Documents

biomateriale ceramice

Description
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE FARMACIE BIOMATERIALE CERAMICE Student Lucescu Elena Carmen -2013- UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE FARMACIE BIOMATERIALE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE Biomateriale ceramice Student Lucescu Elena Carmen -2013- 2 CUPRINS Introducere.............................................................................................................. ....4 1. Biomateriale c
Categories
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA DE MEDICIN Ă   Ş I FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞ I FACULTATEA DE FARMACIE BIOMATERIALE CERAMICE Student Lucescu Elena Carmen -2013-  2 UNIVERSITATEA DE MEDICIN Ă   Ş I FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞ I FACULTATEA DE FARMACIE BIOMATERIALE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ ŞI  FARMACIE Biomateriale ceramice Student Lucescu Elena Carmen -2013-  3 CUPRINS Introducere.............................................................................................................. ....4 1.   Biomateriale ceramice  –   scurt istoric.....................................................................5 2.   Clasificarea bioceramicilor.....................................................................................6 3.   Proprietăți ale materialelor ceramice ......................................................................8 3.1 Porozitatea materialelor ceramice.....................................................................9 3.2 Rezistența mecanică ..........................................................................................9 3.3 Duritatea și rezistența la uzură .........................................................................10 3.4 Conductivitatea termică ...................................................................................11 3.5 Rezistența la coroziune ....................................................................................11 4.   Bioceramici inerte.................................................................................................12 4.1 Alumina...........................................................................................................12 4.2 Zirconia............................................................................................................13 4.3 Carbonul..........................................................................................................14 5.   Bioceramici active.................................................................................................15 5.1   Hidroxiapatita..................................................................................................15 5.2   Vitroceramici...................................................................................................16 Concluziile lucrarii.......................................................................................................17 Bibliografie..................................................................................................................19  4 INTRODUCERE În raport cu o problemă atât de importantă pentru societate cum este sănătatea publică, diversele segmente ale populaţiei sunt sensibilizate de a reacţiona pozitiv mai ales spre  pr  evenţie, educaţie şi tratament. Abordarea sănătăţ ii publice în acest mod impune necesitatea integrării şi interacţiunii    puternice dintre diferitele ramuri ale medicinei și ingineriei medicale spre crearea de metode și materiale necesare în acest scop.  Astfel, de mult timp se lucrează la evoluţia materialelor ceramice ce pot conduce, la îmbunătăţirea duratei şi calităţii vieţii, prin utilizarea acestor materiale, la repararea sau la reconstrucţia unor părţi din organismul uman. Ceramicile utilizate în acest scop au fost denumite bioceramici. Materialele ceramice sunt produsi policristalini, refractari, in general anorganici ca: silicati, oxizi metalici, carburi, hidruri refractare, sulfuri, selenuri. Ceramicile biocompatible sunt utilizate datorită  bunelor  proprietăţi  de  biocompatibilitate conferite de similitudinea dintre elementele constitutive ale ceramicilor şi  cele din care este formată  matricea osoasă,   rezistență  la coroziune, rezistentă  la uzură   și   rezistentă  la compresiune. Inițial una din cele mai importante proprietăţi pe care trebuiau să o îndeplinească materialele bioceramice a fost caracterul lor inert în raport cu organismul viu. Este foarte bine cunoscut faptul că toate materialele, odată implantate într  - un organism, generează o reacţie specifică asupra acestuia. Este foarte important din acest punct de vedere crearea de materiale implantabile şi designuri de implanturi care pot conduce la reacţii minime. Un pas ulterior a fost sintetizarea de materiale cu capacitatea de a  provoca reacţii normale în ţesutul în care se implantează sau să ajute la regenerarea acestuia.   Materialele ceramice bioactive subliniază succesul atins de aceste eforturi. În prezent se încearcă sintetizarea de materiale ceramice care pot promova formarea în vitro a unor ţesuturi similare osului. Pentru tratamentul unor defecte majore în structura osului, devine mai interesant ca ţesutul osos să fie format în afara organismului, cu ajutorul unor celule extrase din pacient, după care acesta va fi implantat ca un ţesut practic identic din punct de vedere imunologic. Prin urmare, pornind de la aceste considerații, în lucrare sunt prezentate proprietățile esențiale ale biomaterialelor ceramice și cele mai importante biomateriale  ceramice inerte, respectiv active.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks