Documents

Biomateriale in Medicana

Description
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi Facultatea de Ştiinţe şi Mediu Specializarea: Chimie, anul II Disciplina: Compuşi macromoleculari Biomateriale în medicină Cadru didactic îndrumător Lector Dr. Monica Murărescu Student Cojocea Alina Ioana Tofan Adriana-Liliana -2013- Cuprins Introducere................................................................................................................................................2 Clasificarea biomaterialelor...........................
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea “Dunărea de Jos”, GalaţiFacultatea de Ştiinţe şi MediuSpecializarea: Chimie, anul IIDisciplina: Compuşi macromoleculari Biomateriale în medicină Cadru didactic îndrumătorStudentLector Dr. Monica MurărescuCojocea Alina IoanaTofan Adriana-Liliana  -2013- Cuprins Introducere................................................................................................................................................2Clasificarea biomaterialelor......................................................................................................................3Biomateriale polimerice............................................................................................................................6Biomateriale composite...........................................................................................................................10BIOCOMPATIBILITATEA MATERIALELOR CU .......................................................................15ORGANISMUL UMAN.........................................................................................................................15Bibliografie..............................................................................................................................................17 Introducere Biomaterialele reprezintă materiale naturale, sintetice sau compozite aflate în contactcu ţesuturile vii şi cu fluidele lor biologice. Ele sunt folosite pentru a ajuta sarcinile ţesutuluiafectat sau funcţiile afectate ale unui organ bolnav. 2  Ştiinţa care se ocupa cu studiul materialelor folosite în medicină se numeşte BioInginerie . Ea implică cercetări fundamentale şi dezvoltarea unor tehnologii de obţinere lastandardele medicale de siguranţă în exploatare a materialelor. Autoritatea din Europa ce adictat etica implanturilor, direcţiile internaţionale de dezvoltare dar şi condiţiile tehnice ce ţinde obţinerea efectivă a implanturilor sau a dispozitivelor medicale, este Comisia Europeană.Ortopedia, chirurgia estetică, oftamologia, chirurgia maxio-facială, cardiologia, urologia,neurologia şi practic toate specialităţile medicale nu numără mai puţin de 400 de produsediferite şi 10% din activităţile medicale necesită utilizarea de biomateriale în scopuri de:diagnosticare, prevenţie şi terapie.Din categoria biomaterialelor folosite pentru realizarea implanturilor şi a dispozitivelor medicale fac parte următoarele materiale: polimerii, metalele, ceramicele şi compozitele. Ogamă largă de polimeri se folosesc în aplicaţiile medicale, aceasta datorîndu-se faptului căaceştia se găsesc sub diferite forme complexe şi compoziţii (solide, fibre, fabricate, filme şigeluri). Totuşi în cazul implanturilor folosite la protezarea articulaţiilor aceste materiale sefolosesc mai puţin datorită faptului că nu îndeplinesc în totalitatea proprietăţile mecanice cese necesită în astfel de cazuri.Metalele sunt unele dintre cele mai folosite biomateriale în cazul implanturilor ortopedice, şi nu numai. Acestea sunt cunoscute pentru rezistenţa mare la uzură, ductibilitateşi duritate ridicată. Cel mai des folosite metale pentru realizarea implanturilor sunt oţelurileinoxidabile, aliajele de cobalt-crom-molibden, titanul şi aliajele de titan. Titanul şi aliajeleacestuia sunt folosite cu precădere la realizarea implanturilor ortopedice datorită faptului căproprietăţile mecanice ale acestuia sunt asemănătoare cu cele ale ţesutului osos.Principalele dezavantaje al acestor metale sunt rigiditatea ridicată pe care o au încomparaţie cu ţesuturile gazdă, precum şi tendinţa acestora de a crea artefacte în cazulprocedeelor de diagnosticare avansate (investigarea cu computerul tomografic şi rezonanţămagnetică).De asemenea, oţelurile inoxidabile şi aliajele de cobalt cu crom sunt predispuse lacoroziune, eliberând în organism ioni metalici ce pot cauza reacţii alergice (Speide şiUggowitzer, 1998).Ceramicele sunt, de asemenea, foarte des întâlnite în aplicaţiile medicale datorită uneibiocompatibilităţi bune cu ţesutul gazdă, o rezistenţă ridicată la compresiune şi coroziune. Clasificarea biomaterialelor  După srcine biomaterialele sunt : 3  1. naturale - proteine (keratina, fibrinogene, colagenul, gelatină) , fibre proteinice( mătase, lana, păr, pînză de păianjen, pielea ), polizaharide(bumbac, celuloza, dextranul, amilază), metale şi oide(Titan, Nichel, Magneziu, Zinc), nemetal-compozite (fibra de Bor, Kkevlar-ul) şiplastice ; 2. sintetice - polimeri, aliaje ale metalelor, nemetalelor, materiale ceramice i ṣ  compozite (fibra de Carbon)Institutul American de Fizică a propus în anul 1996, ca primele să senumească biomateriale , spre a le deosebi de cele sintetice, numite şi materialebiomedicale .După compoziţia chimică biomaterialele sunt: 1. metale şi aliaje - au conductibilitate electrică şi termică bună, rezistenă ț  mecanică şi rigiditate mare, ductibilitate şi rezistenţă la şocuri; sunt folosite în ortopedie, chirurgie orală şi maxilo-facială, în chirurgia cardiovasculară; 2. polimeri – au conductibilitate electrică, termică şi rezistenţă mecanică slabă,nu se pot prelucra la temperaturi mari, sunt foarte ductili, plastici şi rezistenţi laşocuri; sunt folosiţi în aplicaţii medicale - de exemplu hidrogelurile sunt structuripolimerice reticulare utilizate pentru lentile de contact, membrane pentruhemodializă, piele artificială, tendoane; 3. material compozit - acestea au proprietăţi diverse, în funcţie de formula deobţinere din care sunt formate: compozit metal/metal, metal/polimer,polimer/polimer, polimer/ceramică, etc  4. materiale ceramice biomedicale – au rezistenţă mare raportată la masă,rigiditate şi rezistenţa la şoc, rezistenă la coroziune. Sunt utilizate în dentistică, ț  oftalmologie, indicatoare (termometre, eşantioane, mostre, fibre optice endo-scoptice)După gradul de tolerare în organism : 1. temporare - fibre de sutură, proteze esofagiene, unele atele ortopedice,sonde-diagostic 2. permanente   - sîrme de sutură şi bypass , proteze cardiace, proteze ortopedice,opto-lentile oculare;După funcţia de realizat : 1.  înlocuire de ţesut dur  - în ortopedie (atele, capace), dentistică (implanturi,coroane) ; 4

rm

Aug 9, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x