Documents

bio

Description
bio
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1.Definiţi noţiunile:Solenoid  - definete ambalarea ADN ca o fibră de 30 nm cromatinei i rezultatele obinute din lichidare a cel ș ș ț  puin cinci fire nucleozomilor elicoidale. ț Telomer  - reprezintă o regiune de ADN repetitiv situat la capătul fiecărui cromozom liniar a majorităii ț organismelor eucariote i a unor procariote. ș Transport activ  - micarea moleculelor prin peretele celular în direcia inversă gradientului de concentraie. ș ț ț Transport pasiv  - micarea moleculelor prin peretele celular în direcia gradientului de concentraie. ș ț ț 2.Scrieţi denumirea completă a componentelor celulare şi găsiţi semnificaţia lor biologică. itozina   nucleici  ADN i ș   ARN. !!imina  baza azotatea care formează  ADN-ul. racilul pirimidină    specifică  ARN-ului. Acesta grupează cu adenină,   în cadrul ARN-ului, fiind înlocuit de timină la  ADN. 5.Realiaţi caracteristica comparativă a diferitor structuri!procese celulare găsind asemănări şi deosebiri: - microtubuli vs. microfilamente# Asemanari$ sunt prezente in citoschelet# sunt prezente in celule eucariote%cu nucleu&# Deosebiri$ 'icrotubulii sunt partea componenta a microfilamentelor# - ribosomi liberi vs. ribosomi () vs. ribosomii mitocondriilor# A** N A' +A,*! .#ăsiţi mai multe criterii de clasificare pentru diferite componente celulare: - biopolimeri$  Dupa forma genetica sunt$-liniari-ramificati-spatialiDupa rolul biologic sunt$-biocoloizi#-macromolecule de structura# -macromolecule purtatoare de informatie#- acii nucleici: % acizi timonucleici%ADN- format din două lanuri de polinucleotide&$ acizi nucleici din timus sau ț acizi nucleici animali- conin în molecula lor dezoi-D-riboza# -acizi zimonucleici%A(N- format dintr-un singur lan de polinucleotide&$ acizi nucleici din drojdie ț sau acizi nucleici vegetali- conin D-riboza.  &.'naliaţi cunoştinţele Dv. şi găsiţi răspunsuri corespunătoare. ,unt componente ale monomerilor ADN /aze azotate pentoza dezoiriboza rest fosforic ,unt componente ale monomerilor A(N /aze azotate pentoza riboza rest fosforic ,unt componente ale monomerilor proteinelor  aminoaizii ,unt componente moleculare ale plasmalemei 1rotein liide lucide ,unt componente moleculare ale membranei A+ 1rotein lipide glucide2aparate enzimatice ,unt componente moleculare ale citoscheletului 'iroligamente tubulina proteine fibrilate

Stauffer

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x