i s ă scadă   în schimb nivelul de stres. Conform unui studiu efectuat în cadrul Universit ă   ț  ii Carolina de Nord, nivelul cortizolului, un hormon secretat de glandele suprarenale în condi  ț  ii de stres ș i tensiune, a sc ă  zut semnificativ când persoanele participante la studiu au fost îmbr  ă   ț  i ș ate de partenerii lor pentru minim 20 de secunde. Un nivel mare al cortizolului poate determina cre ș terea tensiunii ș i a nivelului de zah ă  r din sânge.   Îmbr  ă   ț  i ș area reduce tensiunea arterial ă   , având astfel un efect benefic asupra inimii ș i prevenind instalarea anumitor boli ale inimii. Studii recente au demonstrat c ă   în timpul îmbr  ă   ț  i șă rii are loc o eliberare semnificativ ă   de oxitocin ă   , hormonul ata ș amentului ș i al iubirii, cel care determin ă   sentimentul de afec  ț  iune ș i de apropiere fa  ță  de cineva. Tot oxitocina joac ă   un rol esen  ț  ial în rela  ț  ia dintre mam ă    ș i copil, creând leg ă  tura unic ă   dintre cei doi. Îmbr  ă   ț  i ș area are un efect calmant, având rolul de a regla b ă  t ă  ile inimii. Conform unui alt studiu, frecven  ț  a cardiac ă   a celor care se îmbr  ă   ț  i ș eaz ă   se reduce cu 5-10 b ă  t ă  i pe minut. Un alt studiu efectuat în 2000 arat ă   c ă   bebelu ș ii care au fost îmbr  ă   ț  i ș a  ț  i în timp ce li se efectuau anumite teste la sânge au plâns mai pu  ț  in ș i au avut un ritm al inimii mai regulat decât cei care nu au fost îmbr  ă   ț  i ș a  ț  i. Obiceiul de a îmbr  ă   ț  i ș a o persoan ă    ș i de a-i freca u ș or spatele faciliteaz ă   circula  ț  ia sângelui c ă  tre organele vitale, contribuind astfel la prevenirea atacurilor de inima ă Îmbr  ă   ț  i ș area are un efect stimulant pozitiv ș i asupra sistemului nervos, fiind folosit de multe ori ca ș i tehnic ă terapeutică   de c ă  tre mul  ț  i psihologi. În timpul îmbr  ă   ț  i șă rii, se elibereaz ă   în mod natural ș i alte substan  ț  e chimice benefice, dopamina fiind una dintre ele. Dopamina este o substan  ță  secretat ă   de creier, responsabil ă   de starea de bine ș i de buna dispozi  ț  ie a unei persoane. IMBRATISAREA…   … ne face să   ne sim  ț  im bine … risipe ș te sentimentul de singur  ă  tate  … ne ajută   s ă   ne dep ă  ș im fricile … ne ajută   s ă   ne construim stima de sine … favorizează   altruismul … controlează   apetitul … scade tensiunea arterial ă    … ne ajută   s ă   lupt ă  m împotriva insomniei … ne confirmă   existen  ț  a noastr  ă   fizic ă    … scade riscul apari  ț  iei bolilor de inim ă    … ajută   la sc ă  derea nivelului de cortizol, mai ales în cazul femeilor … reglează   produc  ț  ia de hemoglobin ă    … oferă   o alternativ ă   s ă  n ă  toas ă    ș i sigur  ă   la alcool ș i droguri … transmite sentimentul de ‘a apar   ț  ine’   … efectele îmbr  ă   ț  i șă rii au loc chiar ș i atunci când îmbr  ă   ț  i ș area înceteaz ă  . Îmbun ăt ăț  irile  fizice ș i emo  ț  ionale pe care îmbr  ă   ț  i ș area le aduce organismului dureaz ă   mai mult decât îmbr  ă   ț  i ș area în sine …ajută   la eliberarea durerii fizice … îmbr  ă   ț  i ș area vindec ă   Îmbr  ă   ț  i ș area, acest schimb minunat de afec  ț  iune, caldur  ă    ș i sprijin, nu este specific doar fiin  ț  ei umane. Gesturi similare au fost observate ș i la alte specii de animale. Îns ă   alte animale precum c â inii, au tendin  ț  a de a se bucura mai pu  ț  in decât oamenii sau alte  primate de pl ă  cerea pe care o ofer  ă   o îmbr  ă   ț  i ș are. Câinii, spre exemplu, interpreteaz ă   a ș ezarea unei l ă  bu  ț  e peste alt caine drept semn de dominant ă    ș i nu ă  i acord ă   aceea ș i semnifica  ț  ie de protec  ț  ie, afec  ț  iune ș i sprijin. O simpl ă   îmbr  ă   ț  i ș are poate face din aceast ă   lume un loc mai bun. Sursa articol suntsanatos.ro 
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks