Self Improvement

Bijlagen Afstudeerraport Subsidies voor opleidingen wat betekent dit voor SW-bedrijven (Mei 2010)

Description
Bijlagen Afstudeerraport Subsidies voor opleidingen wat betekent dit voor SW-bedrijven (Mei 2010)
Published
of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  WNK Bedrijven. We kunnen meer dan u denkt. Groen Post Document Services Schoonmaak Metaal Hout Montage&Verpakking Webdesign Personeelsdiensten Mei 2010 Opdrachtgever: John Koopman namens WNK bedrijven, uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Auteur: Meindert Leegwater (afstudeerproject School of Economics MER Alkmaar, studienummer 419436) Subsidies voor opleidingen: wat betekent dit voor SW-bedrijven? BIJLAGEN   (Bijlagen rapport) Subsidies voor opleidingen: wat betekent dit voor SW-bedrijven? Inhoudsopgave   Bijlage 1 Organogrammen WNK 2Bijlage 2 Subsidie scholingsbonus UWV 4Bijlage 3 Subsidie vergoeding voor ervaringsprofiel en –certificaat (door het UWV) 6Bijlage 4 Subsidie UWV Wajongsubsidiefonds 7Bijlage 5 Subsidie stimuleringsregeling simulatiespel SW in beweging van SBCM 9Bijlage 6 Belastingafdrachtvermindering onderwijs 10Bijlage 7 Subsidie Ginjaar-Maas Prijs 17Bijlage 8 Subsidie Neeltje Buis 18Bijlage 9 ESF-regeling 2007 - 2013 (actie d) SBCM 19Bijlage 10 SBCM lijst met erkende opleidingen en bijbehorende opleiders welke inaanmerking komen voor een ESF-regeling 2007 - 2013 (actie D) subsidie 21Bijlage 11 SBCM aanvraag opleider in aanmerking te laten komen voor ESF-regeling2007 - 2013 (actie D) subsidie 24Bijlage 12 SBCM checklist “ESF 2010 ja/nee” ESF-regeling 2007 - 2013 (actie D) subsidie 26Bijlage 13 WBSO 29Bijlage 14 Stimuleringsregeling SW SBCM 32Bijlage 15 Aanvraagformat: stimuleringsregeling experimenten in de SW-sector SBCM 33Bijlage 16 Subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Inburgering 35Bijlage 17 Modelverklaring De Minimis-Steun 36Bijlage 18 Teruggaafregeling energiebelasting 37Bijlage 19 Verzoek teruggaaf energiebelasting 38Bijlage 20 Projectplan ESF-project Licom (18 januari 2010) 1 46Bijlage 21 Competentieprofiel 55Bijlage 22 Takenpakket subsidiecoördinator 56Bijlage 23 Opstellen beleidsplan 57Bijlage 24 Checklist “vragen die uw brief naar een subsidieverstrekker bij deze kan oproepen 58Bijlage 25 Voorbeeld van een calculatietarief voor uren van mensen voor een ESF-regeling 59Bijlage 26 Invulling van een projectplan 60Bijlage 27 Wetsartikelen, waarnaar in de algemene subsidieverordening wordt verwezen 63Voetnoten 771   (Bijlagen rapport) Subsidies voor opleidingen: wat betekent dit voor SW-bedrijven? Bijlage 1 Organogrammen WNK 2   (Bijlagen rapport) Subsidies voor opleidingen: wat betekent dit voor SW-bedrijven?3
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x