Public Notices

BHAGYASHREE GHAWAT

Description
BHAGYASHREE GHAWAT
Categories
Published
of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Name BHAGYASHREE GHAWAT Sr. No.Date of WorkName of PartyFile No. 1 6/14/2017GAJANAN EMPORIUM 2 UTTAM ANAND SHETTY 3 KAILASH JEWELLERS 4 VIJAY BHIKARAM CHOUDHARI  DINESH BHIKARAM CHOUDHARI 6 BHARATLAL CHINTAPRASAD YADAV 7 MANOJ VITTHAL GHOLAP ! UTTAM ANAND SHETTY " 6/1/2017KAILASH JEWELLERS 10 PLASTO VISION 11 PLASTO VISION#MY VISION 12 DEEPAK BEER SHOP 13 MOTI STEEL CENTRE 14 GIRDHARISING VIJAYSINGH RAJPUROHIT"!6 1 6/16/2017PLUTUS 16 MANOJKUMAR RAMESHWARLAL PRAJAPATI"! 17 6/17/2017GIRDHARISING VIJAYSINGH RAJPUROHIT"!6 1! ANKIT NANKU YADAV126! 1" VIJAY BHIKARAM CHOUDHARI40 20 DINESH BHIKARAM CHOUDHARI3"1 21 JAYESH BEER SHOP 22 6/1"/2017SHREE GANESH COLLECTION#TITWALA 23 PANKAJ RAMESH SARODE1231 24 6/20/2017KALPESH JANARDANYASHWANTRAO116 2 OM SAI OIL DEPO 26 AMBIKA BHANDI BHANDAR 27 CHANDU HARI WAGHCHOUDE 2! POOJA N$!70 2" POOJA %OOTWARE744 30 6/21/2017YUVRAJ DATTU PATIL 12 31 JYOTI YUVRAJ PATIL 21 32 MANOJKUMAR RAMESHWARLAL PRAJAPATI"! 33 SHREE GANESH COLLECTION#TITWALA 34 POOJA N$ 3 POOJA %OOTWARE 36 6/22/2017SANTOSH BABAN VISHE126 37 RIDHI SIDHI SAREE 3! RIDHI SIDHI SAREE 3" 6/23/2017RIDHI SIDHI SAREE  40 RIDHI SIDHI SAREE 41 SHREEJI COLLECTION OD/ 42 UTKARSH BUILDERS & DEVELOPERS 43 6/27/2017 RAJU VALKU BHAGARE 43 44 MANGILAL SUJARAM CHAUDHARI 14 4 UTKARSH BUILDERS & DEVELOPERS 46 UTKARSH BUILDERS & DEVELOPERS 47 6/2!/2017UTKARSH BUILDERS & DEVELOPERS 4! D'K'INDUSTRIES 4" DURGARAM LALARAMJI CHAUDHARI4 0 6/2"/2017MOHANI DEVI70 1 KESIDEVI BABULALCHAUDHARI3"6 2 MANJULA D RAJPUT20 3 RATANSING D' RAJPUT 4 MATADI METAL MART  6/30/2017AKASH TRADERS 6 AKASH TRADERS 7 MOTI JEWELLERS ! 7/1/2017AKASH TRADERS " SUMAN DEVI 60 BHAVANA GANAPAT MALI 61 KAMALA AMBARAM MALI 62 7/3/2017JITENDRA VASANT SHINGARE1"" 63 AKASH TRADERS 64 DEEPAK RANARAM CHUADHARI 6 RAJLA$MI JEWELLERS 66 7/4/2017GOPALKRISHNA LADURAM KUMAVAT4!4 67 SAI%EE GENERAL STORE 6! MAHENDRA DHONDU BHOIR1022 6" SAI%EE GENERAL STORE 70 7//2017SAI%EE GENERAL STORE 71 MOTI JEWELLERS 72 SHREE MAHALA$MI MEDICAL 73 SHREE MAHALA$MI MEDICAL 74 7/6/2017RUSHABH CREATION 7 RUSHABH CREATION 76 ANKIT NANKU YADAV 77 HUSENI GLASS TRADERS 7! 7/7/2017PANKAJ RAMESH SARODE 7" HUSENI GLASS TRADERS !0 NAVNIRMAN REALITY !1 HUSENI GLASS TRADERS !2 PRATIKSHA VITTAL BHERE1214  !3 HARKU KEWALRAM CHOUDHARI43" !4 MAHESH VASANT KABADI! ! MADHAVI MAHESH KABADI  !6 7/!/2017SAI GAS !7 SAI GAS !! AKASH TRADERS !" AKASH TRADERS "0 7/10/2017DHANLA$MI JEWELLERS "1 DHANLA$MI JEWELLERS "2 7/11/2017AKASH TRADERS "3 BEBI RAMESH GHEGADE "4 SWAPNALI RAMESH GHEGADE " NANDA RAMEHS GHEGADE "6 RAMEHS ANNA GHEGADE "7 7/12/2017AKASH TRADERS "! POOJA ENTERPRISES "" DALARAM VAGATARM MALI 100 PRATIKSHA VITTHAL BHAGRE 101 7/13/2017DEEPA SUDHIR JAKHERE 102 BHERARAM RAMJI CHOUDHARI 103 AMJAD MOHOMMAD PATHAN67! 104 AGRWAL TREDING 10 POOJA ENTERPRISES 106 SUDHIR KALURAM NICHITE"22 107 7/14/2017MAHAMADALI ABUJ PATHAN""0 10! POOJA ENTERPRISES 10" DURGARAM LALARAMJI CHOUDHARI 110 KESIDEVI BABULAL CHAUDHARI 111 OMKAR ENTERPRISES 112 7/1/2017SHARDHA HANSRAJ CHOUDHARI12!" 113 OMKAR ENTERPRISES 114 OMKAR ENTERPRISES 11 HARSHIL RAMESH PATEL226 116 DHARMISHTA HARSHIL PATEL226 A 117 VIJAYSINGH SHANKARSINGH RAO 11! 7/17/2017SUNDER JEWELLERS 11" OMKAR ENTERPRISES 120 RAM JEWELLERS 121 7/1!/2017VISHAL ARUN NIMASE 122 VIAJY KIRANA 123 JITENDRA RAMCHANDRA NIMSE 124 VISHAL ARUN NIMASE 12 SANTOSH BABAN VISHE  126 RAM JEWELLERS 127 7/1"/2017MEERA JUGRAJ SOLANKI 12! 22(J)*THERANI TRADERS 12" JAYSHREE ENTERPRISES 130 RAMKRISHNA HARI KIRANA 131 OM SAI OIL DEPO 132 7/27/2017RAJLA$MI JEWELLERS 133 7/2"/2017+),-. ,-.. ,- 134 7/2"/2017SANTOSH PARSHURAM SHINDE 13 7/30/2017SUDHIR GOPAL JAKERE 136 RAJANI SANTOSH SHINDE 137 ARUNA KAILASH PATIL 13! KAILASH NARAYANRAO AMBHOREPATIL5 13" MOTI SUJARAM SOLANKI 140 SUJARAM NAVAJI SOLANKI 141 RAHUL GUPTA HU% 142 GAJANAN SHANKAR GORE 143 PRATIKSHA SANDEEP TELAVANE 144 !//2017PEETAR BALASINGH NADAR 14 !/!/2017BHAGWAN GOPAL GAIKWAD 146 !/14/2017SUVIDHA SANJAY VISHE1307 147 !/16/2017GANESH PARDESI THATHERA137 14! !/1"/2017TEJ BAHADOR 14" !/21/2017BHAGWAN GOPAL GAIKWAD 10 PRATIKSHA SANDEEP TELAVANE 11 PEETAR BALASINGH NADAR 12 !/23/2017ARCHANA RAJENDRA SALUNKHE 13 RAJENDRA SURESH SALINKHE 14 "/1/2017ARCHANA RAJENDRA SALUNKHE 1 RAJENDRA SURESH SALINKHE 16 SUVIDHA SANJAY VISHE 17 "/2/2017ANAND PUNWASI YADAV 1! PUNVASI PALKDHARI YADAV 1" MADAR SOMNATH KABADI 160 "/4/2017ANANT JAYRAM SHINGOLE 161 "//2017VINODSINGH SHANKARSINGH RAO 163 GANESH PARDESI THATHERA 164 "/6/2017TEJBAHADUR BALIRAM SINGH 16"/12/2017BHAWARLAL TIKURAM KUMAWAT166"/13/2017SHRIKANT VASANT KABADI167JAWED IBRAHIM SHAIKH16!"/16/2017BALIRAM BALKRISHNA PITAMBARE16"SHOIB KAUSAR SAYYED  170"/21/2017NITIN CHANDRAKANT SHAH171ABBDUL ESUB KHAN"63172 VINODSINGH SHANKARSINGH RAO 173SHRIKANT VASANT KABADI17410/4/2017ASHISH MOHAN RATNAKAR12"117SHOIB KAUSAR SAYYED176BALIRAM BALKRISHNA PITAMBARE17710/6/2017SANTOSH VISHNU KUDAV37717!LEELADEVI NAINARAM CHAUDHARI17"10/10/2017ABDUL REHMAN NAVAB PATHAN6701!010/12/2017SAMBHAJI SHIVAJI PAWAR4331!110/1!/2017PREMKUVAR SANJANSINGH RATHOD"!B1!2PRADIPSINGH SAJANSINGH RATHOD"!A1!310/23/2017TAJUDDIN HUSENIMIA ANSARI"21!411/4/2017SUNITA GULABRAO PATIL1!11/7/2017UTTAM GAJANAN NICHITE7!01!6ABBDUL ESUB KHAN"631!!11/!/2017ASHISH MOHAN RATNAKAR12"11!"11/14/2017ISMAIL NANHE SHAIKH"1"011/16/2017PRAADIP VALLABH BHANUSHALI13601"111/1!/2017RAKHI NIKHIL RAVAL71A1"311/20/2017HARI ATMARAM PATIL1"4SURESH BALU SHINDE1"PRATIBHA PRAVIN PATHARI1"6VISHNU SHANKAR GORE!71"7SANDIP VISHNU GORE13671"!RIBAN AYUB ALI1""11/21/2017VISHAL AGRAWAL200SAYYED HUSSAI BHATI201PRABHAKAR GOVIND JAGTAP20212/"/2017PRABHAKAR GOVIND JAGTAP20311/22/2017SUVARNA YASHVANT VEKHANDE204YASHVANT ATMARAM VEKHANDE20SARITA SADASHIV THAKARE20611/23/2017ABBDUL ESUB KHAN"6320!ISMAIL NANHE SHAIKH"20"PRADIPSINGH SAJANSINGH RATHOD210PREMKUVAR SANJANSINGH RATHOD211TAJUDDIN HUSENIMIA ANSARI212SURYAKUVAR BHAVARSINGH RATHOD21311/24/2017AVINASH RAMCHANDRA BHALERAO70721411/27/2017SOIEL TARMAHAND MEMON2111/2!/2017BHAVARLAL TIKURAM KUMAWAT!!621611/2"/2017NAYAN GOPAL PAWAR
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks