Documents

BHUsl_0212_ro_ro-RO.pdf

Description
 Universal ___________________ Prefaţă ___________________ Introducere 1 ___________________ Reglare maşină 2 SINUMERIK ___________________
Categories
Published
of 328
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    niversal  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________  ___________________    SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Universal Manual al operatorului Valabil pentru: Echipament SINUMERIK 840D sl / 840DE sl Software Versiune CNC-Software sistem V4.5 pentru 840D sl/ 840DE sl V4.5 SINUMERIK Operate pentru PCU/PC 02/2012 6FC5398-6AP40-3XC0 Prefaţă Introducere 1   Reglare maşină 2   Lucru în regim manual 3   Prelucrare piesă 4   Simulare prelucrare 5   Vedere multicanal 6   Variabile utilizator 7   Învăţare program 8   Gestiune scule 9   Gestiune programe 10   Configurare unităţi 11   HT 8 12   Ctrl-Energy 13   Mesaje de alarmă, eroare şi sistem 14   Anexă A    Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANIA Cod comandă document: 6FC5398-6AP40-3XC0 Ⓟ 04/2013 Modificări sub reservă Copyright © Siemens AG 2012. Toate drepturile rezervate Condiţii legale Concept de avertizare Acest manual conţine instrucţiuni necesare propriei siguranţe precum şi pentru evitarea pagubelor. Siguranţa propriei persoane este semnalizată printr-un triunghi de avertizare, iar semnalizarea numai a pagobei materiale este semnalizată fără triunghi de avertizare. Instrucţiunile de avertizare sunt reprezentate după gradul de periclitate în ordine descrescătoare după cum urmează. PERICOL  înseamnă, că există pericol de moarte sau leziuni grave corporale va fi , dacă măsurile de precauţie nu sunt  îndeplinite. AVERTIZARE  înseamnă, că există pericol de moarte sau leziuni grave corporale poate , dacă măsurile de precauţie nu sunt  îndeplinite. ATENŢIE  înseamnă, că se pot întâmpla uşoare leziuni corporale, dacă măsurile de precauţie nusunt îndeplinite. ATENŢIE  înseamnă, că pot interveni pagube materiale, dacă măsurile de precauţie nu sunt îndeplinite. La apariţia diferitelor grade de periclitate, se foloseşte întotdeauna indicatorul de avertizare de primejdie de cel mai înalt grad. Dacă într-un indicator de avertizare de primejdie se avertizează cu triunghiul de avertizare privind pagube personale, se poate adăuga şi un avertisment privind pagube materiale. Personal calificat Produsul/sistemul descris în această documentaţie va fi utilizat exclusiv de către persoanele calificate  şi pregătite pentru această sarcină, cu respectarea documentaţiei aferente şi în primul rând a instrucţiunilor de siguranţă şi a avertizărilor date. Datorită pregătirii şi experienţei pe care o au, persoanele calificate vor putea depista riscurile existente în timpul utilizării acestor produse/sisteme şi evita eventualele situaţii periculoase. Folosirea corectă a produselor Siemens A lua în seamă următoarele: AVERTIZARE Produsele Siemens trebuie folosite numai în scopurile indicate în catalog şi în documentaţia tehnică aferentă. Dacă sunt folosite produse şi componente ale altor societăţi acestea trebuie recomandate, resp. aprobate de Siemens. Pentru ca produsele să funcţioneze ireproşabil şi în siguranţă acestea trebuie transportate, depozitate, amplasate, montate, instalate, puse în funcţiune, folosite şi întreţinute corect. Trebuie respectate condiţiile privitoare la ambient. Trebuie folosite indicaţiile din documentaţiile aferente. Mărcile Toate denumirile marcate cu simbolul patentat ® sunt mărci înregistrate alle firmei Siemens AG. Denumirile rămase în această descriere pot fi mărci, care sunt folosite de alte persoane pentru scopurile lor lezând drepturile proprietarilor. Răspunderea se exclude Noi am verificat conformitatea conţinutului literelor de tipar cu programele soft şi cu hardware descrise. Totuşi nu se exclud devieri, aşa că nu putem prelua garanţia pentru conformitatea completă. Informaţiile privitoare la literele de tipar sunt verificate în intervale regulate, corecturile necesare le-am enumerat în următoarele ediţii.    Universal Manual al operatorului, 02/2012, 6FC5398-6AP40-3XC0 3   Prefaţă Documentaţie SINUMERIK Documentaţia SINUMERIK se împarte în următoarele categorii: ●   Documentaţie generală ●   Documentaţie utilizator ●   Documentaţie producător/service Alte informaţii Sub link www.siemens.com/motioncontrol/docu găsiţi informaţii pentru următoarele teme: ●   Comandare documentaţie / Prezentare ediţii ●   Alte link-uri pentru descărcare documente ●   Utilizare documentaţie online (Găsire şi căutare manuale/informaţii) La întrebări despre documentaţia tehnică (de ex. propuneri, corecturi) vă rugăm trimiteţi un e-mail la următoarea adresă: docu.motioncontrol@siemens.com My Documentation Manager (MDM) Sub următorul link găsiţi informaţii, de unde pe baza conţinutului Siemens alcătuiţi individual documentaţie de maşină specifică OEM: www.siemens.com/mdm Şcolarizare Informaţii despre oferta de şcolarizare găsiţi sub: ●   www.siemens.com/sitrain SITRAIN - şcolarizare de la Siemens pentru produse, sisteme şi soluţii în tehnica de automatizare ●   www.siemens.com/sinutrain SinuTrain - software de şcolarizare pentru SINUMERIK FAQ Frequently Asked Questions (Întrebări puse frecvent) găsiţi în paginile Service&Support sub susţinere produse. http://support.automation.siemens.com  Prefaţă Universal 4  Manual al operatorului, 02/2012, 6FC5398-6AP40-3XC0 SINUMERIK Informaţii despre SINUMERIK găsiţi sub următorul link: www.siemens.com/sinumerik Grup ţintă Documentaţia de faţă se adresează operatorului de maşini universale, pe care rulează software-ul SINUMERIK Operate. Utilitate Manualul de operare îl familiarizează pe utilizator cu elementele de operare şi cu comenzile de operare. Face ca utilizatorul să fie capabil ca la apariţia defectelor să reacţioneze ţintit şi să ia măsurile corespunzătoare. Scopul standard  În documentaţia de faţă este descrisă funcţionalitatea standard. Adăugirile sau modificările implementate de producătorul maşinii, vor fi documentate de producătorul maşinii. Este posibil ca pe echipament să fie executabile şi alte funcţii care nu sunt explicate în această documentaţie. Nu există totuşi nici o obligaţie pentru aceste funcţii la livrare nouă sau la service. La fel această documentaţie nu conţine din motive de prezentare clară, informaţii detaliate complete pentru toate tipurile de produse şi de asemenea nu poate avea în vedere orice caz imaginabil de montare, de funcţionare şi de întreţinere. Technical Support Numere de telefon specifice ţării pentru consultanţă tehnică găsiţi pe internet sub http://www.siemens.com/automation/service&support

Grad Syllabus

Sep 13, 2017

Puterea Mintii

Sep 13, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks