Education

Bio bordoo-1

Description
1. Хар батганын уурагт тэжээл ба биобордоо 2. Үндэслэл ã Ургац болон малаас авах ашиг шимийг…
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. Хар батганын уурагт тэжээл ба биобордоо
 • 2. Үндэслэл • Ургац болон малаас авах ашиг шимийг эрс нэмэгдүүлдэг, химийн найрлага, шимт чанар нь сайн, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, төрөл бүрийн биологийн бордоо, малын тэжээлийг хүн, малын эрүүл мэнд ба байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй техник технологиор үйлвэрлэх, шинэ технологийг боловсруулах арга, хэрэглэх нормыг зөв тогтоох асуудал тулгарч ирээд байна. •
 • 3. Авгалдай- 3 - 130 цаг Авгалдай- 2 - 22 цаг Авгалдай- 1 - 27 цаг Өндөг- 23 цаг ялаа-143 цаг Хар батганын хөгжлийн үе шат
 • 4. •ÎÕÓ- ûí àêàäåìèч Ë. Ê. Ýðíñòèéí óäèðäëàãûí äîð õàð ÿëààíû òóñëàìæòàéãààð ãàõàéí ôåðìèéí ºòãºí ÿëãàäñûã áîëîâñðóóëæ, àøèãëàõ òåõíîëîãèéã áèé áîëãîæýý. • Íàñ ã¿éöñýí 1 ãàõàé õîíîãò 3- 4 êã ºòãºí ÿëãàäàñ ãàðãàäàã. • Èéì 1 êã ÿëãàäаñûã áîëîâñðóóëàõàä 0.3 ãðàìì õàð ÿëààíû àâãàëäàé õýðýãòýé áàéäàã. • 250- 300 òîëãîé ãàõàéòàé ôåðìä 300 ãðàìì àâãàëäàé õýðýãòýé • 1000 êã ÿëãàäñûã áîëîâñðóóëàõûí òóëä íàñ ã¿éöñýí ÿëàà 110- 120 óäàà ºò öàöàõ õýðýãòýé áîëíî. • ßëààíû àâãàëäàé 24- 26 Ñ0 – ä 5- 6 õîíîãèéí äîòîð 300- 320 äàõèí ºñíº • Ãàõàé áîëîí øóâóóíû ÿëãàäñàíä 40 % íü øèìò áîäèñ, ¿¿íèé 50 % íü óóðàã áàéäàã. • Òåõíîëîãèéã íàðèéí ìºðäñºí òîõèîëäîëä 5- 6 õîíîãò 10 % àâãàëäàé àâíà. ¯¿íèé 50- 60 % íü биобордоо áîëíî.
 • 5. Малын ялгадасыг тусгай саванд хийж, хар ялаагаар өт цацуулан боловсруулж байна.
 • 6. Өтний өсөлтийг хэмжиж байгаа нь:
 • 7. ßëààíû àâãàëäàéí íàéðëàãà / Ердийн байдалд/ Îðãàíèê áîäèñ 81.6 % ¯¿íýýñ ; Óóðàã 50 % Тослог 16 % Ýñëýã 8.6 % Àçîòã¿é õàíäëàã áîäèñ 7 % Ýðäýñ áîäèñ / ¿íñ / 11 %
 • 8. •ßëààíû àâãàëäàéãààð õèéñýí ãóðèëûí øèìò чàíàð íü çàãàñíû áîëîí ìàõ- ÿñíû ãóðèëòàé èæèë ãýñýí ¿ã. • ßëààíû àâãàëäàéí ãóðèëààð òóãàë, òîðîé, òàõèà, íóãàñ, áóëãà, çàãàñ, ëàáîðàòîðèéí àìüòäûã òýæýýíý. • Áîëîâñðóóëààä ¿ëäñýí õýñãèéã áîðäîî áîëãîí àøèãëàíà. •Бордоог бèîбордо ãýæ íýðýëäýã.
 • 9. Áèîбордооны ôèçèê- õèìèéí øèíæ чàíàð Чèéã 56.2 % Àçîò 0.93 % Ôîñôîð 1.24 % Êàëè 1.29 % ÐÍ -7.84
 • 10. Биоáîðäîî õýðýãëýñíýýð 1 ãà- äàõü Ëóóâàí 72. öí Òýæýýëèéí ìàíæèí 168. öí Ýðäýíý øèø 30 öí –ýýð òóñ òóñ óðãàö íü íýìýãäñýí áàéíà. • 1 ì2 – ä 600 ãðàìì биобордоо õýðýãëýíý. • 1 ãà-ä 4- 5 òí õýðýãëýõýä óðãàö 1.2 – 1.54 äàõèí íýìýãääýã. • 1 ì2- ä 400 ãðàìì õýðýãëýõýä õîðòîí øàâüíû 90 % íü óñòäàã. • ̺ºã òàðèàëàõ ¿åä 캺ãíèé ìèöåëèéí ñóáñðàòòàé / ñ¿ðýëä óðãóóëñàí /õîëüæ õýðýãëýõýä 캺ãíèé óðãàö 1 ì2- ààñ 9.5 êã àâäàã. •¯¿íèé õÿíàëò áîëãîæ àäóóíû õîìîîë äýýð óðãóóëñàí 캺ã 1 ì2-ààñ 3.5 êã àâäàã áàéíà.
 • 11. •Èéì àðãààð ãàðãàæ àâñàí 캺ãèéã ýìчèëãýýíä èõ õýðýãëýäýã áàéíà. • Öàãààí áóäàà áîëîí øàð áóóðöàãíû ãóðèëä áîéæóóëñàí ÿëààíû àâãàëäàé õ¿íä õàãàëãààíä îðñîí õ¿íèé îðãàíèçìûí ¿éë àæèëëàãààã / òîíóñ / ñýðãýýõ çîðèëãîîð õýðýãëýäýã áàéíà • ̺í ÿëààíû àâãàëäàéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õºãøðºëòèéã ñààðóóëàõ, í¿¿ðíèé ¿ðчëýýã àðèëãàõ ãîî ñàéõíû çîðèóëàëòòàé áîäèñ õèéæ áàéíà. Ýíý òàëààð Õÿòàä óëñûí Чàíü хóíü õîòûí óðãàìàë õàìãààëàëûí õ¿ðýýëýíãèéí ýðäýìòýä èäâýõòýé ñóäàëãàà ÿâóóëæ áàéíà.
 • 12. Дүгнэлт • Хөрсний бүтцийг сайжруулж ургамлын ургалтыг нэмэгдүүлэх нэг төрлийн оргнаник бордоо болгон ашиглах хэрэгтэй юм.
 • 13. Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks