Documents

Biomateriale ceramice,

Description
Despre materiale bioceramice si utilizarile lor.
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  INTRODUCEREBiomaterialele reprezintă „orice substanţă sau combinaţie de substanţă, de oriine naturală sau sintetică, care poate !i !olosită pe o perioadă de timp bine determinată, ca un ntre sau ca o parte componentă a unui sistem care tratează, răbe#te, sau nlocuie#te un ţesut, oran sau o !uncţie a oranismului uman$ %&illiams, '(()*+După interacţiunea lor cu oranismul, biomaterialele se mpart n o materiale bioinerte- o materiale bioabsorbante- o materiale bioacti.e+/aterialele bioinerte , realizează o interacţiune c0imică !oarte mică cu ţesuturile adiacente+ 1esuturile pot adera la supra!aţa acestor 'materiale inerte !ie prin cre#terea acestora n micronereularităţile supra!eţei %osteointerare*, !ie prin !olosirea de adezi. special %acrilat*+ 2e termen lun, acesta din urmă nu este modul ideal de !i3are a implanturilor, de reulă cele ortopedice #i stomatoloice+/aterialele bioabsorbante  sunt ast!el concepute nc4t acestea să poată !i u#or absorbite de oranism #i nlocuite de ţesuturile adiacente %ţesutul osos sau pielea*+  5cest tip de 'materiale sunt !olosite n cazul transportului de medicamente sau n cazul structurilor implantabile bioderadabile cum ar !i aţa c0iruricală+/aterialele bioactive cuprind materialele sticloase, ceramicele, combinaţiile ale materialelor sticloase cu ceramicele #i 0idro3iapatita+ 5ceste 'materiale sunt bioacti.e datorită leăturilor pe care acestea le realizează n timp cu ţesutul osos #i n unele cazuri cu ţesutul moale+ Caracteristica biomaterialelor este biocompatibilitatea , „proprietatea unei substanţe, pentru e!ectuarea unei !uncţii determinate, care enerează un răspuns adec.at din partea oranismului azdă6 %&illiams, '(78*+ Un biomaterial este considerat biocompatibil c4nd nu reacţionează cu oranismul unde este implantat #i nu eliberează produ#i to3ici pentru oranism+ Indi!erent de aplicaia medicală, un ṭ material biocompatibil  trebuie să ndeplinească următoarele cerine ṭ '+să nu !ie to3ic i să nu conină produi !iltrani ṣ ṭ ṣ ṭ -)+să nu pro.oace e!ecte alerice, canceriene, teratoene %enerate de anomalii mor!oloice*-9+să nu pro.oace !enomene de respinere de către oranism-:+să nu modi!ice compoziia s4nelui i să nu perturbe mecanismul ṭ ṣ coaulării %să !ie 0emocompatibil*-;+să nu modi!ice p<=ul bioloic->+să nu pro.oace sedimentări n esuturi i bioderadări+ ț ṣ +    BIO/5TERI5?E CER5/ICEBiomaterialele )ceramice au n comun !aptul că sunt constituite din materii minerale, precum o3izii sau silicaţii, trataţi la di.erse )temperaturi + 2roprietăţile materialelor ceramice depind n mod direct de )structura lor, !iind compu#i cu leături iono=co.alente ce se pot )de!ini ca solizi, anoranici #i nemetalici, asociind leăturile co.alente cu leăturile ionice+Ca biomateriale, materialele )ceramice se ăsesc sub numele de bioceramice #i se clasi!ică n Bioceramicele bioinerte - nu sunt to3ice, canceriene, alerice, in!lamatorii, #i prezintă o bună comportare la coroziune+ Din cadrul acestora !ac parte alumina, zirconiul+ Bioceramicele absorbabile  se !olosesc n cazul implanturilor deradabile, acestea !iind absorbite de corp+ Din cadrul acestor bioceramice !ac parte !os!aţi %calciu, tricalciu, aluminiu=calciu, zinc sul!at de calciu*, o3izii %zinc=calciu=!os!oros, )!eric=calciu=!os!oros* #i carbonatul de calciu+ Bioceramicele bioactive  includ biosticla, 0idro3iapatitele #i cera.italul %un amestec de o3id de silicon, calciu, sodiu, !os!or, maneziu si potasiu*+ O )importantă aplicaţie a acestor bioceramice este aceea de „ mbrăcare$ a protezelor metalice, n special a celor de #old, pentru a permite ţesutului uman să adere la supra!aţa protezei+ 2e l4nă acesta utilizare, bioceramicele reacti.e se mai !olosesc #i la protezele dentare, ti@e #i #uruburi de !i3are a !racturilor+ An cazul ceramicilor, porii cu dimensiuni mai mari de ' micrometri permit calci!icarea ţesuturilor ce i penetrează, mărind radul de !i3are a implantului+ Tabelul nr. 1. Bioceramice cu aplicaţii în medicină Tabelul nr. 2. Proprietăţile mecanice ale bioceramicelor      Tabelul nr. 3. Utilizarea bioceramicelor  DOMENIUCERAMICA tomatoloie2orţelan, alumină, zirconiuRestauraţie articulară5lumină, zirconă, 0idro3iapatită %<5p*Restauraţie osoasă<5p, !os!at tricalcic %TC2*, biosticleImplanturi ale oaselor urec0ii interneBiosticle, <5pal.e cardiaceCarbonImplanturi oculare<5p Antărirea protezeloribre ceramice Alumina şi zirconiul  5lumina !olosită pentru implanturi dentare este compusă dintr=un amestec de trio3id de aluminiu cu un rad de puritate de ((,;F, alături de urme slabe de o3id de crom+Girconiul se obţine cel mai des din silicatul de zirconiu, n care se a!lă asociat cu siliciul, #i care se ăse#te n zona pla@elor n numeroase reiuni de pe lob+Girconiul este considerat de unii autori drept biomaterialul ceramic al .iitorului %/uster D='((9- ?eblanc 2='(()*+ /aterialul bioceramic reprezentat de o3id de zirconiu, prezintă calităţi !izice, rezistenţă de ; ori mai mari dec t ale materialelor ceramice aluminoase de primă eneraţie+ Calităţile acestei ceramici sunt ntărite prin nsă#i procedeul de !abricaţie H termică, !izică, realiz nd o aran@are reulată a cristalelor+Caracteristicile !izice ale aluminei #i zirconiului arată că zirconiul are o rezistenţă la ndoire #i la tracţiune superioară aluminei- o densitate mai ridicată cu ranulometrie mai mică- 3  Fig 1. Biomateriale ceramice pe bază de fosfat de calciu CARACTERISTICI TENICE! = pulberi= dimensiunea medie a particulelor 'nm= structuri 9D= porozitate >;=8;F-= dimensiuni pori ';=; Jm    o un modul Koun mai redus %modul de elasticitate, relaţia ntre tensiunea aplicată #i de!ormarea pro.ocată*+ 5lumina #i zirconiul prezintă o inerţie c0imică #i !izioloică- o rezistenţă ridicată la acizi #i baze n mediul bioloic- o bună biocompatibilitate- o slabă conductibilitate termică #i electrică- o rezistenţă mecanică+ 5lumina, biomaterial neutru #i biocompatibil, are ca incon.enient !railitatea la torsiune, put4nd enera, n anumite situaţii, probleme precum !ractura implantului- zirconiul are ca a.anta@ rezistenţa mecanică+ Tabelul nr. 4. Caracteristicile fizice ale aluminei şi zirconiului  Caracteristici izice alealuminei şi zirconiuluiAlumin#$irconiu Densitate9,(>Lcm9>,;Lcm9Mranulometrie9=: Jm,; =' JmRezistenţă la !le3iune:; /2a''/2aRezistenţă la tracţiune); /2a;: /2a/odulul lui Koun97 /2a)' /2a Carbonul pirolitic Este !olosit ca marer tumoral, datorită biocompatibilităţii deosebite, este .izibil la mamora!ie, !luoroscopie, R/N+ /etoda de marca@ tumoral este !olosită cu succes n U5 #i Europa de est+ Imitarea osului uman Osul este, de !apt, un material compozit % ≈  >F <52, :F !ibre de colaen*, caracterizat printr=o rezistenţă mecanica la nco.oiere % σ !    ') /2a* #i un modul de elasticitate slab %E  '7 M2a*, rezistenţa la compresiune este mai ridicată dec4t σ !   % σ c   '; /2a*+ După tipul porozităţii, se .orbe#te despre os compact %diametru, d p  P '( = )9 Qm* sau os sponios %d p  P ; = > Qm*+ 4  Fig, 2. mplant de zirconiu, obser!ant la microscopul electronic cu baleia  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks