Documents

Bert Hellinger Fericirea Care Dureaza 46 Pagini

Description
Bert Hellinger Fericirea care durează Cum se împlinesc relaţiile Colecţia Constelaţii Sistemice Bucureşti, 2010 Titlu original în germană: Die uelle !rauc t nic t nac dem #eg zu $ragen %in &ac lese!uc ' Cop(rig t ) 200* Bert Hellinger Traducător: +i ai ,o!ert Stoicescu %ditor: Daniela -ascu Te noredactare: +onica Hodor Descrierea C.- a Bi!liotecii &aţionale a ,om/niei H%00.&1%,, B%,T Fericirea care durează: o scurtă introducere în constelaţiile $amiliale 2 Bert Hellinger3 trad4: +i ai ,o!ert S
Categories
Published
of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bert HellingerFericirea care dureaz ă Cum se împlinesc rela ţ iileColec ţ ia Constela ţ ii SistemiceBucureşti, 2010 Titlu srcinal în german ă : Die uelle !rauc t nic t nac dem #eg zu $ragen %in &ac lese!uc ' Cop(rig t ) 200* Bert Hellinger Traduc ă tor: +i ai o!ert Stoicescu %ditor: Daniela -ascu Te noredactare: +onica HodorDescrierea C.- a Bi!liotecii &a ţ ionale a om/nieiH%.&%, B%TFericirea care dureaz ă : o scurt ă  introducere în constela ţ iile $amiliale  Bert Hellinger3 trad4: +i ai o!ert Stoicescu3 pre$4: .on Bucur4 ' Bucure ti: Cartea Daat , 2010 .SB& 5*6'5*7'66861'9'5.4Stoicescu, +i ai o!ert trad4;..4Bucur, .on pre$4;18545 Toate drepturile asupra prezentei edi ţ ii apar ţ in în e<clusi=itate editurii Cartea Daat 4 eproducerea integral ă  sau par ţ ial ă  a te<tului sau a ilustra ţ iilor din aceast ă  carte poate $i $  ă cut ă  numai cu acordul editorului4Cop(rig t )2010 .on Bucur, %ditura Cartea Daat , Bucureşti > 2010, %ditura Cartea Daat CuprinsFericirea deplin ă Surpriza 444444444444444444444444444444444444444444 17 Deplin înseamn complet ă  444444444444444 17 Cine îmi lipseşte? 444444444444444444444444444 1@ Sntatea deplin ă ă ă  44444444444444444444444444 1@ Acum rm/n aici ă  4444444444444444444444444444 19 + ă mico, sosesc4444444444444444444444444444416-reul ţ  444444444444444444444444444444444444444444444 16 A $ost de $olos 44444444444444444444444444444444 15 .u!ireaTe iu!esc444444444444444444444444444444444444421Basso continuo 4444444444444444444444444444444 22 .u!irea care leag şi iu!irea care dezleag ă ă  22 Se< 4444444444444 4444444444444444444444444444444444 2@ Dragoste la a doua =edere444444444444428Familia =i!reaz odat cu noi ă ă  444444444444 29 Des=/rşirea ă  4444444444444444444444444444444444 2* Cum iu!irea şi =iaa rz!at împreun ţ ă ă  26 Cum e=olum în relaia de cuplu? ă ţ  44 25 A în=a iu!irea de la prini ăţ ă ţ  4444444444 25 A primi cu iu!ire 44444444444444444444444444444 70 A primi dincolo de !ine şi de ru ă  4444 71 +edita ţ ie:  -regtirea pentru o relaie de cuplu ă ţ  72 Creator şi di=in 4444444444444444444444444444444 77 A e=olua în relaia de cuplu ţ  444444444444 7@ Cum se împlineşte relaia de cuplu ţ  7@ ela ţ ia se<ual ă 444444444444444444444444444444478.u!irea inimiii44444444444444444444444444444444478 Traiul în comun 444444444444444444444444444444 79 .u!ire şi reguli 44444444444444444444444444444444 79 E zi o!işnuit ă  în rela ţ ia de cuplu444475Da 44444444444444444444444444444444444444444444444444 @0  Te rog 444444444444444444444444444444444444444444444 @1 +ul ţ umesc44444444444444444444444444444444444444@2Dezam ă girea4444444444444444444444444444444444@2ec ile legaturi rm/n ă  4444444444444444444 @7 C/mpurile spirituale 44444444444444444444444 @@ %<emplu: la!irintul su$letului 4444444444 @8 Comuniune de destin 444444444444444444444 @* Cellalt în relaia de cuplu ă ţ  44444444444444 @5 Femeile şi ! ă r!a ţ ii sunt di$eri ţ i444444480Gi $amiliile sunt di$erite 4444444444444444444 81 A $i în acord cu propriile limite 44444444 82 .u!irea care dinuie ă  44444444444444444444444 87 -aradisul 4444444444444444444444444444444444444444 88 Druirea de sine ă  44444444444444444444444444444 88 untric ă  444444444444444444444444444444444444444444 89 Copii $erici ţ iCe îi $ace pe copii $ericii? ţ  44444444444444 85 A'i auta pe copiii di$icili 44444444444444444 90 .u!irea care cunoaşte 444444444444444444444 90 Conştiin ţ a !un ă  şi conştiin ţ a rea4444444 90.mpasul44444444444444444444444444444444444444444492.u!irea oar! ă  444444444444 444444444444444444444 97 Erdinea 444444444444444444444444444444444444444444 9@  Toti copiii sunt !uni, la $el şi prinii lor ă ţ  98 C/mpul spiritual 44444444444444444444444444444 99 .u!irea ascuns a copiilor ă  444444444444444 95 Erdinea 444444444444444444444444444444444444444444 *0 %<emplu: rm/n cu tine ă  444444444444444 *1 %<emplu: $ata nu =rea s în=ee ă ţ  44444 *2 Am!ii prini ă ţ  4444444444 44444444444444444444444 *8 E mişcare de apropiere întrerupt ă  4 *8 Cum mişcarea întrerupt ă este dus ă  ulterior la !un s$/rşit444444444 *9-rin intermediul prinilor ă ţ  444444444444444 *9 -rin reprezentanii prinilor ţ ă ţ  44444444444 ** A te înclina în $a ţ a p ă rin ţ ilor t ă i444444*6Apropierea, prin p ă rin ţ i,   înspre ce=a dincolo de ei4444444444444444*5A auta copiii prin po=eşti 444444444444444 60 o!inetul picur ă  44444444444444444444444444444 60 Desprirea ă ţ  444444444444444444444444444444444444 62 Ce ne $ace$eri ăţ iCe îi $ace pe oameni $ericii? ţ  4444444444 68 Sentimentul =ital 4444444444444444444444444444 68 Fericirea în relaia de cuplu ţ  444444444444 69 Clipa de $a ţă 444444444444444444444444444444444446*%<emplu: munca 4444444444444444444444444444 66 -rinii îi lum aşa cum sunt ă ţ ă  44444444444 51 Fericire prin !un ă =oin ţ a $a ţă  de to ţ i,4I444452Fericire şi ne$ericire 4 4444444444444444444444 57 Fericirea de a aparine ţ  4444444444444444444 5@ Fericirea oar! ă  4444444444444444444444444444444 58 Fericirea e mai mult dec/t inocen ţă  59  Tragediile 444444444444444444444444444444444444444 56 A =i!ra împreun ă  4444444444444444444444444444 55 Fora originar ţ ă  444444444444444444444444444444 100 Detaşarea 444444444444444444444444444444444444 101 Constela ţ iile $amilialeiitorul constelaiilor $amiliale ţ  444444 108  începuturile 4444444444444444444444444444444444 108 Conştiin ţ a4444444444444444444444444444444444444109C/mpul conştiin ţ ei44444444444444444444444109+işcrile su$letului ă  44444444444444444444444 10* +işc ă rile spiritului444444444444444444444444106Cu=/nt înainte  A4 te ilumina pri=ind legile sistemice ale iu!irii este în ţ elepciune4A le urma cu iu!ire este smerenie4Bert Hellinger-re ţ ul $ericirii este diminuarea importan ţ ei de sine4Bert HellingerA începem acum, prin aceast ă  apari ţ ie, o intre' prindere temerar ă , dar pro!a!il aşteptat ă  de mul ţ i dintre cei care cunosc munca terapeutului german Bert Hellinger4 Cartea apare cu spriinul ATeS, Asocia ţ ia om/n ă  de Terapii Sistemice, constituit ă  în anul 2006, de un grup de entuziaşti4Acesta este primul =olum dintr'o colec ţ ie de c ă r ţ i pe care o dorim c/t mai =ast ă , c ă r ţ i legate de constela ţ iile sistemice $amiliale4 Aşa cum este $iresc, începem cu întemeietorul acestora, Bert Hellinger, care are peste 90 de c ă r ţ i pu!licate şi traduse în 27 de lim!i4Fericirea care dureaz ă  este o introducere, su$icient de accesi!il ă , a g/ndirii şi a insig turilor pe care Bert Hellinger le'a a=ut în e<perien ţ ele şale cumetoda constela ţ iilor $amiliale4 Stilul pe care îl adopt ă  autorul este un stil !l/nd, un stil care te capti=eaz ă  şi te introduce pe nesim ţ ite în  pro!lematici esen ţ iale ale =ie ţ ii4 +ici po=eşti de =ia ţă , transcrieri din semi' narii de constela ţ ii $amiliale sunt utilizate pentru a descrie şi a demonstra ceea ce autorul numeşte egile iu!irii, şi modul cum pertur! ă rile acestor legi într'o genera ţ ie, creeaz ă  moşteniri pe care genera ţ iile urm ă toare tre!uie s ă  le poarte4 Autorul a descoperit c ă  iu!irea singur ă  nu este su$icient ă 4 -entru ca iu!irea s ă  în$loreasc ă  într'o $amilie ea tre!uie  înso ţ it ă  de ade= ă r şi are ne=oie de ordine4E!iectul de studiu al constela ţ iilor $amiliale este reprezentat de  încurc ă turile $amiliale, adic ă  modul cum distorsiunea ap ă rut ă  într'o genera ţ ie ' şi care a$ecteaz ă  genera ţ iile care urmeaz ă  ' poate $i a!ordat ă , cunoscut ă  şi =indecat ă , prin resta!ilirea ordinii $ireşti a lucrurilor4 Edat ă  ce $or ţ ele pro$unde care ac ţ ioneaz ă  într'un sistem $amilial sunt recunoscute şi respectate ele pot $i redirec ţ ionate spre =indecare4egile sistemice ale iu!irii ne in$luen ţ eaz ă  la $el de mult cum, spre e<emplu, un copac este in$luen ţ at de mediul în care creşte4 Dac ă  ar!orele este capa!il s ă  se ec ili!reze între gra=ita ţ ie şi lumina solar ă , în mod natural =a creşte =ertical, cu ramurile egale şi ec ili!rate4 în aceast ă  $orm ă  este mult mai sta!il4 Dac ă , totuşi, nu este capa!il s ă  se alinieze normal la toate $or ţ ele care îl in$luen ţ eaz ă , poate din cauz ă  c ă  este pozi ţ ionat pe peretele unei st/nci, se =a adapta, cresc/nd at/t de drept pe c/t ocul $or ţ elor sistemicecare ac ţ ioneaz ă  asupra sa ' =/ntul, solul, gra=ita ţ ia şi soarele ' îi permite4 Jn asemenea ar!ore nu este cu nimic mai preos dec/t unul care creşte  într'un parc4 Am!ii sunt su!iectul aceloraşi legi ale naturii, deşi dinamica mediului lor e<ercit ă  presiuni di$erite asupra lor, şi, ast$el, $iecare îşi g ă seşte cel mai !un ec ili!ru sistemic care îi este la îndem/n ă 4egile sistemice sunt la $el de simple ca şi legile naturale, şi, de aceea le putem denumi legile naturale ale iu!irii, sau ordinea natural ă  a lucrurilor4 Bert Hellinger a redescoperit cum o multitudine de di$icult ăţ i personale, rela ţ ionale, $izice au r ă d ă cini în ignorarea ordinii naturale a lucrurilor, a ordinii naturale a iu!irii4Care este ordinea natural ă  a iu!irii? Care este ordinea pe care o creeaz ă  ade= ă rul?S ă  redescoperim împreun ă  ceea ce permite $lu<ului de iu!ire s ă  curg ă  din nou în sistemele noastre $amiliale4.on BucurFacilitator de constela ţ ii sistemice $amilialeDragi cititori, într'o scurt ă  perioad ă  de timp, un num ă r mare de oameni din di$erite ţă ri au pş ă it pe drumul desc is de procedura constela ţ iilor $amiliale4 Drumul acesta ne conduce, în rela ţ iile noastre, c ă tre o $ericire dura!il ă 4 Am adunat în aceast ă  carte, pe în ţ elesul pu!licului larg, tot ceea ce constela ţ iile $amiliale au scos la lumin ă  cu pri=ire la su!iectul $ericirii care dureaz ă 4 Descriu cu prec ă dere, în aceste pagini, contri!u ţ ia adus ă  de constela ţ iile $amiliale la su!iectul =ie ţ ii şi al iu!irii4Ce $el de $ericire r ă m/ne l/ng ă  noi, în rela ţ iile şi în =ia ţ a noastr ă ? % $ericirea c ă reia îi este !ine cu noi, pentru c ă  o stim ă m şi o împ ă rtş ă im4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x